2 Bakonzi 2:1-25

2  Mpe esalemaki boye: ntango Yehova alingaki komema Eliya+ na likoló na mopɛpɛ makasi,+ Eliya ná Elisha+ balongwaki na Gilgale.+  Bongo Eliya alobaki na Elisha boye: “Nabondeli yo, fandá awa, mpamba te Yehova atindi ngai nakende tii na Betele.” Kasi Elisha alobaki ete: “Lokola Yehova azali solo na bomoi+ mpe lokola molimo na yo ezali solo na bomoi,+ nakotika yo te.”+ Bongo bakitaki na Betele.+  Na nsima, bana ya basakoli+ oyo bazalaki na Betele bayaki epai ya Elisha mpe balobaki na ye: “Oyebi mpenza ete lelo Yehova akozwa nkolo na yo mpo azala mokonzi na yo lisusu te?”+ Bongo alobaki boye: “Ngai mpe nayebi yango malamu.+ Bófanda nyɛɛ.”  Sikoyo Eliya alobaki na ye boye: “Elisha, nabondeli yo, fandá awa, mpamba te Yehova atindi ngai na Yeriko.”+ Kasi ye alobaki boye: “Lokola Yehova azali solo na bomoi mpe lokola molimo na yo ezali solo na bomoi, nakotika yo te.” Bongo bakómaki na Yeriko.  Na nsima, bana ya basakoli oyo bazalaki na Yeriko bapusanaki pene na Elisha mpe balobaki na ye ete: “Oyebi mpenza ete lelo Yehova akozwa nkolo na yo mpo azala mokonzi na yo lisusu te?” Na yango, alobaki boye: “Ngai mpe nayebi yango malamu. Bófanda nyɛɛ.”+  Sikoyo Eliya alobaki na ye ete: “Nabondeli yo, fandá awa, mpamba te Yehova atindi ngai na Yordani.”+ Kasi ye alobaki boye: “Lokola Yehova azali solo na bomoi mpe lokola molimo na yo ezali solo na bomoi, nakotika yo te.”+ Bongo bakendaki bango mibale.  Mpe mibali ntuku mitano (50) kati na bana ya basakoli bakendaki mpe batɛlɛmaki mwa mosika, na esika oyo bakokaki komonana;+ kasi bango mibale, batɛlɛmaki penepene ya Yordani.  Na nsima, Eliya azwaki elamba na ye ya mosala+ mpe alíngaki yango mpe abɛtaki mai, mpe nsukansuka mai ekabwanaki epai na epai, bongo bango mibale bakatisaki na mabele oyo ekauki.+  Mpe esalemaki boye: ntango kaka bakatisaki, Eliya alobaki na Elisha ete: “Sɛngá eloko oyo nasengeli kosalela yo liboso nakamatama mpe natika yo.”+ Na yango, Elisha alobaki boye: “Nabondeli yo, ndambo mibale+ ya elimo+ na yo eyela ngai.”+ 10  Bongo alobaki ete: “Osɛngi+ likambo moko ya makasi. Soki omoni ngai ntango nakokamatama mpe nakotika yo, ekokómela yo bongo; kasi soki te, ekosalema te.” 11  Mpe esalemaki boye: wana bazalaki kotambola, bazali kosolola nzelanzela, talá! likalo moko ya etumba,+ ya mɔtɔ, mpe bampunda ya mɔtɔ, ekaboli bango mibale; bongo Eliya amataki na likoló na mopɛpɛ makasi.+ 12  Na ntango wana nyonso, Elisha azalaki komona yango, mpe azalaki koganga boye: “Tata na ngai, tata+ na ngai, likalo ya etumba ya Yisraele ná bato na ye oyo batambolaka na mpunda!”+ Mpe amonaki ye lisusu te. Bongo asimbaki bilamba na ye moko mpe apasolaki yango na mibale.+ 13  Nsima na yango, azwaki elamba ya mosala+ ya Eliya, oyo elongwaki na ye ekwei, mpe azongaki mpe atɛlɛmaki na bokula ya Yordani. 14  Bongo azwaki elamba ya mosala ya Eliya, oyo elongwaki na ye ekwei, mpe abɛtaki mai+ mpe alobaki ete: “Wapi Yehova Nzambe ya Eliya, wapi Ye?”+ Ntango abɛtaki mai, ekabwanaki epai na epai, bongo Elisha akatisaki. 15  Ntango bana ya basakoli oyo bazalaki na Yeriko bamonaki ye na mosika, babandaki koloba: “Elimo+ ya Eliya ekiteli Elisha.” Na yango, bayaki kokutana na ye mpe bagumbamelaki+ ye tii na nse. 16  Mpe na nsima, balobaki na ye boye: “Talá tozali awa na mibali ntuku mitano (50), bilombe, bazali elongo na basaleli na yo. Tobondeli yo, tiká bákende, mpe báluka nkolo na yo. Mbala mosusu elimo+ ya Yehova etomboli ye mpe ebwaki ye likoló ya ngomba moko to na lobwaku moko.” Kasi alobaki boye: “Bótinda bango te.” 17  Bongo batyaki ye mbamba tii ayokaki nsɔni, bongo alobaki ete: “Bótinda.” Na yango, batindaki bato ntuku mitano (50); mpe bakobaki koluka ye mikolo misato, kasi bamonaki ye te. 18  Ntango bazongaki epai na ye, afandaki na Yeriko.+ Na nsima, alobaki na bango: “Nayebisaki bino te ete: ‘Bókende te’?” 19  Na nsima, bato ya engumba yango balobaki na Elisha: “Talá, sikoyo, esika engumba oyo etongami ezali malamu,+ ndenge nkolo na ngai azali komona; kasi mai+ ezali mabe, mpe mokili ezali kosala ete bazemi esopana.”+ 20  Na yango, ye alobaki ete: “Bóyela ngai mwa kibakuli moko ya sika mpe bótya mungwa na kati.” Bongo bayelaki ye yango. 21  Na nsima, abimaki akei na liziba ya mai yango mpe abwakaki mungwa na kati+ mpe alobaki: “Talá oyo Yehova alobi: ‘Nabikisi mai oyo.+ Ekomema lisusu liwa te mpe ekosopa bazemi lisusu te.’” 22  Mpe mai yango ebiká banda ntango wana kino mokolo ya lelo,+ ndenge Elisha alobaki. 23  Mpe alongwaki kuna, amataki tii na Betele.+ Ntango azalaki komata na nzela, bana mibali+ ya mike bautaki na engumba mpe babandaki kosɛka+ ye mpe koloba na ye: “Matá, moto ya libandi!+ Matá, moto ya libandi!” 24  Nsukansuka, abalukaki, amoni bango mpe alakeli bango mabe+ na nkombo ya Yehova. Bongo urse+ mibale ya basi eutaki na zamba mpe epasolaki bana ntuku minei na mibale (42) kati na bango.+ 25  Mpe alongwaki wana akei tii na Ngomba Karamele,+ mpe alongwaki kuna azongi na Samaria.

Maloba na nse