2 Bakonzi 12:1-21

12  Na mbula ya nsambo ya Yehu,+ Yehoashe+ akómaki mokonzi, mpe ayangelaki mbula ntuku minei (40) na Yerusaleme. Mpe nkombo ya mama na ye Zibia, moto ya Beere-sheba.  Mpe Yehoashe akobaki kosala oyo ezali sembo na miso ya Yehova mikolo na ye nyonso oyo nganga-nzambe Yehoyada azalaki koteya ye.+  Kaka bisika oyo etombwaná nde elimwaki te.+ Bato bazalaki se kopesa mbeka mpe kobimisa milinga ya mbeka na bisika oyo etombwaná.  Mpe Yehoashe alobaki na banganga-nzambe+ boye: “Mbongo nyonso ya makabo mosantu+ oyo bazali komema na ndako ya Yehova,+ oyo bakateli moto na moto,+ mbongo oyo bazwaki na bato oyo basalaki elako,+ mbongo nyonso oyo motema ya moto etindi ye amema na ndako ya Yehova,+  banganga-nzambe bázwa yango mpo na bango, moto na moto epai ya moto oyo ayebani na ye,+ mpe bango, bábongisa bisika oyo esali minkaka na bifelo ya ndako, esika nyonso oyo bamoni ete esali minkaka.”+  Mpe esalemaki boye: na mbula ya ntuku mibale na misato (23) ya Mokonzi Yehoashe, banganga-nzambe babongisaki naino te bisika oyo esali minkaka na bifelo ya ndako.+  Bongo Mokonzi Yehoashe abengaki nganga-nzambe Yehoyada+ mpe banganga-nzambe mpe alobaki na bango boye: “Mpo na nini bozali kobongisa te bisika oyo esali minkaka na bifelo ya ndako? Sikoyo bózwa lisusu mbongo te na bato oyo boyebani na bango, kasi bokopesa yango nde mpo na bisika oyo esali minkaka na bifelo ya ndako.”+  Na yango, banganga-nzambe bandimaki ete bakozwa mbongo epai ya bato lisusu te mpe bakobongisa te bisika oyo esali minkaka na bifelo ya ndako.  Bongo nganga-nzambe Yehoyada azwaki sanduku+ moko mpe atɔbɔlaki lidusu na ezipeli na yango mpe atyaki yango na pembeni ya etumbelo, na lobɔkɔ ya mobali ntango moto azali kokɔta na ndako ya Yehova, mpe kuna, banganga-nzambe, bakɛngɛli ya baporte,+ bazalaki kotya mbongo+ nyonso oyo bato bazalaki koya na yango na ndako ya Yehova. 10  Mpe esalemaki boye: ntango kaka bazalaki komona ete mbongo ezali mingi mpenza na kati ya sanduku yango, sɛkrɛtɛrɛ+ ya mokonzi mpe nganga-nzambe monene bazalaki koya, mpe bazalaki kokangisa yango mpe kotánga mbongo oyo bazalaki kokuta na ndako ya Yehova.+ 11  Mpe mbongo oyo etángami, bazalaki kopesa yango na mabɔkɔ ya bato oyo bazalaki kosala+ mosala, oyo batyamaki na ndako ya Yehova. Bongo bango, bazalaki kofuta na yango bato ya misala ya banzete ná batongi oyo bazalaki kosala na ndako ya Yehova, 12  ná bamasɔ ná bakati-mabanga,+ mpe mpo na kosomba banzete ná mabanga oyo bakatá mpo na kobongisa bisika oyo esali minkaka na bifelo ya ndako ya Yehova mpe mpo na biloko nyonso oyo basalelaki mpo na kobongisa ndako. 13  Nzokande, mpo na ndako ya Yehova, mbongo oyo bazalaki koya na yango na ndako ya Yehova,+ bazalaki te kosalela yango mpo na kosala basaani ya palata, biloko ya koboma mɔtɔ,+ mabakuli,+ bakelelo,+ lolenge nyonso ya eloko ya wolo to eloko ya palata; 14  mpo bazalaki kopesa yango bato oyo bazalaki kosala mosala, mpe na mbongo yango, bazalaki kobongisa ndako ya Yehova.+ 15  Mpe bato oyo mbongo epesamaki na mabɔkɔ na bango mpo na kopesa na bato oyo bazalaki kosala mosala,+ bazalaki kotuna+ bango te ndenge bazalaki kosalela mbongo yango, mpamba te bazalaki kosala na bosembo.+ 16  Kasi mbongo ya makabo mpo na ngambo+ mpe mbongo ya makabo mpo na lisumu, bazalaki koya na yango na ndako ya Yehova te. Bongo ekómaki ya banganga-nzambe.+ 17  Na ntango yango nde Hazaele+ mokonzi ya Siri amataki mpe abundisaki Gate+ mpe azwaki yango; nsima na yango, Hazaele abalusaki elongi+ na ye mpo na komata mpe kobundisa Yerusaleme.+ 18  Na yango, Yehoashe mokonzi ya Yuda azwaki makabo mosantu nyonso+ oyo bankɔkɔ na ye Yehoshafate ná Yehorame ná Ahazia, bakonzi ya Yuda, basantisaki ná makabo mosantu ya ye moko ná wolo nyonso oyo ezalaki na bisika ya kobomba biloko ya motuya ya ndako ya Yehova mpe ya ndako ya mokonzi mpe atindelaki+ yango Hazaele mokonzi ya Siri. Bongo atikaki kobundisa Yerusaleme akei. 19  Makambo mosusu ya Yehoashe ná nyonso oyo asalaki ekomami te na buku+ ya makambo ya mikolo ya bakonzi ya Yuda? 20  Kasi basaleli+ na ye batɛlɛmaki, basangani, basaleli ye likita+ mpe babomaki Yehoashe na ndako+ ya Mwa Ngomba,+ na nzela oyo ekiti tii na Sila. 21  Mpe Yozakare mwana ya Shimeate mpe Yehozabade+ mwana ya Shomere, basaleli na ye, nde bato babɛtaki ye, bongo akufaki. Bongo bakundaki ye esika moko na bankɔkɔ na ye na Sité ya Davidi; mpe mwana na ye Amazia+ abandaki koyangela na esika na ye.

Maloba na nse