2 Bakonzi 18:1-37

18  Mpe esalemaki boye: na mbula ya misato ya Hoshea+ mwana ya Ela mokonzi ya Yisraele, Hizikiya+ mwana ya Ahaze+ mokonzi ya Yuda akómaki mokonzi.  Azalaki na mbula ntuku mibale na mitano (25) ntango abandaki koyangela, mpe ayangelaki mbula ntuku mibale na libwa (29) na Yerusaleme. Mpe nkombo ya mama na ye Abi mwana ya Zekaria.+  Mpe akobaki kosala oyo ezali sembo na miso ya Yehova,+ na kolanda nyonso oyo Davidi nkɔkɔ na ye asalaki.+  Ye nde alongolaki bisika oyo etombwaná+ mpe abukabukaki makonzí ya losambo+ mpe akatakataki nzete ya losambo+ mpe abukabukaki nyoka+ ya motako oyo Moize asalaki;+ mpamba te tii na mikolo wana, bana ya Yisraele bazalaki kotumbela yango mbeka+ mpo na kobimisa milinga ya mbeka, mpe bazalaki kobenga yango ekeko ya nyoka ya motako.+  Atyelaki Yehova Nzambe ya Yisraele motema;+ mpe nsima na ye, moto moko te azalaki lokola ye kati na bakonzi nyonso ya Yuda,+ ata baoyo bazalaki liboso na ye.+  Mpe akangamaki se na Yehova.+ Apɛngwaki te mpo na kotika kolanda ye, kasi akobaki kotosa mitindo na ye, oyo Yehova apesaki Moize.+  Mpe Yehova azalaki elongo na ye.+ Esika nyonso azalaki kobima, azalaki kosala na ekɛngɛ;+ mpe atombokelaki mokonzi ya Asiri mpe asalelaki ye te.+  Ye nde abomaki Bafilistia+ kino na Gaza+ mpe bateritware na yango, banda na linɔ́ngi+ ya basinzili kino na engumba oyo ebatelami makasi.  Mpe esalemaki boye: na mbula ya minei ya Mokonzi Hizikiya, elingi koloba mbula ya nsambo ya Hoshea+ mwana ya Ela mokonzi ya Yisraele, Shalmanesere+ mokonzi ya Asiri amataki kobundisa Samaria mpe abandaki kozinga yango.+ 10  Mpe bayaki kozwa yango+ na nsuka ya mbula misato; na mbula ya motoba ya Hizikiya, elingi koloba mbula ya libwa ya Hoshea mokonzi ya Yisraele, Samaria ezwamaki.+ 11  Nsima na yango, mokonzi ya Asiri+ amemaki Yisraele na mboka mopaya+ na Asiri mpe afandisaki bango na Hala+ mpe na Habore,+ pene na ebale Gozane mpe na bingumba ya Bamede,+ 12  mpo bayokaki te+ mongongo ya Yehova Nzambe na bango, kasi bazalaki kobuka kondimana+ na ye, ɛɛ, mitindo nyonso oyo Moize+ mosaleli ya Yehova apesaki.+ Bayokaki te, basalelaki yango mpe te. 13  Mpe na mbula ya zomi na minei ya Mokonzi Hizikiya, Senakeribe+ mokonzi ya Asiri+ amataki kobundisa bingumba nyonso ya Yuda oyo ebatelami makasi mpe azwaki yango. 14  Bongo Hizikiya mokonzi ya Yuda atindelaki mokonzi ya Asiri bato na Lakishi, na maloba oyo: “Nasali lisumu. Zongá, tiká kobunda na ngai. Nyonso oyo okokatela ngai, nakopesa yango.”+ Na yango, mokonzi ya Asiri akatelaki Hizikiya mokonzi ya Yuda talanta nkama misato (300) ya palata+ mpe talanta ntuku misato (30) ya wolo. 15  Bongo Hizikiya apesaki palata nyonso oyo emonanaki na ndako ya Yehova+ mpe na bisika ya kobomba biloko ya motuya ya ndako ya mokonzi.+ 16  Na ntango yango, Hizikiya alongolaki baporte ya tempelo ya Yehova+ mpe makonzí ya porte oyo Hizikiya mokonzi ya Yuda azipaki na wolo+ mpe apesaki yango mokonzi ya Asiri. 17  Mpe uta na Lakishi,+ mokonzi ya Asiri+ atindaki Tartane,+ Rabasarise ná Rabashake+ elongo na limpinga monene ya basoda epai ya Mokonzi Hizikiya na Yerusaleme, mpo bámata mpe bákóma na Yerusaleme. Bongo bamataki mpe bakómaki, mpe batɛlɛmaki pene na nzela oyo elekisaka mai+ ya liziba ya likoló,+ oyo ezali na balabala monene ya elanga ya mosukoli-bilamba.+ 18  Mpe babandaki kobelela mokonzi, kasi Eliakime+ mwana ya Hilikiya, oyo azalaki kokamba bato ya ndako, mpe Shebena+ oyo azalaki sɛkrɛtɛrɛ ná Yoa mwana ya Asafe mokomi-makambo, babimaki epai na bango. 19  Na yango, Rabashake+ alobaki na bango boye: “Nasɛngi bino, bóloba na Hizikiya boye: ‘Talá oyo mokonzi monene,+ mokonzi ya Asiri, alobi: “Eloko ya kotyela motema oyo otyeli motema boye ezali nini?+ 20  Olobi (kasi ezali liloba ya monɔkɔ): ‘Mayele+ mpe nguya ya etumba ezali.’ Sikoyo otyeli nani motema, mpo otombokela+ ngai? 21  Sikoyo talá! otyeli Ezipito+ motema, mongendu oyo babukabuká,+ oyo soki moto ayekameli yango, ekokɔta na lobɔkɔ na ye mpe ekotɔbɔla yango. Farao+ mokonzi ya Ezipito azali ndenge wana epai ya baoyo nyonso batyelaka ye motema. 22  Mpe soki bolobi na ngai ete: ‘Totye motema+ nde na Yehova+ Nzambe na biso,’ bongo bisika oyo etombwaná+ mpe bitumbelo oyo Hizikiya+ alongoli ezali ya ye te, awa alobi na Yuda mpe na Yerusaleme ete: ‘Bokogumbama liboso ya etumbelo oyo na Yerusaleme’?”’+ 23  Sikoyo, nabondeli yo, katá mondenge+ na nkolo na ngai mokonzi ya Asiri, mpe tiká napesa yo bampunda nkóto mibale (2 000) mpo na kotala soki okokoka kotya likoló na yango bato oyo bakotambwisa yango.+ 24  Bongo ndenge nini okoki kobengana guvɛrnɛrɛ moko kati na basaleli ya nkolo na ngai+ oyo baleki moke, awa ozali kotyela Ezipito motema mpo na makalo+ mpe mpo na basoda oyo batambolaka na mpunda?+ 25  Namati kobundisa esika oyo mpe kobebisa yango kozanga ndingisa ya Yehova? Yehova ye moko alobaki na ngai+ boye: ‘Matá kobundisa mokili wana, mpe bebisá yango.’” 26  Bongo Eliakime+ mwana ya Hilikiya, Shebena+ ná Yoa+ balobaki na Rabashake+ ete: “Tobondeli yo, lobá na basaleli na yo na monɔkɔ ya Siri,+ mpo toyokaka yango; kasi koloba na biso na monɔkɔ ya Bayuda+ te, na matoi ya bato oyo bazali likoló ya efelo.” 27  Kasi Rabashake alobaki na bango: “Nkolo na ngai atindi ngai naloba maloba oyo nde mpo na nkolo na yo mpe mpo na yo? Ezali te mpo na bato oyo bafandi likoló ya efelo, mpo bálya nyɛi+ na bango moko mpe bámɛla masuba na bango moko esika moko na bino?”+ 28  Mpe Rabashake atɛlɛmaki kaka mpe abelelaki na mongongo makasi na monɔkɔ ya Bayuda;+ ayebisaki lisusu mpe alobaki boye: “Bóyoka liloba ya mokonzi monene,+ mokonzi ya Asiri. 29  Talá oyo mokonzi alobi: ‘Hizikiya akosa bino te, mpo akoki kobikisa bino na lobɔkɔ na ngai te.+ 30  Mpe Hizikiya atinda bino te bótyela Yehova motema+ ete: “Yehova akozanga te kobikisa+ biso, mpe engumba oyo ekopesama na lobɔkɔ ya mokonzi ya Asiri te.”+ 31  Bóyokela Hizikiya te; mpo talá oyo mokonzi ya Asiri alobi: “Bómitika epai na ngai, bóbima mpe bóya epai na ngai, mpe bólya, moto na moto, mbuma ya nzete na ye ya vinyo mpe moto na moto mbuma ya nzete na ye ya figi+ mpe bómɛla, moto na moto, mai ya libulu na ye ya kobomba mai,+ 32  kino nakoya mpe nakokende na bino mpenza na mokili moko oyo ezali lokola mokili na bino,+ mokili ya mbuma mpe ya vinyo ya sika, mokili ya limpa+ mpe ya bilanga ya vinyo,+ mokili ya banzete ya olive ya mafuta mingi mpe ya mafuta ya nzoi;+ mpe bótikala na bomoi mpo bókufa te. Mpe bóyokela Hizikiya te, mpo azali kokosa bino na maloba oyo: ‘Yehova ye moko akobikisa biso.’+ 33  Mokomoko ya banzambe ya bikólo asilá kobikisa+ mokili na ye na lobɔkɔ ya mokonzi ya Asiri?+ 34  Wapi banzambe ya Hamate+ mpe ya Arpade?+ Wapi banzambe ya Sefarvaime,+ ya Hena+ mpe ya Iva?+ Babikisaki Samaria na lobɔkɔ na ngai?+ 35  Nani kati na banzambe nyonso ya mikili yango abikisá mokili na bango na lobɔkɔ na ngai,+ mpo Yehova abikisa Yerusaleme na lobɔkɔ na ngai?”’”+ 36  Mpe bato bafandaki kaka nyɛɛ+ mpe bazongiselaki ye ata liloba te,+ mpo mitindo ya mokonzi elobaki: “Bópesa ye eyano te.”+ 37  Kasi Eliakime+ mwana ya Hilikiya, oyo azalaki kokamba bato ya ndako, Shebena+ oyo azalaki sɛkrɛtɛrɛ ná Yoa+ mwana ya Asafe mokomi-makambo, bapasolaki bilamba na bango,+ bayei epai ya Hizikiya mpe bayebisi ye maloba ya Rabashake.

Maloba na nse