1 Samwele 1:1-28

1  Ezalaki na mobali moko ya Ramataime-zofime,+ ya etúká ya ngombangomba ya Efraime,+ mpe nkombo na ye Elekana,+ mwana ya Yerohame, mwana ya Elihu, mwana ya Tohu, mwana ya Zufe,+ Moefraime.*  Azalaki na basi mibale, moko nkombo na ye Hana, mpe mosusu nkombo na ye Penina. Bongo Penina azalaki na bana, kasi Hana azalaki na bana te.+  Mpe mbula na mbula, mobali yango azalaki kolongwa na engumba na ye mpe komata mpo na kofukama elongi na nse+ mpe kopesa Yehova ya mampinga mbeka, na Shilo.+ Kuna nde esika Hofini ná Finehase,+ bana mibali mibale ya Eli, bazalaki banganga-nzambe ya Yehova.+  Bongo mokolo moko, Elekana apesaki mbeka, mpe apesaki mwasi na ye Penina mpe bana na ye nyonso ya mibali mpe ya basi biteni mingi;+  kasi apesaki Hana eteni moko. Atako bongo, azalaki kolinga mingi+ nde Hana, kasi Yehova akangaki libumu na ye.+  Mbanda na ye mpe atumolaki+ ye mingi mpenza mpo na kosilikisa ye, mpamba te Yehova akangaki libumu na ye.  Azalaki kosala bongo mbula na mbula,+ mbala nyonso oyo azalaki komata na ndako ya Yehova.+ Azalaki kotungisa ye bongo, kino Hana azalaki kolela mpe azalaki kolya te.  Bongo mobali na ye Elekana alobaki na ye boye: “Hana, mpo na nini ozali kolela, mpe mpo na nini ozali kolya te? Mpo na nini motema na yo ezali koyoka mpasi?+ Mpo na yo, ngai naleki bana mibali zomi te?”+  Bongo Hana atɛlɛmaki ntango basilisaki kolya na Shilo mpe ntango basilisaki komɛla, wana nganga-nzambe Eli afandaki na kiti, pene na likonzí ya porte ya tempelo+ ya Yehova. 10  Mpe molimo ya Hana ekómaki bololo,+ bongo abandaki kobondela Yehova+ mpe kolela mingi.+ 11  Na yango, asalaki elako+ mpe alobaki ete: “Ee Yehova ya mampinga, soki okotala mpenza mpasi ya moombo+ na yo mpe ya solo okokanisa ngai,+ mpe soki okobosana te moombo na yo mpe ya solo okopesa moombo na yo mwana ya mobali, nakopesa ye epai ya Yehova mikolo nyonso ya bomoi na ye, mpe razware ekoleka na motó na ye te.”+ 12  Mpe esalemaki boye: wana azalaki kobondela ntango molai+ liboso ya Yehova, Eli azalaki kotala monɔkɔ na ye. 13  Nzokande Hana azalaki koloba na motema;+ kaka mbɛbu na ye nde ezalaki koningana mpe mongongo na ye ezalaki koyokana te. Kasi Eli akanisaki ete alangwe.+ 14  Na yango, Eli alobaki na ye boye: “Okolangwalangwa boye tii ntango nini?+ Longwá na molangwa na yo ya vinyo.” 15  Bongo Hana ayanolaki mpe alobaki: “Te, nkolo na ngai! Nazali mwasi oyo atungisami na elimo; namɛli vinyo te mpe masanga oyo elangwisaka te, nazali nde kosopa mitungisi ya molimo na ngai liboso ya Yehova.+ 16  Kozwa moombo na yo lokola mwasi moko ya mpambampamba+ te, mpo ezali mpo na ebele ya mabanzo na ngai mpe mitungisi na ngai nde nazali koloba tii sikoyo.”+ 17  Na yango, Eli ayanolaki mpe alobaki ete: “Kende na kimya,+ mpe tiká Nzambe ya Yisraele akokisela yo lilɔmbɔ na yo, oyo osɛngi ye.”+ 18  Bongo ye alobaki ete: “Tiká mosaleli na yo andimama na miso na yo.”+ Mpe mwasi yango asimbaki nzela akei, mpe alyaki,+ mpe elongi na ye ezalaki mawamawa lisusu te.+ 19  Bongo balamukaki ntɔngɔntɔngɔ mpe bafukamaki elongi na nse liboso ya Yehova, na nsima, bazongaki mpe bakómaki na ndako na bango na Rama.+ Sikoyo Elekana asangisaki nzoto+ na mwasi na ye Hana, mpe Yehova akanisaki ye.+ 20  Bongo esalemaki boye: nsima ya mbula moko, Hana azwaki zemi mpe abotaki mwana mobali mpe apesaki ye nkombo+ Samwele, mpamba te, ndenge alobaki yango, “Nasɛngaki+ ye nde na Yehova.” 21  Na nsima mobali yango, Elekana, amataki ná bato ya ndako na ye nyonso mpo na kopesa Yehova mbeka+ ya mbula na mbula mpe likabo na ye ya elako.+ 22  Kasi Hana amataki te,+ mpamba te alobaki na mobali na ye boye: “Ntango kaka mwana akokilisama mabɛlɛ,+ nakomema ye, akomonana liboso ya Yehova mpe akofanda kuna mpo na ntango oyo etyami ndelo te.”+ 23  Na yango, mobali+ na ye Elekana alobaki na ye ete: “Salá oyo ezali malamu na miso na yo.+ Tikalá na ndako tii okokilisa ye mabɛlɛ. Nde tiká Yehova akokisa liloba na ye.”+ Bongo mwasi yango atikalaki na ndako mpe amɛlisaki mwana na ye tii ntango akilisaki ye mabɛlɛ.+ 24  Na yango, ntango kaka akilisaki ye mabɛlɛ, amataki elongo na ye, ná ngɔmbɛ-mobali ya mbula misato, efa moko ya farini ná elokó moko monene ya vinyo,+ mpe akɔtaki na ndako ya Yehova na Shilo.+ Mpe mwana mobali yango azalaki elongo na ye. 25  Na nsima, babomaki ngɔmbɛ-mobali yango mpe bamemaki mwana mobali wana epai ya Eli.+ 26  Na yango, Hana alobaki boye: “Limbisá ngai, nkolo na ngai! Lokola molimo na yo ezali solo na bomoi,+ nkolo na ngai, ngai nazali mwasi oyo atɛlɛmaki pene na yo na esika oyo mpo na kobondela Yehova.+ 27  Ezalaki mpo na mwana mobali oyo nde nabondelaki Yehova ete akokisela ngai lilɔmbɔ+ na ngai, oyo nasɛngaki ye.+ 28  Bongo ngai sikoyo, nadefisi ye na Yehova.+ Mikolo nyonso oyo ye akozala na bomoi, akozala moto oyo bapesá Yehova.” Mpe Elekana agumbamaki kuna liboso ya Yehova.+

Maloba na nse

Mpo azalaki kofanda na teritware ya Efraime, kasi Elekana azalaki nde Molevi. Talá 1Nt 6:19, 22-28.