2 Ntango 29:1-36

29  Hizikiya+ akómaki mokonzi ntango azalaki na mbula ntuku mibale na mitano (25), mpe ayangelaki mbula ntuku mibale na libwa (29) na Yerusaleme. Mpe nkombo ya mama na ye Abiya mwana ya Zekaria.+  Mpe azalaki kosala oyo ezali sembo na miso ya Yehova,+ na kolanda nyonso oyo nkɔkɔ na ye Davidi asalaki.+  Ye nde, na mbula ya liboso ya boyangeli na ye, na sanza ya liboso, afungolaki baporte ya ndako ya Yehova mpe abandaki kobongisa yango.+  Na nsima, amemaki banganga-nzambe ná Balevi mpe ayanganisaki bango na esika ya polele+ na ɛsti.  Mpe alobaki na bango boye: “Bóyoka ngai, bino Balevi. Sikoyo, bómisantisa+ mpe bósantisa ndako ya Yehova Nzambe ya bankɔkɔ na bino, mpe bóbimisa eloko ya mbindo na esika mosantu.+  Mpo batata na biso bazangi bosembo+ mpe basali oyo ezali mabe na miso ya Yehova Nzambe na biso,+ bongo batikaki ye+ mpe batalaki tabernakle ya Yehova ata kotala te+ mpe bapesaki ye mokɔngɔ.  Bakangaki mpe baporte+ ya ndako ya kokɔtela mpe batikaki miinda ekufa,+ mpe batumbaki mpaka ya malasi te,+ mpe bapesaki te Nzambe ya Yisraele mbeka ya kotumba na esika mosantu.+  Mpe nkanda+ ya Yehova ekitelaki Yuda ná Yerusaleme, bongo akómisaki bango eloko ya kolɛngisa,+ eloko ya kokamwa+ mpe eloko ya kobɛtɛla piololo,+ ndenge bozali komona yango na miso na bino moko.  Mpe talá, bankɔkɔ na biso bakweaki na mopanga,+ mpe bana na biso ya mibali, bana na biso ya basi mpe basi na biso bazalaki bakangami mpo na yango.+ 10  Sikoyo na motema na ngai, nazali na mposa ya kosala kondimana+ ná Yehova Nzambe ya Yisraele, mpo nkanda na ye ya kongala elongwa na biso. 11  Sikoyo, bana na ngai, oyo ezali ntango ya kopema te,+ mpo bino nde Yehova aponi mpo na kotɛlɛma liboso na ye mpo bósalela ye+ mpe bókoba kozala basaleli na ye+ mpe bato oyo basalaka ete mbeka ebimisa milinga.”+ 12  Na yango, Balevi+ batɛlɛmaki: Mahate mwana ya Amasai ná Yoele mwana ya Azaria, oyo bazalaki bana ya Bakohate;+ mpe na bana ya Merari:+ Kishe mwana ya Abadi ná Azaria mwana ya Yehalelele; mpe na bana ya Gereshone:+ Yoa mwana ya Zima ná Edene mwana ya Yoa; 13  mpe na bana ya Elizafane:+ Shimiri ná Yeuele; mpe na bana ya Asafe:+ Zekaria ná Matania; 14  mpe na bana ya Hemane:+ Yehiele ná Shimei; mpe na bana ya Yedutune:+ Shemaya ná Uziele. 15  Na nsima, bayanganisaki bandeko na bango mpe bamisantisaki+ mpe bayaki ndenge mokonzi apesaki mitindo, na kolanda maloba+ ya Yehova, mpo na kopɛtola+ ndako ya Yehova. 16  Bongo banganga-nzambe bakɔtaki na ndako ya Yehova mpo na kopɛtola yango mpe babimisaki mbindo nyonso oyo bamonaki na tempelo ya Yehova, batyaki yango na kati ya lopango+ ya ndako ya Yehova. Na nsima, Balevi bazwaki yango mpo na kobimisa yango na lobwaku ya mokɛli ya Kidrone,+ libándá. 17  Bongo babandaki mosala yango ya kosantisa na mokolo ya liboso ya sanza ya liboso, mpe na mokolo ya mwambe ya sanza yango, bayaki na ndako ya kokɔtela+ ya Yehova; bongo basantisaki ndako ya Yehova mikolo mwambe, mpe na mokolo ya zomi na motoba ya sanza ya liboso+ basilisaki. 18  Nsima na yango, bakɔtaki epai ya mokonzi Hizikiya mpe balobaki boye: “Topɛtoli ndako ya Yehova mobimba, etumbelo+ ya makabo ya kotumba ná bisaleli na yango nyonso,+ mesa+ ya mampa oyo bamatisamatisá likoló ya mosusu ná bisaleli na yango nyonso.+ 19  Mpe bisaleli nyonso+ oyo Mokonzi Ahaze,+ na kozanga bosembo+ na ye, alongolaki mpo básalela yango te na boumeli ya boyangeli na ye, tobongisi yango, mpe tosantisi+ yango; mpe yango wana liboso ya etumbelo ya Yehova.” 20  Mpe mokonzi Hizikiya+ alamukaki ntɔngɔntɔngɔ+ mpe ayanganisaki bankumu+ ya engumba mpe amataki na ndako ya Yehova. 21  Mpe bayaki na bangɔmbɛ-mibali nsambo,+ bampate-mibali nsambo, bana-mpate mibali nsambo mpe bantaba-mibali nsambo ezala likabo mpo na lisumu,+ mpo na bokonzi, mpo na esika mosantu mpe mpo na Yuda. Bongo alobaki na bana ya Arona banganga-nzambe+ bápesa yango mbeka likoló ya etumbelo ya Yehova. 22  Na yango, babomaki+ bangɔmbɛ mpe banganga-nzambe bazwaki makila+ mpe bamwangisaki+ yango likoló ya etumbelo; nsima na yango, babomaki bampate-mibali+ mpe bamwangisaki makila+ likoló ya etumbelo, mpe babomaki bana-mpate ya mibali mpe bamwangisaki makila likoló ya etumbelo. 23  Na nsima, babɛlɛmisaki bantaba-mibali+ ya likabo mpo na lisumu liboso ya mokonzi mpe ya lisangá mpe batyaki mabɔkɔ na bango likoló na yango.+ 24  Bongo banganga-nzambe babomaki yango mpe bapesaki likabo mpo na lisumu ná makila na yango likoló ya etumbelo, mpo na kozipa masumu ya Yisraele mobimba;+ mpamba te ezali mpo na Yisraele mobimba+ nde mokonzi alobaki ete likabo ya kotumba ná likabo mpo na lisumu epesama.+ 25  Na ntango yango, atɛlɛmisaki Balevi+ na ndako ya Yehova, na basɛmbalɛ,+ na bibɛtɛlo ya bansinga+ mpe banzɛnzɛ,+ na kolanda mitindo ya Davidi+ mpe ya Gade,+ momoni-bimonaneli ya mokonzi, mpe ya mosakoli Natane,+ mpo na lobɔkɔ ya Yehova nde mitindo yango epesamaki na nzela ya basakoli na ye.+ 26  Na yango, Balevi batɛlɛmaki wana na bibɛtɛlo+ ya Davidi, ná banganga-nzambe na bakelelo.+ 27  Na nsima, Hizikiya alobaki bápesa mbeka ya kotumba likoló ya etumbelo; mpe ntango mbeka ya kotumba ebandaki, loyembo+ ya Yehova ebandaki, na bakelelo mpe, ɛɛ, na kolanda bibɛtɛlo ya Davidi mokonzi ya Yisraele. 28  Mpe lisangá mobimba bagumbamaki+ wana loyembo ezalaki koyembama+ na bakelelo ezali kobɛta makasi—nyonso wana tii ntango likabo ya kotumba esilaki. 29  Mpe ntango kaka basilisaki kopesa yango, mokonzi mpe baoyo nyonso bazalaki elongo na ye bagumbamaki mpe bafukamaki bilongi na nse.+ 30  Mokonzi Hizikiya mpe bankumu+ balobaki sikoyo na Balevi ete básanzola Yehova na maloba ya Davidi+ mpe ya Asafe,+ momoni-bimonaneli. Bongo babandaki kopesa masanzoli na esengo,+ mpe bagumbamaki mpe bafukamaki bilongi na nse.+ 31  Nsukansuka, Hizikiya ayanolaki mpe alobaki boye: “Sikoyo, botondisi+ lobɔkɔ na bino na nguya mpo na Yehova. Bóbɛlɛma, mpe bómema bambeka+ mpe bambeka ya kozongisa matɔndi+ na ndako ya Yehova.” Mpe lisangá ebandaki komema bambeka mpe bambeka ya kozongisa matɔndi, mpe lisusu moto nyonso oyo motema elingi ayaki na makabo ya kotumba.+ 32  Mpe motángo ya makabo ya kotumba oyo lisangá yango ememaki ezalaki bangɔmbɛ ntuku nsambo (70), bampate-mibali nkama moko (100), bana-mpate ya mibali nkama mibale (200)—yango nyonso likabo ya kotumbela Yehova;+ 33  ná makabo mosantu, bangɔmbɛ nkama motoba (600) mpe bampate nkóto misato (3 000). 34  Kasi banganga-nzambe+ bazalaki mingi te, mpe bakokaki te kolongola mposo ya makabo nyonso ya kotumba.+ Yango wana bandeko na bango+ Balevi basalisaki bango tii mosala esilaki+ mpe tii banganga-nzambe basilisaki komisantisa,+ mpo Balevi bazalaki motema sembo+ mpo na komisantisa koleka banganga-nzambe. 35  Mpe, lisusu, makabo ya kotumba+ ezalaki mingi mpenza, ná biteni ya mafuta+ ya bambeka ya boyokani+ ná makabo ya masanga+ mpo na makabo ya kotumba. Ndenge wana nde mosala ya ndako ya Yehova ebongisamaki.+ 36  Bongo Hizikiya ná bato nyonso basepelaki mpo na oyo Nzambe ya solo abongisaki mpo na bato,+ mpamba te ezalaki na pwasa nde likambo yango esalemaki.+

Maloba na nse