1 Timote 1:1-20

1  Paulo, ntoma+ ya Kristo Yesu na etinda ya Nzambe+ Mobikisi+ na biso mpe ya Kristo Yesu, elikya na biso,+  epai ya Timote,+ mwana na ngai+ ya solosolo na kati ya kondima: Boboto monene, motema mawa, kimya ya Nzambe Tata mpe ya Kristo Yesu Nkolo na biso ezala na yo.+  Kaka ndenge nalendisaki yo ete otikala na Efese ntango ngai nalingaki kokende na Masedonia,+ nazali mpe kosala yango sikoyo, mpo opesa bamosusu mitindo+ báteya mateya ya ndenge mosusu te,+  mpe bátya likebi te na masapo ya lokuta+ mpe na milɔngɔ ya bankɔkɔ, oyo ezali na litomba te,+ kasi oyo ebimisaka nde mituna oyo ekotinda na kolukaluka mpamba na esika ya kozwa eloko moko oyo euti na Nzambe oyo ekolendisa kondima.  Ya solo, ntina ya etinda oyo ezali mpo tózala na bolingo+ oyo euti na motema ya pɛto+ mpe na lisosoli ya malamu+ mpe na kondima oyo ezali na bokosi te.+  Lokola bamosusu batiki makambo wana mpe bamipesi+ na bilobaloba mpamba,+  balingi kozala bateyi+ ya mibeko,+ kasi bazali kokanga ntina te ya makambo oyo bazali koloba to ya makambo oyo bazali komonisa na mpiko mpenza ete ezali solo.  Sikoyo toyebi ete Mibeko ezali malamu+ soki moto azali kosalela yango na ndenge oyo esengeli+  mpe ayebi ete babimisaka mibeko mpo na moyengebene te, kasi mpo na bato oyo babukaka mibeko+ mpe bato ya motó makasi,+ bato oyo batyolaka Nzambe mpe basumuki, bato oyo bazangá motema boboto,+ mpe bato oyo batyolaka biloko mosantu, bato oyo babomaka batata mpe bato oyo babomaka bamama, babomi-bato, 10  bato ya pite,+ mibali oyo balalaka na mibali, miyibi oyo bazwaka bato na makasi bakei na bango, bato ya lokuta, bato oyo balapaka ndai ya lokuta,+ mpe mpo na likambo nyonso oyo ezali kotɛmɛla+ mateya oyo epesaka litomba+ 11  na kolanda nsango malamu ya nkembo ya Nzambe ya esengo,+ oyo bapesaki ngai.+ 12  Nazali kotɔnda Kristo Yesu Nkolo na biso, oyo apesaki ngai nguya, mpo amonaki ngai sembo+ na ndenge apesaki ngai mosala,+ 13  atako liboso nazalaki kofinga mpe konyokola+ mpe nazalaki moto ya lofundo.+ Nzokande, bayokelaki ngai mawa,+ mpo nazalaki na boyebi te+ mpe nazalaki kosala na kondima te. 14  Kasi nazwaki boboto monene ya Nkolo na biso mingi mpenza+ ná kondima ná bolingo na boyokani na Kristo Yesu.+ 15  Liloba oyo ezali sembo mpe ebongi mpenza kondimama+ ete Kristo Yesu ayaki na mokili mpo na kobikisa basumuki.+ Na kati na bango ngai moto ya liboso mpenza.+ 16  Nzokande, bayokelaki ngai mawa+ mpo, na nzela na ngai moto ya liboso mpenza, Kristo Yesu alakisa motema molai na ye mobimba, mpo nazala ndakisa ya baoyo bakondimela+ ye mpo na bomoi ya seko.+ 17  Sikoyo, Mokonzi ya seko,+ oyo akoki kopɔla te,+ oyo amonanaka te,+ ye Nzambe kaka moko,+ azwa lokumu ná nkembo libela na libela.+ Amen. 18  Mwana na ngai, Timote, nazali kopesa yo etinda+ oyo: na boyokani na bisakweli+ oyo elobelaki yo, mpo ete na nzela na yango okoba kobunda etumba ya malamu;+ 19  obatela kondima mpe lisosoli ya malamu,+ oyo bamosusu babwaki+ mpe kondima na bango ebebi lokola masuwa oyo epanzani.+ 20  Himene+ ná Alezandre+ bazali na kati ya bato yango, mpe napesi bango na Satana+ mpo disiplini eteya bango ete báfingaka Nzambe te.+

Maloba na nse