2 Bakorinti 11:1-33

11  Nalingi bókanga motema na mwa bozoba na ngai.+ Kutu, ya solo, bozali kokanga motema na makambo na ngai!  Mpo nazali koyokela bino zuwa, zuwa oyo eyokani na mokano ya Nzambe,+ mpo ngai mpenza nalakaki kobalisa bino+ na mobali+ kaka moko, mpo nabimisa bino lokola ngɔndɔ moko ya pɛto+ epai ya Kristo.+  Kasi nazali kobanga ete ezala na ndenge nini, lokola nyoka abendaki Eva+ na mayele mabe na ye, makanisi na bino ebebisama+ mpe elongwa na bosembo mpe na bopɛto ya bizaleli oyo esengeli na Kristo.+  Mpo ya solo, soki moto ayei kosakola Yesu oyo akeseni na oyo biso tosakolaki,+ to soki bozwi elimo oyo ekeseni na oyo bozwaki,+ to nsango malamu+ oyo ekeseni na oyo boyambaki, bokangaka motema na makambo ya moto yango kozanga kokakatana.+  Mpo namoni ete ezali ata na likambo moko te oyo ngai nazali na nse+ ya bantoma minene+ na bino.  Kasi ata soki nazali na makoki te na koloba,+ ya solo nazali bongo te na boyebi;+ kutu na ndenge nyonso tomonisaki bino yango polele na makambo nyonso.+  To nasalaki nde lisumu lokola namikitisaki+ mpo bino bótombwama, na ndenge nasakwelaki bino nsango malamu ya Nzambe na bolingo, kozanga kosɛnga lifuti?+  Masangá mosusu, nabɔtɔlaki bango oyo bazalaki na yango na ndenge nandimaki kozwa biloko mpo na kosalela bino;+  nzokande ntango nazalaki elongo na bino mpe nakelelaki, namemisaki ata moto moko te kilo,+ mpo bandeko oyo bautaki na Masedonia+ bapesaki ngai biloko ebele oyo nazangaki. Ɛɛ, naboyaki na ndenge nyonso kozala kilo epai na bino mpe nakozala kaka bongo.+ 10  Ntango nyonso oyo solo+ ya Kristo ekozala na kati na ngai, komikumisa oyo nazali komikumisa+ mpo na bitúká ya Akaya ekosila te. 11  Mpo na nini? Mpo nalingaka bino te? Nzambe ayebi ete nalingaka bino.+ 12  Nzokande oyo nazali kosala, nakosala yango lisusu,+ mpo nasukisa bokosi ya baoyo bazali na mposa ya bokosi mpo na komonana ete bakokani na biso na kati ya mosala oyo bazali komikumisa. 13  Mpo bato wana bazali bantoma ya lokuta, basali ya mosala ya bokosi,+ oyo bazali komibimisa lokola bantoma ya Kristo.+ 14  Mpe likambo ya kokamwa ezali te, mpo Satana ye moko azali kokoba komimonisa lokola anzelu ya pole.+ 15  Bongo ezali likambo monene te soki basali na ye+ mpe bazali kokoba komimonisa lokola basali ya boyengebene. Kasi nsuka na bango ekozala na kolanda misala na bango.+ 16  Nazali koloba lisusu ete: Moto akanisa te ete nazali zoba. Nzokande, soki bokanisi mpenza ete nazali bongo, bóndima ngai ata ndenge wana lokola zoba, mpo ngai mpe nakoka komikumisa+ mwa moke. 17  Oyo nazali koloba, nazali koloba yango na kolanda ndakisa ya Nkolo te, kasi lokola nde na bozoba, na komityela motema koleka ndelo oyo emonanaka epai ya moto oyo azali komikumisa.+ 18  Lokola bato mingi bazali komikumisa na mosuni,+ ngai mpe nakomikumisa. 19  Mpo bino bozali kokanga motema na esengo mpenza na makambo ya bazoba, mpo bozali bato ya mayele. 20  Ɛɛ, bozali kokanga motema na makambo ya moto nyonso oyo azali kokómisa bino baombo,+ moto nyonso oyo azali kolya biloko oyo bozali na yango, moto nyonso oyo azali komitombola likoló na bino, moto nyonso oyo azali kobɛta bino na elongi.+ 21  Nazali koloba bongo mpo nsɔni ezala na biso, lokola nde etɛlɛmɛlo na biso ezalaki ya bolɛmbu. Kasi soki moto mosusu azali komonisa mpiko na likambo moko boye—nazali koloba na bozoba+—ngai mpe nazali komonisa mpiko na yango. 22  Bazali Baebre? Ngai mpe.+ Bazali Bayisraele? Ngai mpe. Bazali momboto ya Abrahama? Ngai mpe.+ 23  Bazali basaleli* ya Kristo? Nazali koyanola lokola moto ya ligboma, ngai naleki mpenza:+ na misala makasi mingi koleka,+ na babolɔkɔ mingi koleka,+ na kobɛtama koleka ndelo, na kokóma pene na liwa mbala na mbala.+ 24  Mbala mitano, Bayuda babɛtaki ngai fimbo ntuku minei (40)+ longola moko, 25  mbala misato nabɛtamaki mangenda,+ nabambamaki mabanga mbala moko,+ mbala misato nazindaki na masuwa,+ nalekisaki butu mobimba mpe moi mobimba na kati ya mai mozindo; 26  na mibembo mbala na mbala, na makama ya bibale, na makama ya miyibi oyo bayibaka na nzela,+ na makama oyo euti na bato na ngai moko,+ na makama oyo euti na bikólo,+ na makama na kati ya engumba,+ na makama na kati ya esobe, na makama na mbu, na makama epai ya bandeko ya lokuta, 27  na mosala makasi mpe na mitoki, na babutu kozanga mpɔngi+ mbala na mbala, na nzala mpe na mposa ya mai,+ na kozanga kolya biloko+ mbala mingi, na malili mpe na bolumbu. 28  Longola makambo wana ya libándá, ezali na eloko oyo ezali konyokola ngai mokolo na mokolo, mitungisi mpo na masangá nyonso.+ 29  Nani alɛmbi,+ mpe ngai nalɛmbi te? Nani abɛti libaku, mpe nangali na nkanda te? 30  Soki esengeli komikumisa, nakomikumisa+ na makambo oyo etali bolɛmbu na ngai. 31  Nzambe mpe Tata ya Nkolo Yesu, ɛɛ Oyo asengeli kosanzolama libela na libela, ayebi ete nazali kokosa te. 32  Na Damasi, guvɛrnɛrɛ ya mokonzi Aretasi azalaki kokɛngɛla engumba ya bato ya Damasi mpo na kokanga ngai,+ 33  kasi bakitisaki ngai na kati ya kitunga+ moko ya nkɛkɛlɛ, na lininisa oyo ezalaki na efelo, mpe nakimaki na mabɔkɔ na ye.

Maloba na nse

To, “baministre.”