2 Ntango 18:1-34

18  Mpe Yehoshafate akómaki na bomɛngo mpe na lokumu mingi;+ kasi asalaki kondimana ya libala+ elongo na Ahaba.+  Bongo mwa bambula na nsima, akitaki epai ya Ahaba na Samaria;+ mpe Ahaba apesaki mbeka ya bampate+ ná bangɔmbɛ ebele mpo na ye mpe mpo na bato oyo bazalaki elongo na ye. Mpe abandaki kobenda+ ye bámata kobunda na Ramote-gileade.+  Mpe Ahaba mokonzi ya Yisraele alobaki lisusu na Yehoshafate mokonzi ya Yuda boye: “Okokende elongo na ngai na Ramote-gileade?”+ Na yango, alobaki na ye ete: “Nazali lokola yo, mpe bato na ngai bazali bato na yo mpe tozali elongo na yo na etumba.”+  Nzokande, Yehoshafate alobaki na mokonzi ya Yisraele boye: “Nabondeli yo, tuná+ naino liloba ya Yehova.”  Bongo mokonzi ya Yisraele ayanganisaki basakoli,+ bato nkama minei (400), mpe alobaki na bango boye: “Tókende kobunda etumba na Ramote-gileade, to nakende te?”+ Mpe babandaki koloba ete: “Matá, mpe Nzambe ya solo akopesa yango na lobɔkɔ ya mokonzi.”  Kasi Yehoshafate alobaki: “Mosakoli mosusu ya Yehova azali awa te?+ Boye tótuna na nzela na ye.”+  Na yango, mokonzi ya Yisraele alobaki na Yehoshafate ete:+ “Moto mosusu azali+ oyo tokoki kotuna Yehova na nzela na ye, kasi ngai, nayinaka ye mpenza,+ mpo mikolo na ye nyonso, asakwelaka ngai makambo ya malamu te, kaka ya mabe.+ Ezali Mikaya mwana ya Yimila.”+ Kasi Yehoshafate alobaki boye: “Mokonzi aloba ndenge wana te.”+  Na yango, mokonzi ya Yisraele abengaki kapita moko ya ndako na ye+ mpe alobaki ete: “Yaká nokinoki na Mikaya mwana ya Yimila.”+  Nzokande, mokonzi ya Yisraele ná Yehoshafate mokonzi ya Yuda bafandaki moto na moto na kiti na ye ya bokonzi, balati bilamba ya bokonzi,+ mpe bafandaki na esika ya kotutatuta mbuma, na esika ya kokɔta na porte ya Samaria; mpe basakoli nyonso bazalaki kosala liboso na bango ndenge basakoli basalaka.+ 10  Bongo Zidikiya mwana ya Kenana amisalelaki maseke+ ya ebende mpe alobaki boye: “Talá oyo Yehova alobi:+ ‘Na oyo okotindika bato ya Siri tii okosilisa bango nyɛɛ.’”+ 11  Mpe basakoli mosusu nyonso bazalaki kosakola kaka ndenge wana, bazalaki koloba ete: “Matá na Ramote-gileade mpe longá,+ mpe Yehova akopesa yango mpenza na lobɔkɔ ya mokonzi.”+ 12  Bongo momemi-nsango oyo akendaki kobenga Mikaya alobaki na ye ete: “Talá! Maloba oyo basakoli nyonso bazali koloba mpo na mokonzi ezali malamu; mpe nabondeli yo, liloba na yo ezala lokola liloba ya moko na bango,+ mpe lobá mpenza makambo ya malamu.”+ 13  Kasi Mikaya alobaki boye: “Lokola Yehova azali solo na bomoi,+ oyo Nzambe na ngai akoloba, yango nde nakoloba.”+ 14  Na nsima, akɔtaki epai ya mokonzi, mpe mokonzi alobaki na ye ete: “Mikaya, tókende na etumba na Ramote-gileade, to nakende te?” Na mbala moko, alobaki boye: “Matá mpe longá; mpe bakopesama na lobɔkɔ na bino.”+ 15  Bongo mokonzi alobaki na ye ete: “Mbala boni nakolapisa yo ndai+ ete olobela ngai kaka solo na nkombo ya Yehova?”+ 16  Bongo ye alobaki boye: “Nazali mpenza komona Bayisraele nyonso bapalangani na bangomba, lokola bampate oyo ezangi mobateli.+ Mpe Yehova alobaki lisusu boye: ‘Baoyo bazali na bankolo te.+ Tiká bázonga na kimya moto na moto na ndako na ye.’”+ 17  Bongo mokonzi ya Yisraele alobaki na Yehoshafate boye: “Nayebisaki yo te ete: ‘Akosakwela ngai makambo ya malamu te, kaka ya mabe’?”+ 18  Mpe alobaki lisusu: “Boye bóyoka liloba ya Yehova:+ Ya solo, nazali komona Yehova afandi na kiti na ye ya bokonzi+ mpe limpinga mobimba+ ya likoló etɛlɛmi na lobɔkɔ na ye ya mobali mpe na lobɔkɔ na ye ya mwasi.+ 19  Mpe Yehova alobaki boye: ‘Nani akobuba Ahaba, mpo amata mpe akwea na Ramote-gileade?’ Mpe ekómaki lisolo, oyo azali koloba boye, mpe oyo mosusu azali koloba boye.+ 20  Nsukansuka elimo+ moko ebimaki mpe etɛlɛmaki liboso ya Yehova mpe elobaki boye: ‘Ngai nakobuba ye.’ Na yango, Yehova alobaki na ye ete: ‘Na nzela nini?’+ 21  Bongo ye alobaki boye: ‘Nakobima, mpe nakokóma mpenza elimo moko ya bokosi na monɔkɔ ya basakoli na ye nyonso.’+ Na yango alobaki ete: ‘Okobuba ye, mpe lisusu, okolonga.+ Bimá mpe salá bongo.’+ 22  Bongo sikoyo, talá, Yehova atye elimo moko ya bokosi na monɔkɔ ya basakoli na yo oyo;+ kasi Yehova ye moko alobi ete mpasi ekoyela yo.”+ 23  Sikoyo Zidikiya+ mwana ya Kenana+ apusanaki penepene mpe abɛtaki Mikaya+ na litama+ mpe alobaki boye: “Na nzela nini mpenza elimo ya Yehova elongwe epai na ngai mpo na koloba na yo?”+ 24  Na yango, Mikaya alobaki ete: “Talá! Okomona na nzela nini na mokolo yango,+ ntango okokɔta na shambrɛ ya kati mpenza mpo na komibomba.”+ 25  Bongo mokonzi ya Yisraele alobaki boye: “Bózwa Mikaya mpe bózongisa ye epai ya Amone mokonzi ya engumba mpe epai ya Yoashe mwana ya mokonzi.+ 26  Mpe bóloba boye: ‘Talá oyo mokonzi alobi: “Bótya moto oyo na ndako ya bolɔkɔ+ mpe mpo na kolya na ye, bópesaka ye kaka mwa limpa moke+ mpe mwa mai moke tii nakozonga na kimya.”’”+ 27  Na yango, Mikaya alobaki ete: “Soki ozongi mpenza na kimya, Yehova alobi na ngai te.”+ Mpe abakisaki ete: “Bóyoka, bino nyonso.”+ 28  Bongo mokonzi ya Yisraele ná Yehoshafate mokonzi ya Yuda bamataki na Ramote-gileade.+ 29  Sikoyo mokonzi ya Yisraele alobaki na Yehoshafate boye: “Ngai, nakosala ete báyeba ngai te+ mpe nakokɔta na etumba, kasi yo, latá bilamba na yo ya bokonzi.”+ Bongo mokonzi ya Yisraele asalaki ete báyeba ye te, na nsima bakɔtaki na etumba.+ 30  Nzokande mokonzi ya Siri apesaki mitindo na bakonzi ya makalo na ye ete: “Bóbunda na moto moke te to moto monene te, kaka na mokonzi ya Yisraele.”+ 31  Mpe esalemaki boye: ntango kaka bakonzi ya makalo bamonaki Yehoshafate balobaki boye na mitema: “Oyo mokonzi ya Yisraele.”+ Bongo babalukaki mpo na kobunda na ye; mpe Yehoshafate abandaki koganga mpo na koluka lisalisi,+ mpe Yehova asalisaki ye,+ mpe na mbala moko, Nzambe abendaki bango mosika na ye.+ 32  Mpe esalemaki boye: ntango kaka bakonzi ya makalo bamonaki ete ezali mokonzi ya Yisraele te, na mbala moko, bazongaki mpe batikaki kolanda ye.+ 33  Mpe ezalaki na moto moko oyo, kozanga koyeba, abendaki litimbo na ye mpe abɛtaki+ mokonzi ya Yisraele na esika oyo biteni mosusu ya molato ya etumba ekangani na kazaka ya ebende, bongo ye alobaki na motambwisi-likalo ete:+ “Balusá lobɔkɔ na yo, mpe bimisá ngai na kaa, mpamba te nazoki mabe.”+ 34  Mpe etumba ezalaki se koya ndongo na mokolo yango, mpe esengelaki básimba mokonzi ya Yisraele, bátɛlɛmisa ye kotɛlɛmisa na likalo, liboso ya bato ya Siri tii na mpokwa; mpe nsukansuka, akufaki na ntango ya kolala ya moi.+

Maloba na nse