2 Bakorinti 12:1-21

12  Nasengeli komikumisa. Ezali na litomba te; kasi nakoleka nde na bimonaneli+ ya kokamwa mpe na bimoniseli ya Nkolo.  Nayebi moto moko oyo, na bomoko elongo na Kristo, eleki mbula zomi na minei—soki na nzoto nayebi te, to na libándá ya nzoto nayebi te; Nzambe nde ayebi—amemamaki+ kaka boye kino na likoló ya misato.  Ɛɛ, nayebi moto yango—soki na nzoto to na libándá ya nzoto,+ nayebi te, Nzambe ayebi—  ete amemamaki na paradiso+ mpe ayokaki maloba oyo ekoki kolobama te, oyo epesami nzela te na moto aloba yango.  Nakomikumisa mpo na moto wana, kasi nakomikumisa mpo na ngai moko te, longola kaka mpo na bolɛmbu na ngai.+  Mpo soki mpenza nakolinga komikumisa,+ nakozala zoba te, mpo nakoloba nde solo. Kasi naboyi, mpo moto moko te abakisela ngai makambo mosusu koleka oyo azali komona epai na ngai to oyo azali koyoka epai na ngai,  kaka mpo bimoniseli eleki mingi. Yango wana, mpo namitombola koleka ndelo te,+ bapesá ngai nzubɛ moko na kati ya mosuni,+ anzelu moko ya Satana, mpo akoba kobɛtaka ngai mbata, mpo nakoka te komitombola koleka ndelo.  Mpo na likambo yango, nabondelaki Nkolo mbala misato+ mpo elongwa epai na ngai;  kasi ye alobaki na ngai mpenza ete: “Boboto monene na ngai epai na yo ekoki bongo;+ mpo nguya na ngai ezali kokóma ya kokoka na kati ya bolɛmbu.”+ Na yango, na esengo koleka, nakomikumisa nde mpo na bolɛmbu na ngai,+ mpo nguya ya Kristo ezala lokola hema likoló na ngai. 10  Na yango nazali kosepela na bolɛmbu, na mafinga, na bosɛnga, na minyoko mpe mikakatano, mpo na Kristo. Mpo ntango nazali na bolɛmbu, na ntango wana nde nazali mpenza na nguya.+ 11  Nakómi zoba. Bino nde bato botindaki ngai+ nakóma bongo, mpo bino kutu nde bosengelaki kolobela ngai. Mpo namimonisaki ata na likambo moko te ete nazali na nse ya bantoma minene+ na bino, ata soki nazali eloko te.+ 12  Ɛɛ, bilembo ya ntoma+ emonisamaki na kati na bino na koyika mpiko ya ndenge nyonso,+ mpe na bilembo ná makamwisi oyo ezali komonisa makambo oyo ekoya mpe misala ya nguya.+ 13  Kutu na likambo nini bino bokómi na nse ya masangá mosusu oyo etikali, soki ezali kaka te na likambo oyo ete ngai mpenza nakómaki kilo te epai na bino?+ Bólimbisa ngai mabe wana na motema moko. 14  Talá! Oyo ezali mbala ya misato+ namibongisi mpo na koya epai na bino, nzokande nakokóma kilo te. Mpo nazali koluka te biloko oyo bozali na yango,+ kasi bino moko; mpo ezali bana+ te nde basengeli kobomba biloko mpo na baboti na bango, kasi baboti mpo na bana na bango.+ 15  Kasi ngai, na esengo koleka, nakopesa biloko na ngai nyonso mpe nakopesama mobimba mpo na milimo na bino.+ Soki nazali kolinga bino mingi boye, nasengeli nde kolingama moke? 16  Kasi atako bongo, namemisaki bino kilo te.+ Nzokande, bozali koloba ete, nazalaki na “mayele mabe” mpe nazwaki bino “na mayele ya bokosi.”+ 17  Na bato oyo natindi epai na bino, nalyelaki bino na nzela ya moto moko te, boye te? 18  Nabondelaki Tito makasi mpe natindaki ndeko yango elongo na ye. Tito alyelaki bino soki moke te, boye te?+ Totambolaki na elimo wana moko,+ boye te? Na matambe wana moko, boye te? 19  Bozali nde kokanisa ete na ntango oyo nyonso tozali kosamba epai na bino? Ezali liboso ya Nzambe nde tozali koloba mpo na Kristo. Kasi, bandeko ya bolingo, makambo nyonso ezali mpo na kotonga bino.+ 20  Mpo nazali kobanga ete ezala na ndenge nini, ntango nakoya,+ naya kokuta bino te ndenge oyo nalingi mpe namonana epai na bino te ndenge oyo bolingi, kasi nazali kobanga noki nakuta nde koswana, zuwa,+ bankanda, kowelana, kotɔngana, banungunungu, kovimba na lolendo, mobulu.+ 21  Ntango nakoya lisusu, mbala mosusu Nzambe na ngai akoki koyokisa ngai nsɔni na kati na bino, mpe nakoki kolela mpo na bato mingi oyo kala basalaki masumu+ kasi babongolaki mitema te na mbindo na bango mpe pite+ mpe etamboli ya nsɔni+ oyo bamipesaki na yango.

Maloba na nse