1 Yoane 2:1-29

2  Bana na ngai, nazali kokomela bino makambo oyo mpo bósala lisumu te.+ Nzokande, soki moto asali lisumu, tozali na mosungi+ moko epai ya Tata, Yesu Kristo, moyengebene.+  Mpe ye azali mbeka+ mpo na kozipa+ masumu na biso,+ kaka oyo ya biso moko te,+ kasi mpe oyo ya mokili mobimba.+  Mpe na likambo oyo nde tozali koyeba ete toyebi ye, elingi koloba, soki tozali kokoba kotosa mibeko na ye.+  Moto oyo alobi ete: “Nayebi ye,”+ nzokande azali kotosa mibeko na ye te,+ azali moto ya lokuta, mpe solo ezali na kati ya moto yango te.+  Kasi moto nyonso oyo azali kotosa liloba na ye,+ ya solo mpenza bolingo ya Nzambe ekómi ya kokoka+ na kati ya moto wana. Na likambo wana toyebi ete tozali na bomoko elongo na ye.+  Moto oyo alobi ete azali na bomoko+ elongo na ye asengeli, ye moko mpe, kokoba kotambola ndenge moto wana atambolaki.+  Bandeko ya bolingo, nazali kokomela bino, mobeko ya sika te, kasi mobeko ya kala+ oyo bozwaki banda na ebandeli.+ Mobeko yango ya kala ezali liloba oyo boyokaki.  Lisusu, nazali kokomela bino mobeko moko ya sika, oyo ezali likambo ya solo mpo na ye mpe mpo na bino, mpo molili+ ezali koleka mpe pole ya solosolo+ esili kutu kongɛnga.  Moto oyo alobi ete azali na pole nzokande azali koyina+ ndeko na ye azali na molili tii sikoyo.+ 10  Moto oyo azali kolinga ndeko na ye azali na kati ya pole,+ mpe eloko moko ya kobɛta libaku ezali te mpo na ye.+ 11  Kasi moto oyo azali koyina ndeko na ye azali na molili mpe azali kotambola na molili,+ mpe ayebi te epai azali kokende,+ mpo molili ebomi ye miso. 12  Bana, nazali kokomela bino mpamba te masumu na bino elimbisami mpo na nkombo na ye.+ 13  Nazali kokomela bino, batata, mpamba te boyebi ye oyo azali banda na ebandeli.+ Nazali kokomela bino, bilenge,+ mpamba te bolongi moto mabe.+ Nakomeli bino, bana mike,+ mpamba te boyebi Tata.+ 14  Nakomeli bino, batata,+ mpamba te boyebi ye oyo azali banda na ebandeli.+ Nakomeli bino, bilenge, mpamba te bozali makasi+ mpe liloba ya Nzambe ezali na kati na bino+ mpe bolongi moto mabe.+ 15  Bólingaka mokili te ná biloko oyo ezali na mokili.+ Soki moto azali kolinga mokili, bolingo ya Tata ezali na kati na ye te;+ 16  mpamba te eloko nyonso oyo ezali na mokili+—mposa ya nzoto+ mpe mposa ya miso+ mpe kolakisa na lolendo biloko ya kobikela+—euti na Tata te, kasi euti na mokili.+ 17  Lisusu, mokili ezali koleka ndenge moko mpe mposa na yango,+ kasi moto oyo azali kosala mokano+ ya Nzambe azali kotikala libela na libela.+ 18  Bana mike, oyo ezali ngonga ya nsuka,+ mpe, kaka ndenge boyokaki ete motɛmɛli ya Kristo azali koya,+ banda sikoyo ebele ya batɛmɛli ya Kristo bayei;+ na likambo wana nde toyebi ete oyo ezali ngonga ya nsuka. 19  Babimaki na kati na biso, kasi bazalaki bato ya ndenge na biso te;+ mpo soki bazalaki bato ya ndenge na biso, mbɛlɛ batikalaki elongo na biso.+ Kasi babimaki mpo emonana polele ete bango nyonso te nde bazali bato ya ndenge na biso.+ 20  Mpe botyami mafuta na mosantu;+ bino nyonso bozali na boyebi.+ 21  Kokoma nakomeli bino, ezali te ete boyebi solo te,+ kasi mpo boyebi yango,+ mpe mpo lokuta ata moke te eutaka na solo.+ 22  Nani azali moto ya lokuta soki ezali te moto oyo azali kowangana ete Yesu azali Kristo?+ Wana nde motɛmɛli ya Kristo,+ moto oyo azali kowangana Tata mpe Mwana.+ 23  Moto nyonso oyo awangani Mwana azali mpe na Tata te.+ Moto oyo andimi+ Mwana azali mpe na Tata.+ 24  Nde bino, oyo boyokaki banda na ebandeli etikala na kati na bino.+ Soki oyo boyokaki banda na ebandeli etikali na kati na bino, bino mpe bokotikala na bomoko+ elongo na Mwana mpe na bomoko elongo na Tata.+ 25  Lisusu, eloko elakamá oyo ye moko alakaki biso yango oyo: bomoi ya seko.+ 26  Nakomeli bino makambo oyo mpo na baoyo bazali koluka kokosa bino.+ 27  Nde bino, mafuta oyo ye atyaki+ bino efandi na kati na bino, mpe bozali na mposa te ete moto moko ateyaka bino;+ kasi, lokola mafuta oyo ye atyaki ezali koteya bino na makambo nyonso,+ mpe ezali solo+ mpe ezali lokuta te, mpe ndenge kaka eteyi bino, bótikala na bomoko+ elongo na ye. 28  Bongo sikoyo, bana,+ bótikala na bomoko+ elongo na ye, mpo ntango akomonisama,+ tóloba polele mpe na bosembo+ mpe tókima na nsɔni te mosika na ye na ntango ya kozala na ye.+ 29  Soki boyebi ete azali moyengebene,+ bozali koyeba ete moto nyonso oyo asalaka makambo ya boyengebene abotami na ye.+

Maloba na nse