2 Bakorinti 7:1-16

7  Na yango, lokola tozali na bilaka wana,+ bandeko ya bolingo, tómipɛtola+ na mbindo nyonso ya mosuni mpe ya elimo,+ tómonisaka ete tozali kobanga Nzambe mpo bosantu na biso ekóma ya kokoka.+  Bópesa biso esika.+ Tosaleli moto mabe te, tobebisi moto te, tolyeli moto te.+  Nazali koloba bongo te mpo na kokweisa bino. Mpo nautaki koloba yango liboso ete bozali na kati ya mitema na biso mpo na kokufa mpe mpo na kozala na bomoi elongo na biso.+  Nazali koloba na bino polele mpenza mpe na bosembo. Nazali komikumisa mingi mpo na bino.+ Natondi na kobɔndisama,+ natondi na esengo mingi na mpasi nyonso oyo tozali komona.+  Ya solo, ntango tokómaki na Masedonia,+ nzoto na biso epemaki te,+ kasi tokobaki konyokwama+ na ndenge nyonso—ezalaki na bitumba libándá, kobanga na kati.  Nzokande Nzambe, oyo abɔndisaka+ baoyo balɛmbi nzoto, abɔndisaki biso na kozala ya Tito;  kaka na kozala na ye te, kasi mpe na libɔndisi oyo ye abɔndisamaki na yango mpo na bino, na ndenge amemelaki biso lisusu nsango+ ya mposa makasi na bino, mawa na bino mpe molende na bino mpo na ngai; bongo nasepelaki mingi lisusu koleka.  Yango wana ata soki nayokisaki bino mawa na mokanda na ngai,+ nazali koyoka mpasi te mpo na yango. Ata soki na ebandeli nayokaki mpasi mpo na yango, (namoni ete mokanda yango eyokisaki bino mawa, atako mpo na mwa ntango moke kaka,)  sikoyo nazali kosepela, kaka te mpo boyokaki mawa, kasi mpo boyokaki mawa tii na kobongola motema;+ mpo boyokaki mawa oyo eyokani na mokano ya Nzambe,+ mpo bóbungisa eloko moko te mpo na biso. 10  Mpo mawa oyo eyokani na mokano ya Nzambe ememaka na kobongola motema mpo na lobiko oyo moto akomona yango mabe te na nsima;+ kasi mawa ya mokili ebotaka liwa.+ 11  Mpo, talá! likambo oyo mpenza: mawa oyo boyokaki eyokani na mokano ya Nzambe:+ eboteli bino etingya makasi mpenza, ɛɛ, komipɛtola, ɛɛ, nkanda, ɛɛ, kobanga, ɛɛ, mposa makasi, ɛɛ, molende, ɛɛ, kobongisama ya mbeba!+ Na makambo nyonso, bomimonisaki ete bozali pɛto na likambo yango. 12  Ya solo, atako nakomelaki bino, nasalaki yango te mpo na moto oyo asalaki mabe,+ to mpo na ye oyo basalelaki mabe, kasi nde mpo etingya na bino mpo na biso emonisama polele na kati na bino na miso ya Nzambe. 13  Yango wana biso tobɔndisami. Nzokande, longola kobɔndisama na biso, tosepelaki lisusu mingi koleka mpo na esengo ya Tito, mpamba te elimo+ na ye elendisami mpo na bino nyonso. 14  Mpo soki namikumisi mwa moke epai na ye mpo na bino, nayokisami nsɔni te; kasi lokola tosili kolobela bino makambo nyonso na bosolo, ndenge moko mpe komikumisa+ na biso liboso ya Tito emonani ete ezali oyo ya solo. 15  Lisusu, bolingo na ye ya motema oyo alingaka bino etondi mingi lisusu, ntango azali kokanisa botosi+ na bino nyonso, ndenge boyambaki ye na kobanga mpe na kolɛnga. 16  Nazali kosepela mpo ete na makambo nyonso nakoki kozala na mpiko mpenza mpo na bino.+

Maloba na nse