1 Yoane 5:1-21

5  Moto nyonso oyo azali kondima ete Yesu azali Kristo abotami na Nzambe,+ mpe moto nyonso oyo azali kolinga oyo asalaki ete kobotama yango ezala azali kolinga moto oyo abotami na oyo wana.+  Na likambo oyo nde tozali koyeba ete tolingaka+ bana ya Nzambe,+ ntango tozali kolinga Nzambe mpe kosalela mibeko na ye.+  Mpo bolingo+ ya Nzambe elakisi boye: ete tótosaka mibeko na ye;+ kutu mibeko na ye ezali kilo te,+  mpo eloko nyonso oyo ebotami+ na Nzambe elongaka mokili.+ Mpe bolongi+ oyo elongi+ mokili yango oyo: kondima+ na biso.  Nani moto alongi+ mokili+ soki te moto oyo andimaka+ ete Yesu azali Mwana ya Nzambe?+  Ezali ye, Yesu Kristo, nde moto ayaki na lisalisi ya mai mpe ya makila; na mai kaka te,+ kasi na mai mpe na makila.+ Mpe elimo+ nde eloko oyo ezali kopesa litatoli, mpo elimo ezali solo.  Mpo biloko misato ezali kopesa litatoli:  elimo+ ná mai+ ná makila,+ mpe yango nyonso misato ezali na boyokani.+  Soki tozali koyamba litatoli oyo bato bapesaka,+ litatoli oyo Nzambe apesaka eleki, mpo litatoli oyo Nzambe azali kopesa yango oyo: likambo oyo ete atatoli+ mpo na Mwana na ye. 10  Moto oyo azali kondimela Mwana ya Nzambe azwi litatoli+ mpo na ye moko. Moto oyo azali kondimela Nzambe te akómisi ye moto ya lokuta,+ mpo andimi te litatoli oyo epesami,+ oyo Nzambe, oyo azali motatoli,+ apesi mpo na Mwana na ye. 11  Mpe litatoli oyo epesami yango oyo: ete Nzambe apesi biso bomoi ya seko,+ mpe bomoi yango ezali na kati ya Mwana na ye.+ 12  Moto oyo azali na Mwana azali na bomoi yango; moto oyo azali na Mwana ya Nzambe te azali na bomoi yango te.+ 13  Nakomeli bino makambo wana mpo bóyeba ete bozali na bomoi ya seko,+ bino baoyo bondimelaka nkombo ya Mwana ya Nzambe.+ 14  Mpe kotya motema oyo totyelaka ye+ yango oyo: ete, ezala eloko nini biso tokosɛnga na boyokani na mokano na ye, akoyoka biso.+ 15  Lisusu, soki toyebi ete akoyoka biso mpo na eloko nyonso oyo tozali kosɛnga,+ toyebi ete tokozwa biloko yango oyo esɛngami mpamba te tosɛngi ye yango.+ 16  Soki moto amoni ndeko na ye azali kosala lisumu moko oyo ememaka na liwa te,+ akosɛnga, mpe akopesa ye bomoi,+ ɛɛ, na baoyo bazali kosala lisumu na ndenge oyo ezali komema na liwa te.+ Ezali na lisumu oyo ememaka na liwa. Ezali mpo na lisumu wana nde nazali te koyebisa ye ete asɛnga.+ 17  Makambo nyonso ya kozanga boyengebene ezali lisumu;+ mpe atako bongo ezali na lisumu oyo ememaka na liwa te. 18  Toyebi ete moto nyonso oyo abotami na Nzambe+ asalaka lisumu te, kasi Oyo+ abotami na Nzambe akɛngɛlaka ye, mpe moto mabe asimbaka ye te.+ 19  Toyebi ete touti na Nzambe,+ kasi mokili mobimba ezali kolala na nguya ya moto mabe.+ 20  Kasi toyebi ete Mwana ya Nzambe ayei,+ mpe apesi biso mayele+ mpo tóyeba moto ya solosolo.+ Mpe tozali na bomoko+ elongo na moto wana ya solosolo, na nzela ya Mwana na ye Yesu Kristo. Wana nde Nzambe ya solo+ mpe bomoi ya seko.+ 21  Bana, bókeba na bikeko.+

Maloba na nse