2 Ntango 28:1-27

28  Ahaze+ azalaki na mbula ntuku mibale (20) ntango abandaki koyangela, mpe ayangelaki mbula zomi na motoba na Yerusaleme,+ mpe asalaki te oyo ezali sembo na miso ya Yehova lokola nkɔkɔ na ye Davidi.+  Kasi atambolaki na banzela ya bakonzi ya Yisraele,+ mpe kutu asalaki bikeko ya ebende oyo enyangwisami+ mpo na Babaala.+  Mpe abimisaki milinga ya mbeka+ na lobwaku ya mwana ya Hinome+ mpe akómaki kotumba bana na ye+ na mɔtɔ, na kolanda makambo oyo eyinamá+ ya bikólo oyo Yehova abenganaki liboso ya bana ya Yisraele.+  Mpe azalaki mbala na mbala kopesa mbeka+ mpe kobimisa milinga ya mbeka na bisika oyo etombwaná+ mpe na bangomba mike+ mpe na nse ya nzete ya ndenge nyonso oyo etondi na nkasa.+  Na yango, Yehova Nzambe na ye apesaki ye na lobɔkɔ+ ya mokonzi ya Siri,+ bongo babɛtaki ye mpe bazwaki epai na ye bakangami ebele mpenza mpe bamemaki bango na Damasi.+ Mpe lisusu, apesamaki na lobɔkɔ ya mokonzi ya Yisraele,+ bongo abɛtaki ye: ezalaki koboma moko monene.  Bongo Peka+ mwana ya Remalia+ abomaki na mokolo moko bato nkóto nkama moko na ntuku mibale (120 000) na Yuda, bango nyonso bilombe mibali, mpo batikaki Yehova+ Nzambe ya bankɔkɔ na bango.  Lisusu, Zikri, mobali moko ya nguya ya Efraime,+ abomaki Maaseya mwana ya mokonzi, Azirikame mokambi ya bato ya ndako mpe Elekana moto oyo alandi mokonzi.  Mpe lisusu, bana ya Yisraele bakangaki bandeko na bango nkóto nkama mibale (200 000), basi, bana mibali mpe bana basi; mpe lisusu bazwaki biloko mingi oyo bapunzaki epai na bango, nsima na yango, bamemaki biloko oyo epunzami na Samaria.+  Mpe ezalaki na mosakoli moko ya Yehova na nkombo Odede. Bongo abimaki liboso ya limpinga oyo ezalaki koya na Samaria mpe alobaki na bango boye: “Talá! Ezali mpo Yehova Nzambe ya bankɔkɔ na bino ayokelaki Yuda nkɛlɛ+ nde apesaki bango na lobɔkɔ na bino, bongo bobomi bato kati na bango na nkɛlɛ+ oyo ekómi tii na likoló.+ 10  Mpe sikoyo bozali na likanisi ya kokómisa bana ya Yuda mpe ya Yerusaleme basaleli na bino ya mibali+ mpe basaleli na bino ya basi. Nzokande, bino moko bozangi nde makambo oyo ezali komemisa bino ngambo epai ya Yehova Nzambe na bino? 11  Mpe sikoyo, bóyoka ngai mpe bózongisa bakangami oyo bokangaki epai ya bandeko na bino,+ mpo Yehova azali na nkanda ya kongala epai na bino.”+ 12  Na yango, mibali mosusu kati na bankumu+ ya bana ya Efraime:+ Azaria mwana ya Yehohanane, Berekia mwana ya Meshilemote ná Yehizikiya mwana ya Shalume mpe Amasa mwana ya Hadalai, batɛlɛmɛlaki baoyo bautaki etumba, 13  mpe balobaki na bango boye: “Bosengeli te kokɔtisa bakangami yango awa, mpo ekomemela biso ngambo epai ya Yehova. Bozali na likanisi ya kobakisa masumu na biso mpe ngambo na biso, mpo ngambo oyo tozali na yango ezali monene,+ mpe nkanda ya kongala+ ekiteli Yisraele.” 14  Na yango, bato oyo bazalaki na bibundeli+ batikaki bakangami+ mpe biloko oyo epunzami liboso ya bankumu+ mpe ya lisangá mobimba. 15  Na nsima, bato oyo batángamaki na nkombo na bango+ batɛlɛmaki mpe bazwaki bakangami, mpe bato na bango nyonso oyo bazalaki bolumbu, balatisaki bango bilamba oyo euti na biloko epunzami. Bongo balatisaki bango bilamba+ mpe bapesaki bango basandale mpe baleisaki bango+ mpe bapesaki bango eloko ya komɛla+ mpe bapakolaki bango mafuta. Lisusu, mpo na bato nyonso oyo bazalaki kotengatenga, batyaki+ bango na bampunda mpe bamemaki bango na Yeriko,+ engumba ya banzete ya mbila,+ pene na bandeko na bango. Nsima na yango, bazongaki na Samaria.+ 16  Na ntango yango, mokonzi Ahaze+ atindaki bato epai ya bakonzi ya Asiri+ mpo básalisa ye. 17  Mpe Baedome+ bakɔtaki lisusu mpe babɛtaki Yuda mpe bamemaki bakangami. 18  Mpe Bafilistia+ bakɔtaki mpo na etumba na bingumba ya Shefela+ mpe ya Negebe+ ya Yuda, mpe bazwaki Bete-shemeshe,+ Aiyalone,+ Gederote,+ Soko+ ná basité oyo esimbami na yango, Timina+ ná basité oyo esimbami na yango mpe Gimizo ná basité oyo esimbami na yango; mpe bakómaki kofanda kuna. 19  Mpo Yehova akitisaki+ Yuda mpo na Ahaze mokonzi ya Yisraele, mpamba te atikaki Yuda esala makambo kozanga komipekisa,+ mpe bazangaki mpenza bosembo epai ya Yehova. 20  Nsukansuka, Tilgate-pilinesere+ mokonzi ya Asiri ayelaki ye mpe apesaki ye mpasi,+ mpe alendisaki ye te. 21  Mpo Ahaze alongolaki biloko ya ndako ya Yehova+ mpe ya ndako ya mokonzi+ mpe ya bankumu,+ bongo akabelaki yango mokonzi ya Asiri;+ kasi esungaki ye ata moke te. 22  Nzokande, na ntango oyo azalaki kopesa ye mpasi, azangaki bosembo epai ya Yehova lisusu mingi koleka, ye Mokonzi Ahaze.+ 23  Mpe abandaki kopesa mbeka na banzambe+ ya Damasi+ oyo bazalaki kobɛta ye, mpe azalaki koloba: “Lokola banzambe ya bakonzi ya Siri bazali kosalisa bango,+ nakopesa bango mbeka, mpo básalisa+ ngai.” Mpe bakómelaki ye ná Yisraele mobimba eloko oyo ezali kobɛtisa libaku.+ 24  Lisusu, Ahaze asangisaki bisaleli+ ya ndako ya Nzambe ya solo mpe akatakataki bisaleli ya ndako ya Nzambe ya solo,+ mpe akangaki baporte+ ya ndako ya Yehova, mpe amisalelaki bitumbelo na esika nyonso babalabala ekutani na Yerusaleme.+ 25  Mpe na bingumba nyonso, ɛɛ, bingumba ya Yuda, asalaki bisika oyo etombwaná+ mpo na kobimisela banzambe mosusu milinga ya mbeka,+ bongo asilikisaki+ Yehova Nzambe ya bankɔkɔ na ye. 26  Makambo na ye mosusu+ mpe banzela na ye nyonso, ya liboso mpe ya nsuka, talá ekomami na Buku+ ya Bakonzi ya Yuda mpe ya Yisraele. 27  Nsukansuka, Ahaze alalaki esika moko na bankɔkɔ na ye, mpe bakundaki ye na sité, na Yerusaleme, mpo bakɔtisaki ye na malita ya bakonzi ya Yisraele te.+ Mpe Hizikiya mwana na ye abandaki koyangela na esika na ye.

Maloba na nse