2 Ntango 34:1-33

34  Yosiya+ azalaki na mbula mwambe+ ntango abandaki koyangela, mpe ayangelaki mbula ntuku misato na moko (31) na Yerusaleme.+  Mpe asalaki oyo ezali sembo na miso ya Yehova+ mpe atambolaki na banzela ya nkɔkɔ na ye Davidi;+ mpe apɛngwaki te na lobɔkɔ ya mobali to na lobɔkɔ ya mwasi.+  Mpe na mbula ya mwambe ya boyangeli na ye, wana azalaki naino elenge,+ abandaki koluka+ Nzambe ya nkɔkɔ na ye Davidi; mpe na mbula ya zomi na mibale, abandaki kopɛtola+ Yuda ná Yerusaleme na kolongoláká bisika oyo etombwaná,+ banzete ya losambo,+ bikeko oyo eyemami+ ná bikeko ya ebende oyo enyangwisami.  Lisusu, babukaki liboso na ye bitumbelo+ ya Babaala;+ mpe akataki bitumbelo ya mpaka ya malasi+ oyo ezalaki likoló na yango; mpe abukabukaki banzete ya losambo+ mpe bikeko oyo eyemami+ mpe bikeko ya ebende oyo enyangwisami mpe akómisaki yango putulu,+ mpe na nsima, amwangisaki putulu yango na malita ya baoyo bazalaki kopesa yango mbeka.+  Mpe atumbaki mikuwa+ ya banganga-nzambe likoló ya bitumbelo na bango.+ Bongo apɛtolaki Yuda mpe Yerusaleme.  Lisusu, na bingumba ya Manase,+ ya Efraime,+ ya Simeone mpe tii na Nafatali, na bisika na bango oyo ebebisami bipai nyonso,  ɛɛ, abukaki mpe bitumbelo+ mpe banzete ya losambo,+ mpe abukabukaki bikeko oyo eyemami+ mpe akómisaki yango putulu;+ mpe akataki bitumbelo nyonso ya mpaka ya malasi+ na mokili mobimba ya Yisraele, nsima na yango azongaki na Yerusaleme.  Mpe na mbula ya zomi na mwambe+ ya boyangeli na ye, ntango asilisaki kopɛtola mokili mpe ndako, atindaki Shafane+ mwana ya Azaliya mpe Maaseya kapita ya engumba, mpe Yoa mwana ya Yoahaze mokomi-makambo, bábongisa+ ndako ya Yehova Nzambe na ye.  Mpe bayaki epai ya nganga-nzambe monene Hilikiya+ mpe bapesaki mbongo oyo ezalaki komemama na ndako ya Nzambe, oyo Balevi bakɛngɛli ya baporte+ bazwaki na lobɔkɔ ya Manase+ mpe ya Efraime+ mpe ya bato nyonso ya Yisraele oyo batikalaki+ mpe ya Yuda mobimba mpe Benyamina mpe ya bato oyo bafandi na Yerusaleme. 10  Na nsima, batyaki yango na lobɔkɔ ya basali ya mosala oyo batyamaki mpo na kokamba ndako ya Yehova.+ Mpe basali ya mosala oyo bazalaki kosala na ndako ya Yehova, bango, basalelaki yango mpo na kobamba mpe kobongisa ndako. 11  Bongo bapesaki yango bato oyo bayebi malamu misala ya mabɔkɔ mpe batongi+ mpo básomba mabanga oyo bakatá+ ná banzete ya kokangisa ná mabaya minene mpo na kotonga bandako oyo bakonzi+ ya Yuda babebisaki. 12  Mpe bato yango bazalaki kosala mosala na bosembo;+ Yahate ná Obadia oyo bazalaki Balevi, na kati ya bana ya Merari,+ mpe Zekaria ná Meshulame, na kati ya bana ya Kohate,+ batyamaki bakɛngɛli mpo na kokamba bango. Mpe Balevi, oyo mokomoko na bango ayebaki malamu bibɛtɛlo ya nzembo,+ 13  bazalaki kokamba bato oyo bamemaka mikumba ya kilo,+ mpe bakɛngɛli+ ya basali nyonso ya misala ndenge na ndenge; mpe Balevi+ mosusu bazalaki basɛkrɛtɛrɛ,+ bakapita mpe bakɛngɛli ya baporte.+ 14  Sikoyo, wana bazalaki kobimisa mbongo+ oyo ezalaki komemama na ndako ya Yehova, nganga-nzambe Hilikiya+ amonaki buku+ ya mobeko ya Yehova+ oyo epesamaki na lobɔkɔ ya Moize.+ 15  Bongo Hilikiya ayanolaki mpe alobaki na Shafane+ oyo azalaki sɛkrɛtɛrɛ ete: “Nazwi buku mpenza ya mobeko na ndako ya Yehova.” Na yango, Hilikiya apesaki Shafane buku yango. 16  Na nsima, Shafane amemaki buku yango epai ya mokonzi mpe apesaki mokonzi eyano, alobi: “Nyonso oyo etyami na lobɔkɔ ya basaleli na yo, bazali kosala yango. 17  Mpe bazali kobimisa mbongo oyo ezwamaki na ndako ya Yehova mpe bazali kopesa yango na lobɔkɔ ya bato oyo batyami mpe na lobɔkɔ ya basali ya mosala.”+ 18  Mpe Shafane oyo azalaki sɛkrɛtɛrɛ apesaki lisusu mokonzi nsango boye: “Nganga-nzambe Hilikiya apesaki ngai+ buku+ moko.” Mpe Shafane abandaki kotánga yango liboso ya mokonzi.+ 19  Mpe esalemaki boye: ntango kaka mokonzi ayokaki maloba ya mobeko, na mbala moko apasolaki bilamba na ye.+ 20  Na nsima, mokonzi apesaki mitindo na Hilikiya,+ na Ahikame+ mwana ya Shafane, na Abadone mwana ya Mika, na Shafane+ oyo azalaki sɛkrɛtɛrɛ+ mpe na Asaya+ mosaleli ya mokonzi ete: 21  “Bókende, bótuna+ Yehova mpo na ngai+ mpe mpo na bato oyo batikali na Yisraele mpe na Yuda na ntina etali maloba ya buku+ yango oyo bamoni, mpamba te nkanda makasi ya Yehova+ oyo esengeli kosopana likoló na biso ezali monene mpo bankɔkɔ na biso babatelaki liloba ya Yehova te, mpo básala na kolanda nyonso oyo ekomami na buku oyo.”+ 22  Na yango, Hilikiya ná bato oyo mokonzi aponaki bakendaki epai ya mosakoli+ Huluda+ mwasi ya Shalume mwana ya Tikiva mwana ya Harase mobateli ya bilamba,+ wana mwasi yango azalaki kofanda na Yerusaleme na kartye ya mibale; mpe babandaki koloba na ye ndenge wana. 23  Bongo ye alobaki na bango boye: “Talá oyo Yehova Nzambe ya Yisraele alobi: ‘Bóyebisa mobali oyo atindi bino epai na ngai boye: 24  “Talá oyo Yehova alobi: ‘Talá, nazali koyeisa mpasi+ na esika oyo mpe na bato oyo bafandi wana,+ bilakeli mabe+ nyonso oyo ekomami na buku oyo batángaki liboso ya mokonzi ya Yuda,+ 25  mpamba te batiki ngai+ mpe bakei kobimisela banzambe mosusu milinga ya mbeka,+ mpo na kosilikisa+ ngai na misala nyonso ya mabɔkɔ na bango+ mpe mpo nkanda na ngai+ esopana na esika oyo mpe ezimama te.’”+ 26  Mpe na mokonzi ya Yuda, oyo atindi bino mpo na kotuna Yehova, talá oyo bokoyebisa ye: “Talá oyo Yehova Nzambe ya Yisraele alobi:+ ‘Mpo na maloba+ oyo oyoki, 27  lokola motema+ na yo ezalaki makasi te mpe omikitisi+ mpo na Nzambe ntango oyoki maloba na ye mpo na esika oyo mpe bato oyo bafandi wana, mpe omikitisi liboso na ngai+ mpe opasoli+ bilamba na yo mpe oleli liboso na ngai, ngai, ɛɛ ngai, nayoki,+ yango nde liloba ya Yehova. 28  Talá, nazali koyanganisa yo na bankɔkɔ na yo, mpe ya solo okoyanganisama na malita na yo na kimya,+ mpe miso na yo ekomona te mpasi+ oyo nazali koyeisa na esika oyo mpe na bato oyo bafandi wana.’”’”+ Bongo bamemelaki mokonzi eyano. 29  Mpe mokonzi atindaki báyanganisa mikóló nyonso ya Yuda mpe ya Yerusaleme.+ 30  Bongo mokonzi amataki na ndako ya Yehova+ elongo na mikóló nyonso ya Yuda mpe bato ya Yerusaleme ná banganga-nzambe+ mpe Balevi ná bato nyonso, bato minene ná bato mike; mpe abandaki kotánga+ na matoi na bango maloba nyonso ya buku ya kondimana, oyo ezwamaki na ndako ya Yehova.+ 31  Mpe mokonzi atɛlɛmaki kaka na esika na ye+ mpe asalaki kondimana+ liboso ya Yehova mpo bálanda Yehova mpe bátosa mitindo+ na ye, matatoli+ na ye ná malako+ na ye na motema na ye mobimba+ mpe na molimo na ye mobimba,+ mpo na kokokisa+ maloba ya kondimana oyo ekomami na buku yango.+ 32  Lisusu, asɛngaki bato nyonso oyo bazali na Yerusaleme mpe na Benyamina bámonisa ngámbo nini bazali na likambo yango. Mpe bato oyo bafandi na Yerusaleme basalaki ndenge esɛngami na kondimana ya Nzambe, Nzambe ya bankɔkɔ na bango.+ 33  Nsima na yango, Yosiya alongolaki biloko nyonso oyo eyinamá+ na mikili nyonso ya bana ya Yisraele,+ mpe asalisaki bato nyonso oyo bazalaki na Yisraele mosala, mpo na kosalela Yehova Nzambe na bango. Na mikolo na ye nyonso, batikaki te kolanda Yehova Nzambe ya bankɔkɔ na bango.+

Maloba na nse