2 Bakonzi 10:1-36

10  Nzokande, Ahaba azalaki na bana mibali ntuku nsambo+ (70) na Samaria.+ Bongo Yehu akomaki mikanda mpe atindaki yango na Samaria, epai ya bankumu+ ya Yizireele, mikóló+ mpe babɔkɔli ya bana ya Ahaba mpe alobaki boye:  “Bongo sikoyo, awa mokanda oyo ezali kokómela bino, bana ya nkolo na bino bazali elongo na bino, mpe makalo ya bitumba mpe bampunda+ mpe engumba oyo ebatelami makasi mpe bibundeli ezali na bino.  Mpe bótala mwana nini oyo aleki malamu mpe azali sembo koleka kati na bana ya nkolo na bino mpe bótya ye na kiti ya bokonzi ya tata na ye.+ Na nsima, bóbunda mpo na ndako ya nkolo na bino.”  Mpe babangaki makasi mpe babandaki koloba: “Talá! Bakonzi mibale+ batɛlɛmaki te liboso na ye, bongo ndenge nini biso tokotɛlɛma?”+  Na yango, moto oyo azalaki kotambwisa ndako yango ná oyo azalaki kotambwisa engumba ná mikóló ná babɔkɔli+ batindelaki Yehu bato, na maloba oyo: “Tozali basaleli na yo, mpe tokosala nyonso oyo okoloba na biso. Tokotya ata moto moko te mokonzi. Salá oyo ezali malamu na miso na yo.”  Bongo akomelaki bango mokanda ya mibale mpe alobaki: “Soki bozali bato na ngai,+ mpe bozali kotosa mongongo na ngai, bózwa mitó ya bato oyo bazali bana+ ya nkolo na bino mpe bóya lobi epai na ngai na ntango oyo, na Yizireele.”+ Nzokande, bana ya mokonzi, mibali ntuku nsambo (70), bazalaki elongo na bato minene ya engumba oyo bazalaki kobɔkɔla bango.  Mpe esalemaki boye: ntango kaka mokanda ekómelaki bango, bazwaki bana yango ya mokonzi mpe babomaki bango, mibali ntuku nsambo+ (70), nsima na yango, batyaki mitó na bango na kati ya bakitunga mpe batindelaki ye yango na Yizireele.  Na nsima, momemi-nsango+ akɔtaki mpe alobaki na ye boye: “Bayei na mitó+ ya bana ya mokonzi.” Bongo ye alobaki ete: “Bótya yango mabondo mibale na esika ya kokɔta na porte tii na ntɔngɔ.”+  Mpe esalemaki boye: na ntɔngɔ, abimaki. Na nsima, atɛlɛmaki mpe alobaki na bato nyonso boye: “Bozali bayengebene.+ Talá, ngai nasalelaki nkolo na ngai likita+ mpe nabomaki ye;+ kasi nani abomi baoyo nyonso? 10  Na yango, bóyeba ete liloba ya Yehova ata moko te, oyo Yehova alobaki mpo na ndako ya Ahaba,+ ekozanga kokokisama;*+ mpe Yehova ye moko asali oyo alobaki na nzela ya mosaleli na ye Eliya.”+ 11  Lisusu, Yehu abomaki bato nyonso ya ndako ya Ahaba oyo batikalaki na Yizireele mpe bato na ye nyonso ya minene+ mpe bato oyo bayebanaki na ye mpe banganga-nzambe na ye,+ kino atikaki ata moto na ye moko te na bomoi.+ 12  Bongo atɛlɛmaki mpe akɔtaki, na nsima, asimbaki nzela akei na Samaria. Ndako ya babateli ya mpate, esika bakangaka bibwɛlɛ, ezalaki na nzela. 13  Mpe Yehu akutanaki na bandeko+ ya Ahazia+ mokonzi ya Yuda. Ntango alobaki na bango: “Bino banani?” mpe balobaki: “Tozali bandeko ya Ahazia, mpe tozali kokita mpo na kotuna soki bana ya mokonzi mpe bana ya mwasi ya lokumu bazali malamu.” 14  Na mbala moko, alobaki ete: “Bókanga bango na bomoi!”+ Bongo bakangaki bango na bomoi mpe babomaki bango na libulu ya kobomba mai ya ndako, esika bakangaka bibwɛlɛ, bato ntuku minei na mibale (42), mpe atikaki ata moko na bango na bomoi te.+ 15  Ntango alongwaki na esika wana akei, akutanaki na Yehonadabe+ mwana ya Rekabe+ azali koya kokutana na ye. Ntango apambolaki+ ye, alobaki na ye boye: “Motema na yo ezali sembo epai na ngai, ndenge motema na ngai ezali epai ya motema na yo?”+ Na yango, Yehonadabe alobaki ete: “Ɛɛ.” “Soki ezali bongo, pesá ngai lobɔkɔ na yo.” Bongo apesaki ye lobɔkɔ. Mpe amatisaki ye na likalo esika moko na ye.+ 16  Bongo alobaki boye: “Yaká elongo na ngai mpe omona ete nandimaka ata moke te básalela Yehova bombanda.”+ Mpe bazwaki ye atambola elongo na ye na kati ya likalo na ye ya etumba. 17  Nsukansuka, akómaki na Samaria. Bongo abomaki bato nyonso ya Ahaba oyo batikalaki na Samaria, kino asilisaki bango nyɛɛ,+ na kolanda liloba oyo Yehova alobaki na Eliya.+ 18  Lisusu, Yehu ayanganisaki bato nyonso mpe alobaki na bango boye: “Ahaba asambelaki Baala mwa moke.+ Kasi Yehu, akosambela Baala mingi mpenza. 19  Bongo bóbengela ngai basakoli+ nyonso ya Baala, basambeli+ na ye nyonso ná banganga-nzambe+ na ye nyonso. Ata moko azanga te, mpamba te nasengeli kopesa Baala mbeka monene. Moto nyonso oyo akozanga akotikala na bomoi te.” Nzokande, Yehu asalaki mayele+ mpo aboma basambeli ya Baala. 20  Mpe Yehu alobaki lisusu boye: “Bósakola* liyangani moko monene mpo na Baala.” Bongo basakolaki yango. 21  Na nsima, Yehu atindaki bato na Yisraele mobimba,+ bongo basambeli nyonso ya Baala bayaki. Mpe ata moko te atikalaki, oyo azangaki koya. Mpe bazalaki se kokɔta na ndako ya Baala,+ mpe ndako ya Baala etondaki banda nsuka tii nsuka. 22  Sikoyo, alobaki na moto oyo azalaki kotalela esika ya kobomba bilamba boye: “Bimiselá basambeli nyonso ya Baala bilamba.” Bongo abimiselaki bango bilamba. 23  Na nsima, Yehu akɔtaki na ndako ya Baala elongo na Yehonadabe+ mwana ya Rekabe. Bongo alobaki na basambeli ya Baala boye: “Bóluka malamumalamu mpe bótala ete ata mosambeli moko ya Yehova azali awa te elongo na bino, kaka basambeli ya Baala.”+ 24  Nsukansuka, bakɔtaki mpo na kopesa bambeka mpe makabo ya kotumba, mpe Yehu atyaki mibali ntuku mwambe (80) libándá mpe alobaki lisusu boye: “Moto oyo akokima kati na bato oyo nakabi na mabɔkɔ na bino, molimo ya moto oyo ekozwa esika ya molimo ya moto oyo kuna.”+ 25  Mpe esalemaki boye: ntango kaka asilisaki kopesa likabo ya kotumba, na mbala moko, Yehu alobaki boye na bapoti-mbangu mpe na bakomanda oyo basalisaka ye: “Bókɔta, bóboma bango! Bótika ata moko te abima.”+ Mpe bapoti-mbangu ná bakomanda yango+ babandaki koboma bango na mopanga mpe kobwaka bango libándá, mpe bakendaki tii na engumba ya ndako ya Baala. 26  Bongo babimisaki makonzí ya losambo+ ya ndako ya Baala mpe batumbaki+ mokomoko na yango. 27  Lisusu, bakweisaki likonzí ya losambo ya Baala+ mpe bakweisaki ndako ya Baala,+ mpe bakómisaki yango bakabinɛ+ tii na mokolo ya lelo. 28  Na ndenge yango, Yehu asilisaki Baala nyɛɛ na Yisraele. 29  Kaka masumu ya Yeroboame+ mwana ya Nebate, masumu oyo atindaki Yisraele básala,+ nde Yehu alongwaki na yango te, elingi koloba, bana-ngɔmbɛ ya wolo+ oyo moko ezalaki na Betele mpe mosusu na Dani.+ 30  Na yango, Yehova alobaki na Yehu boye: “Lokola osali malamu na ndenge osali oyo ezali sembo na miso na ngai,+ mpe osali ndako ya Ahaba+ na kolanda nyonso oyo ezalaki na motema na ngai, bana na yo, tii libota ya minei, bakofanda na kiti ya bokonzi ya Yisraele.”+ 31  Mpe Yehu akebaki te mpo na kotambola na mobeko ya Yehova Nzambe ya Yisraele na motema na ye mobimba.+ Alongwaki te na masumu ya Yeroboame, oyo atindaki Yisraele básala.+ 32  Na mikolo wana, Yehova abandaki kokata Yisraele ndambondambo; mpe Hazaele+ azalaki kobɛta bango na teritware mobimba ya Yisraele, 33  banda na Yordani epai moi ebimaka, mokili mobimba ya Gileade,+ Bagade,+ Barubene+ ná Bamanase,+ banda na Aroere+ oyo ezali pene na lobwaku ya mokɛli ya Arnone, ɛɛ, Gileade mpe Bashane.+ 34  Makambo mosusu ya Yehu ná nyonso oyo asalaki mpe nguya na ye nyonso ekomami te na buku+ ya makambo ya mikolo ya bakonzi ya Yisraele? 35  Nsukansuka, Yehu alalaki esika moko na bankɔkɔ na ye,+ mpe bakundaki ye na Samaria; mpe Yehoahaze+ mwana na ye abandaki koyangela na esika na ye. 36  Mpe mikolo oyo Yehu ayangelaki Yisraele, na Samaria, ezalaki mbula ntuku mibale na mwambe (28).

Maloba na nse

Talá 1Sa 3:19, msl.
Lil., “Bósantisa.”