2 Bakonzi 5:1-27

5  Sikoyo, moto moko, nkombo na ye Naamane,+ mokonzi ya basoda ya mokonzi ya Siri, akómaki moto monene na miso ya nkolo na ye mpe bazalaki kopesa ye lokumu, mpamba te na nzela na ye nde Yehova abikisaki Siri;+ mpe moto yango azalaki elombe, mobali na nguya, atako azalaki na maba.  Mpe bato ya Siri babimaki na bituluku mpo na kopunza,+ mpe bakangaki mwana mwasi moko ya moke+ na mokili ya Yisraele, mpe akómaki kosala liboso ya mwasi ya Naamane.  Na nsima, alobaki+ na nkolo na ye ya mwasi boye: “Soki kaka nkolo na ngai azalaka liboso ya mosakoli+ oyo azali na Samaria! Mbɛlɛ abikisi ye na maladi na ye ya maba.”+  Na nsima, moto moko ayaki mpe ayebisaki nkolo na ye ete: “Mwana mwasi oyo auti na mokili ya Yisraele alobi boye na boye.”+  Bongo mokonzi ya Siri alobaki boye: “Simbá nzela! Kende, natindela mokonzi ya Yisraele mokanda.” Na yango, akendaki mpe azwaki na lobɔkɔ+ na ye talanta zomi ya palata mpe mbongo ya bibende nkóto motoba (6 000) ya wolo+ mpe bilamba+ zomi.  Mpe amemelaki mokonzi ya Yisraele mokanda,+ na maloba oyo: “Bongo sikoyo, mokanda oyo ekómeli yo nzela moko na mosaleli na ngai Naamane oyo natindeli yo mpo obikisa ye na maladi na ye ya maba.”  Mpe esalemaki boye: ntango kaka mokonzi ya Yisraele atángaki mokanda yango, na mbala moko apasolaki+ bilamba na ye mpe alobaki boye: “Ngai nazali Nzambe,+ mpo na koboma mpe kobatela na bomoi?+ Mpo moto oyo azali kotindela ngai moto mpo nabikisa ye na maladi na ye ya maba; bótala, nabondeli bino, mpe bómona ndenge azali koluka ngai na makambo.”+  Mpe esalemaki boye: ntango kaka Elisha moto ya Nzambe ya solo ayokaki ete mokonzi ya Yisraele apasoli bilamba na ye,+ na mbala moko atindaki bato epai ya mokonzi, na maloba oyo: “Opasoli bilamba na yo mpo na nini? Nabondeli yo, tiká aya epai na ngai mpo ayeba ete mosakoli azali na Yisraele.”+  Bongo Naamane ayaki nzela moko na bampunda na ye mpe makalo na ye ya bitumba, mpe atɛlɛmaki liboso ya monɔkɔ ya ndako ya Elisha. 10  Kasi Elisha atindelaki ye momemi-nsango, na maloba oyo: “Kende na Yordani, sukolá+ kuna mbala nsambo+ mpo nzoto na yo ezonga lisusu malamu;+ mpe kómá pɛto.” 11  Bongo Naamane asilikaki+ mpe abandaki kokende mpe koloba boye: “Talá, nalobaki na motema na ngai ete:+ ‘Akobima, akoya solo epai na ngai mpe akotɛlɛma mpenza, akobelela nkombo ya Yehova Nzambe na ye, akolekisa lobɔkɔ na ye epai na epai na esika ya maladi mpe akobikisa mpenza moto ya maba.’ 12  Abana ná Farapare, bibale ya Damasi,+ eleki mai+ nyonso ya Yisraele te? Nakoki kosukola na yango te mpe kokóma pɛto?”+ Na yango, abalukaki mpe akendaki na nkanda makasi.+ 13  Bongo basaleli na ye bapusanaki pene mpe balobaki na ye ete: “Tata na ngai,+ soki mosakoli alobaka na yo likambo moko ya monene, olingaki kosala yango te? Bongo awa alobi na yo kaka: ‘Sukolá mpe kómá pɛto,’ okosala yango te?” 14  Na yango, akitaki mpe amizindisaki na Yordani mbala nsambo, ndenge moto ya Nzambe ya solo alobaki;+ nsima na yango, nzoto na ye ezongaki lokola nzoto ya mwana moke+ mpe akómaki pɛto.+ 15  Na nsima, azongaki epai ya moto ya Nzambe ya solo,+ ye ná kaa na ye mobimba, mpe ayaki mpe atɛlɛmaki liboso na ye mpe alobaki: “Talá, sikoyo, nayebi mpenza ete Nzambe azali na esika mosusu te na mabele, kaka na Yisraele.+ Mpe sikoyo, nabondeli yo, ndimá likabo ya lipamboli+ oyo euti na mosaleli na yo.” 16  Kasi ye alobaki ete: “Lokola Yehova, oyo natɛlɛmi* liboso na ye, azali solo na bomoi,+ nakondima yango te.”+ Mpe abandaki kotya ye mbamba mpo andima yango, kasi ye aboyaki kaka. 17  Nsukansuka, Naamane alobaki boye: “Lokola oboyi, nabondeli yo, bápesa mosaleli na yo mabele,+ oyo badɔngi mibale ekoki kokumba; mpamba te mosaleli na yo akopesa lisusu makabo ya kotumba to mbeka epai ya banzambe mosusu te, kaka epai ya Yehova.+ 18  Na likambo oyo boye, Yehova alimbisa mosaleli na yo: ntango nkolo na ngai akokɔta na ndako ya Rimone+ mpo na kogumbama wana, mpe akosimba+ lobɔkɔ na ngai, mpe esengeli nagumbama+ na ndako ya Rimone, ntango nakogumbama na ndako ya Rimone, nabondeli yo, Yehova alimbisa mosaleli na yo na likambo oyo.”+ 19  Na yango, alobaki na ye boye: “Kende na kimya.”+ Bongo akendaki, atiki ye mpe akatisaki mwa eteni monene ya mokili yango. 20  Na nsima, Gehazi+ mosaleli ya Elisha moto ya Nzambe ya solo+ alobaki: “Talá, nkolo na ngai atiki Naamane+ moto oyo ya Siri akende, mpe aboyi kondima biloko oyo amemaki na lobɔkɔ na ye. Lokola Yehova azali solo na bomoi,+ nakopota mbangu, nakolanda ye mpe nakozwa mwa eloko epai na ye.”+ 21  Mpe Gehazi alandaki Naamane. Ntango Naamane amonaki moto azali kolanda ye mbangu, na mbala moko akitaki na likalo na ye mpo na kokutana na ye mpe na nsima alobaki: “Boni, malamu?”+ 22  Na yango, ye alobaki ete: “Malamu. Nkolo+ na ngai atindi ngai,+ alobi: ‘Talá! Kaka sikoyo, bilenge mibali mibale bayei epai na ngai, bauti na etúká ya ngombangomba ya Efraime, epai ya bana ya basakoli.+ Nabondeli yo, pesá bango talanta moko ya palata mpe bilamba mibale.’”+ 23  Bongo Naamane alobaki: “Kamatá! zwá talanta mibale.” Mpe atyaki ye mbamba+ tii nsukansuka, akangisaki talanta mibale ya palata na kati ya basaki mibale, ná bilamba mibale mpe apesaki yango na basaleli na ye mibale, mpo bámema yango liboso na ye. 24  Ntango akómaki na Ofele, na mbala moko azwaki yango na lobɔkɔ na bango mpe atyaki yango na ndako+ mpe atikaki mibali yango bákende. Bongo bakendaki. 25  Mpe ye moko akɔtaki mpe na nsima, atɛlɛmaki pene na nkolo na ye.+ Bongo Elisha alobaki na ye boye: “Gehazi, outi wapi?” Kasi ye alobaki ete: “Mosaleli na yo akendaki ata epai moko te.”+ 26  Bongo ye alobaki na ye ete: “Motema na ngai ekendaki elongo na yo te, ntango mobali wana abalukaki mpo na kokita na likalo na ye mpe kokutana na yo? Oyo nde ntango ya kondima palata to kondima bilamba to bilanga ya olive to bilanga ya vinyo to bampate to bangɔmbɛ to basaleli ya mibali to basaleli ya basi?+ 27  Boye maba+ ya Naamane ekokangama na yo mpe na bana na yo mpo na ntango oyo etyami ndelo te.”+ Na mbala moko, alongwaki liboso na ye, akómi moto ya maba, mpɛmbɛ lokola nɛjɛ.+

Maloba na nse

To, “oyo nazali kosalela.”