1 Samwele 2:1-36

2  Mpe Hana abondelaki+ mpe alobaki boye:“Motema na ngai ezali kosepela mpo na Yehova,+Ya solo, Yehova atomboli liseke na ngai.+Monɔkɔ na ngai efungwami mpo na kozongisela banguna na ngai,Mpamba te nasepeli na lobiko na yo.+   Moko te azali mosantu lokola Yehova, mpo mosusu azali te kaka yo;+Mpe libanga moko te ezali lokola Nzambe na biso.+   Bóloba na lolendo mingi boye te,Eloko moko ya lofundo ebima na monɔkɔ na bino te,+Mpo Yehova azali Nzambe ya boyebi,+Mpe amekaka misala na ndenge oyo ebongi.+   Mibali ya nguya oyo bazali na litimbo batondi na nsɔmɔ,+Kasi baoyo bazali kobɛta mabaku balati nguya na loketo.+   Baoyo batondaki basengeli kozwama na mosala mpo na limpa,+Kasi baoyo bazalaki na nzala bazali lisusu koyoka nzala te.+Ekomba kutu aboti bana nsambo,+Kasi mwasi oyo azalaki na bana mibali ebele akeleli.+   Yehova abomaka mpe abatelaka na bomoi,+Akitisaka na Nkunda,*+ mpe abimisaka.+   Yehova akómisaka moto mobola+ mpe akómisaka moto mozwi,+Akitisaka, mpe atombolaka;+   Atombolaka moto oyo azangá longwa na putulu;+Abimisaka mobola na libulu ya putulu,+Mpo na kofandisa bango esika moko na bato ya lokumu; mpe apesaka bango kiti ya bokonzi ya nkembo+ mpo ezala ya bango.+Mpamba te makonzí ya mabele ezali ya Yehova,+Mpe azali kotya likoló na yango mabele oyo ebotaka.   Abatelaka makolo ya bato na ye ya sembo;+Nde bato mabe bakokangisama monɔkɔ na molili,+ Mpamba te ezali mpo na nguya te nde moto alongaka.+ 10  Kasi bato oyo bazali kobunda na Yehova bakoyoka nsɔmɔ;+Akongulumela bango kuna na likoló lokola nkake.+Yehova ye moko akosambisa mabele tii na bansuka na yango,+Mpo apesa mokonzi+ na ye makasi,Mpo atombola liseke ya moto na ye oyo atyami mafuta.”+ 11  Na nsima, Elekana akendaki na Rama, na ndako na ye; nde mwana mobali yango akómaki mosaleli+ ya Yehova liboso ya nganga-nzambe Eli. 12  Nzokande, bana mibali ya Eli bazalaki bato mpamba;+ bazalaki koyeba kotya Yehova na esika na ye te.+ 13  Mpo na lotomo ya banganga-nzambe oyo euti na bato,+ ntango nyonso oyo moto azalaki kopesa mbeka, mosaleli moko ya nganga-nzambe azalaki koya na nkanya ya mino misato na lobɔkɔ na ye, kaka na ntango mosuni ezalaki kotɔka,+ 14  mpe azalaki kotuba yango na kati ya saani wana ya monene, to na kati ya nzungu ya mabɔkɔ mibale, to na kati ya nzungu ya monene, to mpe na kati ya nzungu ya lobɔkɔ moko. Eloko nyonso oyo nkanya ebimisi, nganga-nzambe azalaki kozwa yango mpo na ye. Ndenge wana nde bazalaki kosalela Bayisraele nyonso oyo bazalaki koya kuna na Shilo.+ 15  Lisusu, liboso básala ete mafuta ebimisa milinga,+ mosaleli moko ya nganga-nzambe azalaki koya mpe koloba na moto oyo azali kopesa mbeka ete: “Pesá mosuni ya kotumbela nganga-nzambe mpo azwa epai na yo mosuni oyo etɔkisami te, kasi ya mobesu.”+ 16  Soki moto yango alobi na ye ete: “Zelá básala naino ete mafuta ebimisa milinga.+ Na nsima, okozwa eloko nyonso oyo molimo na yo ezali na mposa na yango,”+ ye azalaki koloba boye: “Te, okopesa yango sikoyo; soki te, nakozwa yango na makasi!”+ 17  Bongo lisumu ya basaleli ekómaki monene mpenza na miso ya Yehova;+ mpamba te mibali yango bazalaki komemya likabo ya Yehova te.+ 18  Mpe Samwele azalaki kosala mosala+ liboso ya Yehova, azalaki naino mwana, alati efode ya lini na loketo.+ 19  Lisusu, mbula na mbula, mama na ye azalaki kosalela ye mwa kazaka ezangá mabɔkɔ, mpe azalaki komemela ye yango, ntango azalaki komata elongo na mobali na ye mpo na kopesa mbeka ya mbula na mbula.+ 20  Mpe Eli apambolaki+ Elekana ná mwasi na ye mpe alobaki boye: “Tiká ete Yehova apesa yo mwana na nzela ya mwasi oyo, azala na esika ya eloko oyo edefisami, eloko oyo badefisi Yehova.”+ Bongo bakendaki epai na bango. 21  Na yango, Yehova atyaki likebi na ye epai ya Hana,+ bongo azwaki zemi mpe abotaki bana mibali misato mpe bana basi mibale.+ Nde elenge Samwele azalaki se kokola liboso ya Yehova.+ 22  Nzokande Eli akómaki mobange mpenza, mpe ayokaki+ nyonso oyo bana na ye bazalaki kosalela+ Yisraele mobimba mpe ndenge bazalaki kolala na basi+ oyo bazalaki kosala na monɔkɔ ya hema ya kokutana.+ 23  Mpe azalaki se koloba na bango boye:+ “Mpo na nini bozali kaka kosala makambo ya boye?+ Mpo makambo oyo nazali koyoka epai ya bato nyonso na ntina na bino ezali mabe.+ 24  Te,+ bana na ngai, mpamba te nsango oyo nazali koyoka ezali malamu te, nsango oyo bato ya Yehova bazali kotambwisa.+ 25  Soki moto asaleli moto mosusu lisumu,+ Nzambe akokatela ye likambo;+ kasi soki moto asaleli nde Yehova lisumu,+ nani akobondela mpo na ye?”+ Kasi bango bazalaki koyoka mongongo ya tata na bango te,+ mpo sikoyo, Yehova amonaki malamu aboma bango.+ 26  Na ntango wana nyonso, elenge Samwele azalaki se kokola mpe azalaki kosepelisa mpenza Yehova ná bato.+ 27  Bongo moto moko ya Nzambe+ ayaki epai ya Eli mpe alobaki na ye boye: “Talá oyo Yehova alobi: ‘Ngai namimonisaki mpenza epai ya ndako ya nkɔkɔ na yo ntango bazalaki baombo na ndako ya Farao na Ezipito, boye te?+ 28  Mpe ye aponamaki mpo na ngai kati na mabota nyonso ya Yisraele,+ mpo na kosala mosala ya nganga-nzambe mpe komata na etumbelo+ na ngai mpo na komatisa milinga ya mbeka, mpo na kolata efode liboso na ngai, mpo napesa ndako ya nkɔkɔ na yo makabo nyonso ya bana ya Yisraele oyo etumbami na mɔtɔ.+ 29  Mpo na nini bino bozali kotyola mbeka+ na ngai mpe likabo na ngai oyo napesaki mitindo mpo na yango na kati ya ndako na ngai,+ mpe ozali se kokumisa bana na yo koleka ngai, na ndenge bozali komikómisa mafutamafuta+ na eteni oyo eleki malamu ya likabo nyonso ya Yisraele, bato na ngai?+ 30  “‘Yango wana liloba ya Yehova, Nzambe ya Yisraele, yango oyo: “Ya solo, ngai nalobaki boye: ndako na yo mpe ndako ya nkɔkɔ na yo bakotambola liboso na ngai mpo na ntango oyo etyami ndelo te.”+ Kasi sikoyo, liloba ya Yehova yango oyo: “Ngai nakoki kokanisa bongo ata moke te, mpamba te baoyo bazali kokumisa ngai+ nakokumisa bango,+ mpe baoyo bazali kotyola ngai bakozala eloko mpamba.”+ 31  Talá! Mikolo ezali koya, oyo nakokata mpenza lobɔkɔ na yo mpe lobɔkɔ ya ndako ya nkɔkɔ na yo, bongo mobange moko te akozala na ndako na yo.+ 32  Mpe okomona mpenza monguna na kati ya ndako na ngai, na katikati ya bolamu nyonso oyo esalemi na Yisraele;+ mpe mobange akozala na ndako na yo ata mokolo moko te. 33  Kasi ezali na moto na yo moko oyo nakolongola te mpo azala na etumbelo na ngai, mpo na kobebisa miso na yo mpe kolɛmbisa molimo na yo; nzokande mingi kati na bato ya ndako na yo bakokufa na mopanga ya bato.+ 34  Mpe talá elembo mpo na yo, oyo ekokómela Hofini ná Finehase, bana na yo mibale ya mibali:+ Bakokufa bango nyonso mibale na mokolo moko.+ 35  Mpe nakomibimisela mpenza nganga-nzambe moko ya sembo.+ Akosala na boyokani na oyo ezali na motema na ngai mpe na molimo na ngai; mpe nakotongela ye mpenza ndako oyo ekoumela, mpe akotambola libela liboso ya moto na ngai oyo atyami mafuta.+ 36  Mpe ekosalema mpenza boye: moto nyonso oyo akotikala+ na ndako na yo akoya mpe akogumbamela ye mpo na kofutama mbongo mpe mpo na limpa ya libungutulu, mpe akoloba boye: “Nabondeli yo, tyá ngai na moko ya misala ya bonganga-nzambe mpo nalya eteni ya limpa.”’”+

Maloba na nse

To, “Sheole.” Talá Ap 4.