1 Petro 2:1-25

2  Yango wana, bóbwaka mabe nyonso+ ná lokuta nyonso ná bokosi ná likunya ná matɔngi ya ndenge nyonso,+  mpe, lokola bana oyo babotami sika,+ bózalaka na mposa makasi ya mabɛlɛ+ oyo ezali na liloba ya Nzambe, oyo basangisi na eloko te, mpo bókola tii na lobiko na nzela na yango,+  soki bomoni ete Nkolo azali boboto.+  Bóya epai na ye lokola nde epai ya libanga ya bomoi,+ oyo bato+ babwaki,+ kasi eponami mpe ezali na motuya, na miso ya Nzambe,+  bino moko mpe lokola mabanga ya bomoi bozali kotongama ndako ya elimo+ mpo na bonganga-nzambe moko mosantu, mpo na kopesa mbeka ya elimo+ oyo Nzambe andimi na nzela ya Yesu Kristo.+  Mpo eyebisami na kati ya Likomami ete: “Talá! Nazali kotya libanga moko na Siona, oyo eponami, libanga ya litumu ya moboko ya ndako, ya motuya; mpe moto moko te oyo andimeli yango akoyoka nsɔni ata moke.”+  Yango wana, azali na motuya na miso na bino, mpo bozali bandimi; kasi epai ya baoyo bazali kondima te, “kaka libanga wana oyo batongi-ndako babwakaki+ ekómi libanga monene ya litumu ya ndako,”+  mpe “libanga ya kobɛta libaku mpe libanga oyo ekweisaka.”+ Bazali kobɛta libaku mpo batosaka liloba te. Bato lokola bango bakosuka bongo.+  Kasi bino bozali “libota oyo eponami, bonganga-nzambe ya bokonzi, ekólo moko mosantu,+ bato oyo basengeli kozala eloko ya Nzambe mpenza,+ mpo bósakola bizaleli malamu”+ ya moto oyo abengaki bino bólongwa na molili bókɔta na pole na ye ya kokamwa.+ 10  Mpo liboso bozalaki bato ya Nzambe te, kasi sikoyo bozali bato na Ye;+ bozalaki bato oyo bayokelaki mawa te, kasi sikoyo bozali bato oyo bayokeli mawa.+ 11  Bandeko ya bolingo, lokola bozali bapaya mpe bato oyo bofandi mpo na ntango mokuse,+ nazali kolendisa bino ete bóboya bamposa ya nzoto,+ ezali bamposa yango nde ebundisaka molimo.+ 12  Bózalaka na etamboli malamu na kati ya bikólo,+ mpo, na likambo oyo bazali kolobela bino mabe lokola nde bazali koloba na basali-mabe, bápesa Nzambe nkembo na mokolo oyo akoya kotala+ mpo bamoni na miso na bango misala na bino ya malamu.+ 13  Mpo na Nkolo bótosaka+ bibongiseli nyonso oyo esalemi na bato:+ ezala mokonzi+ mpo azali liboso 14  to baguvɛrnɛrɛ mpo batindami na ye mpo na kopesa etumbu na basali-mabe kasi kokumisa bato oyo basalaka malamu.+ 15  Mpo mokano ya Nzambe ezali boye: ntango bozali kosala malamu bozali kosukisa maloba ya bozoba ya bazoba.+ 16  Bózala lokola bato ya bonsomi,+ nzokande bóbatela bonsomi na bino mpo na kozipa makambo mabe te,+ kasi lokola baombo ya Nzambe.+ 17  Bókumisa bato ya ndenge nyonso,+ bólinga lisangá mobimba ya bandeko,+ bóbanga Nzambe,+ bópesa mokonzi lokumu.+ 18  Basali na kati ya bandako bátosaka+ bankolo na bango na kobanga nyonso oyo ebongi,+ kaka te baoyo ya malamu mpe ya boboto, kasi mpe baoyo bazalaka matata. 19  Mpamba te soki moto moko, mpo na lisosoli na ye liboso ya Nzambe, azali kokanga motema na makambo ya mpasi mpe azali konyokwama atako asali mabe te, ezali malamu.+ 20  Mpo litomba nini ezali soki, ntango bozali kosala lisumu mpe babɛti bino mbata, bozali koyika mpiko?+ Kasi soki, ntango bozali kosala malamu mpe bozali konyokwama,+ bozali koyika mpiko, ezali malamu na miso ya Nzambe.+ 21  Ya solo, ezali na nzela yango nde bobengamaki, mpo Kristo mpe anyokwamaki mpo na bino,+ atikeli bino ndakisa mpo bólanda matambe na ye malamumalamu.+ 22  Asalaki lisumu te,+ mpe lokuta ezwamaki na monɔkɔ na ye te.+ 23  Ntango azalaki kofingama,+ azalaki kozongisa kofinga te.+ Ntango azalaki konyokwama,+ azalaki kokanela moto te, kasi azalaki ntango nyonso komitika na mabɔkɔ ya moto+ oyo asambisaka na bosembo. 24  Ye moko amemaki masumu+ na biso na nzoto na ye mpenza likoló ya nzete,+ mpo tótika masumu+ mpe tózala na bomoi ya boyengebene. Mpe “mpo na bampota na ye bino bobiki.”+ 25  Mpo bozalaki lokola bampate, oyo bazali kobunga nzela;+ kasi sikoyo bozongeli mobateli ya mpate+ mpe mokɛngɛli ya milimo na bino.

Maloba na nse