2 Bakorinti 8:1-24

8  Nzokande tozali koyebisa bino, bandeko, likambo etali boboto monene ya Nzambe oyo emonisamaki epai ya masangá ya Masedonia,+  ete na ntango ya komekama moko makasi na kati ya mpasi, esengo na bango monene mpe bobola na bango ya makasi esalaki ete bokabi na bango emonana lisusu mingi.+  Mpo esalemaki na kotalela makoki na bango mpenza,+ ɛɛ, nazali kotatola yango, koleka ata makoki na bango mpenza,  wana bango moko bakobaki kobondela biso makasi mpenza ete bázwa libaku malamu ya kopesa biloko na boboto mpe ya kopesa mabɔkɔ na mosala oyo esengelaki kosalema mpo na basantu.+  Mpe ezalaki kaka te ndenge biso tozalaki kolikya, kasi bamipesaki nde libosoliboso epai ya Nkolo+ mpe epai na biso na mokano ya Nzambe.  Yango etindaki biso na kolendisa Tito+ ete, lokola ye nde abandisaki yango na kati na bino, kaka ye mpe asukisa epai na bino mosala wana ya kopesa biloko na boboto.  Nzokande, kaka ndenge botondi na biloko nyonso,+ na kondima mpe na liloba mpe na boyebi+ mpe na etingya nyonso mpe na bolingo oyo biso tozali kolinga bino, tiká bómipesa mpe mingi na mosala wana ya kopesa biloko na boboto.  Ezali te mpo na kopesa bino mitindo,+ kasi mpo na etingya ya bamosusu mpe mpo na koyeba bosolo ya bolingo na bino, nde nazali koloba bongo.  Mpo boyebi boboto monene ya Nkolo na biso Yesu Kristo, ete atako azalaki moto ya bomɛngo akómaki mobola mpo na bino,+ mpo bókóma bato ya bomɛngo+ na nzela ya bobola na ye. 10  Mpe na likambo yango nazali kopesa likanisi:+ mpo likambo oyo ezali na litomba epai na bino,+ mpo esili koleka mbula moko bobandaki kaka kosala te, kasi bozalaki mpe kolinga kosala;+ 11  na yango sikoyo, bósukisa mpe kosala yango, mpo, kaka ndenge bosalaki mbangu na likambo oyo etali kolinga kosala, ndenge moko mpe bósukisa likambo yango, na kotalela oyo bozali na yango. 12  Mpo soki libosoliboso mposa makasi ezali, ekondimama mingi mpenza na kotalela oyo moto azali na yango,+ kasi te na kotalela oyo moto azali na yango te. 13  Mpo nalingi te ete ezala pɛtɛɛ mpo na bamosusu,+ kasi mpasi mpo na bino; 14  kasi ete, na nzela ya bokokani, biloko oyo eleki mingi epai na bino ezipa sikoyo kozanga na bango, mpo ete biloko oyo eleki mingi epai na bango eya mpe kozipa kozanga na bino, bongo bokokani ezala.+ 15  Kaka ndenge ekomamá ete: “Moto oyo azalaki na mingi azalaki na mingi koleka te, mpe moto oyo azalaki na moke azalaki na moke koleka te.”+ 16  Nzokande, Nzambe azwa matɔndi na ndenge atye na motema ya Tito etingya ndenge moko mpo na bino,+ 17  mpo andimi mpenza elendiseli yango, kasi, lokola azali na etingya makasi, azali koya epai na bino na mokano na ye moko. 18  Kasi tozali kotinda ye nzela moko na ndeko oyo lokumu na ye mpo na nsango malamu epalangani na masangá nyonso. 19  Esuki kaka bongo te, kutu aponami+ mpe na masangá mpo azala moninga na biso ya mobembo mpo na likabo yango ya boboto oyo biso tosengeli kokabola mpo na nkembo+ ya Nkolo mpe mpo na komonisa mposa makasi na biso ya kosala.+ 20  Tozali kosala bongo mpo toboyi moto azwa likambo ya kolobela biso mabe+ mpo na likabo+ monene wana oyo tosengeli kokabola. 21  Mpo biso “tozali kobongisa makambo na bosembo, kaka na miso ya Yehova te, kasi mpe na miso ya bato.”+ 22  Lisusu, tozali kotinda bango nzela moko na ndeko na biso oyo tomonaki mbala na mbala na makambo mingi ete azali na etingya, kasi oyo sikoyo azali na etingya mingi koleka mpo azali kotyela bino motema mingi. 23  Nzokande, soki motuna ezali mpo na Tito, ye azali moninga na ngai mpe moto oyo nasalaka na ye+ mpo na matomba na bino; to mpo na bandeko na biso, bango bazali bantoma ya masangá mpe nkembo ya Kristo. 24  Na yango, bólakisa bango elembeteli ya bolingo+ na bino mpe ya makambo oyo biso tomikumisaki+ mpo na bino, liboso ya masangá.

Maloba na nse