2 Bakorinti 1:1-24

1  Paulo, ntoma+ ya Kristo Yesu na mokano ya Nzambe, mpe Timote+ ndeko na biso, epai ya lisangá ya Nzambe oyo ezali na Korinti, ná basantu+ nyonso oyo bazali na Akaya+ mobimba:  Boboto monene mpe kimya ya Nzambe Tata na biso mpe ya Nkolo Yesu Kristo ezala na bino.+  Nzambe mpe Tata+ ya Nkolo na biso Yesu Kristo apambwama, Tata ya motema mawa mingi+ mpe Nzambe ya kobɔndisama+ nyonso,  oyo abɔndisaka biso na kati ya bolɔzi na biso nyonso,+ mpo biso mpe tókoka kobɔndisa+ baoyo bazali na ndenge nyonso ya bolɔzi na kobɔndisama oyo tobɔndisami na Nzambe.+  Mpo ndenge bampasi mpo na Kristo etondi epai na biso,+ kaka ndenge wana mpe kobɔndisama oyo tozali kozwa etondi na nzela ya Kristo.+  Nzokande, ezala tózala na kati ya bolɔzi, ezali mpo na kobɔndisama na bino mpe lobiko na bino;+ to ezala tóbɔndisama, ezali mpo na kobɔndisama na bino oyo ezali kosala mpo na koyikisa bino mpiko na bampasi ya ndenge moko na oyo biso mpe tozali komona.+  Mpe na yango, elikya na biso mpo na bino ezali koningana te, lokola toyebi ete, ndenge bino bozali kozwa bampasi elongo na biso, kaka bongo bokobɔndisama mpe elongo na biso.+  Mpo bandeko, tolingi bóyeba makambo oyo etali bolɔzi oyo ekómelaki biso na etúká ya Azia,+ ete tozalaki na kati ya monyoko ya nsɔmɔ oyo elekaki makasi na biso, bongo tozalaki mpenza kobanga ata mpo na bomoi na biso.+  Ya solo, tokanisaki na motema na biso ete tosilaki kozwa etumbu ya liwa. Ezalaki bongo mpo biso tótya motema,+ epai na biso moko te, kasi epai ya Nzambe oyo alamwisaka bakufi.+ 10  Na eloko monene oyo, liwa, nde abikisaki biso mpe akobikisa biso;+ mpe elikya na biso ezali epai na ye ete akobikisa biso lisusu.+ 11  Bino mpe bokoki kopesa oyo ya bino lisalisi na nzela ya malɔmbɔ na bino mpo na biso,+ mpo bato mingi bápesa matɔndi+ na ntina na biso mpo na eloko oyo bapesi biso na boboto mpo na bilongi ya bato mingi oyo bazali kobondela.+ 12  Mpo likambo oyo tozali komikumisa na yango, oyo mpe lisosoli na biso ezali kopesela litatoli,+ yango oyo: ete tomitambwisaki na mokili, mpe mingimingi mpenza epai na bino, na bosantu mpe na bosembo oyo euti na Nzambe, na bwanya ya moto ya mosuni te,+ kasi na boboto monene ya Nzambe. 13  Mpo ya solo, tozali kokomela bino makambo mosusu te longola kaka oyo boyebi malamu to mpe oyo bondimaka; mpe oyo nazali kolikya ete bokokoba kondima yango tii na nsuka,+ 14  kaka ndenge mpe bondimaki, na meko moko boye, ete biso nde ntina ya komikumisa na bino,+ ndenge bino mpe bokozala mpo na biso na mokolo ya Nkolo na biso Yesu.+ 15  Bongo, lokola nazali kotya motema ndenge wana, nakanaki liboso koya epai na bino,+ mpo bózwa libaku ya mibale+ ya kozala na esengo, 16  mpe nsima ya kolekisa mwa ntango epai na bino, nakende na Masedonia+ mpe wana nakouta na Masedonia, nakozongela bino,+ mpe bokokende kotika ngai+ na nzela ntango nakokende na Yudea. 17  Na yango, ntango nakanaki bongo, nazwaki makambo na ndenge ya lisɛki te,+ boye te? To makambo oyo nazali kokana, nazali kokana yango nde na ndenge ya mosuni,+ mpo “Ɛɛ, Ɛɛ” mpe “Te, Te”+ ezala epai na ngai? 18  Lokola Nzambe akoki solo kotyelama motema, maloba oyo toyebisaki bino ezali te Ɛɛ nzokande Te. 19  Mpo Mwana ya Nzambe,+ Kristo Yesu, oyo asakolamaki na kati na bino na nzela na biso, elingi koloba, na nzela na ngai ná Silvano ná Timote,+ akómaki te Ɛɛ nzokande Te, kasi Ɛɛ ekómi nde Ɛɛ na likambo oyo etali ye.+ 20  Mpo ata soki bilaka+ ya Nzambe ezali ebele boni, ekómi Ɛɛ na nzela na ye.+ Na yango, na nzela na ye mpe “Amen”+ ezali kolobama epai ya Nzambe mpo na nkembo na nzela na biso. 21  Kasi moto oyo azali kopesa ndanga ete biso ná bino tozali bato ya Kristo mpe moto oyo atye biso mafuta+ ezali Nzambe. 22  Atye mpe elembo+ na ye likoló na biso mpe apesi biso ndanga+ ya eloko oyo ezali koya, elingi koloba, elimo,+ na mitema na biso. 23  Sikoyo nazali kobelela Nzambe azala motatoli+ mpo na molimo na ngai moko ete ezali mpo na kobatela bino+ nde nayei naino te na Korinti. 24  Ezali te ete tozali bakonzi+ ya kondima na bino, kasi tozali nde baninga ya mosala+ mpo na esengo na bino, mpo na kondima+ na bino nde botɛlɛmi.+

Maloba na nse