1 Bakorinti 9:1-27

9  Nazali nde na bonsomi te?+ Nazali nde ntoma te?+ Namonaki nde Yesu Nkolo na biso te?+ Bino bozali nde mosala na ngai na kati ya Nkolo te?  Soki nazali ntoma epai ya bamosusu te, nazali mpenzampenza bongo epai na bino, mpo bino bozali elembo oyo ezali kondimisa+ bontoma na ngai na makambo oyo etali Nkolo.  Kosamba na ngai epai ya baoyo bazali kotalela ngai yango oyo:+  Tozali na lotomo ya kolya+ mpe ya komɛla, boye te?  Tozali na lotomo ya komema elongo na biso ndeko mwasi moko lokola mwasi oyo tobali,+ ndenge bantoma mosusu mpe bandeko ya Nkolo+ mpe Kefa+ bazali kosala yango, boye te?  To kaka ngai ná Barnabasi+ nde tozali na lotomo te ya koboya kosala mosala ya mosuni?+  Nani oyo asalaka mosala ya soda mpe amifutaka kaka ye moko? Nani alonaka elanga ya vinyo mpe alyaka mbuma na yango te?+ To nani abatelaka etonga mpe alyaka ndambo ya miliki ya etonga yango te?+  Nazali koloba makambo wana nde na kolanda malako ya bato?+ To Mibeko+ mpe ezali koloba makambo wana te?  Mpo ekomamá na mobeko ya Moize ete: “Osengeli kokanga ngɔmbɛ monɔkɔ te ntango ezali kotutatuta mbuma.”+ Nzambe azali nde kotyela bangɔmbɛ likebi? 10  To ezali mpenza mpo na biso nde azali koloba yango? Ya solo, ezali mpo na biso nde yango ekomamaki,+ mpo moto oyo azali kotimola elanga asengeli kotimola elanga na elikya mpe moto oyo azali kotuta mbuma asengeli kosala bongo na elikya ya kozwa oyo ya ye ndambo.+ 11  Soki toloni biloko ya elimo+ epai na bino, ezali nde likambo monene soki tobuki biloko ya mosuni epai na bino?+ 12  Soki bato mosusu bazali na lotomo yango likoló na bino,+ biso tozali nde na yango mingi koleka te? Atako bongo, tosaleli lotomo yango te,+ kasi tozali nde kokanga motema na makambo nyonso, mpo tótya nkaka moko te na nsango malamu+ oyo etali Kristo. 13  Boyebi te ete bato oyo basalaka misala mosantu balyaka+ biloko ya tempelo, mpe baoyo basalaka ntango nyonso+ na etumbelo bazwaka oyo ya bango ndambo esika moko na etumbelo? 14  Ndenge moko mpe, Nkolo apesaki baoyo bazali kosakola nsango malamu malako+ ete bábika mpe na nzela ya nsango malamu.+ 15  Kasi nasalelaki ata moko ya bibongiseli wana te.+ Ya solo, soki nakomi makambo oyo ezali te mpo ezala bongo epai na ngai, mpo ekoleka kutu malamu nde nakufa na esika ete—moto moko te akokómisa mpamba ntina oyo nazali na yango ya komikumisa!+ 16  Nzokande, soki nazali kosakola nsango malamu,+ ezali mpo na ngai ntina ya komikumisa te, mpo ezali nde mokumba+ oyo batye likoló na ngai. Ya solo, mawa+ na ngai soki nasakoli nsango malamu te! 17  Soki nazali kosala yango na bolingo na ngai moko,+ nazali na mbano;+ kasi soki nazali kosala yango na bolingo na ngai moko te, ata bongo mosala ya kapita+ oyo bapesá ngai ezali kaka. 18  Bongo, mbano na ngai ezali nini? Ete na ntango nazali kosakola nsango malamu napesa nsango malamu yango kozanga koluka lifuti,+ mpo nasalela na ndenge ya mabe te lotomo na ngai na kati ya nsango malamu. 19  Mpo, atako nazali na bonsomi epai ya bato nyonso, namikómisi moombo+ ya bato nyonso, mpo nazwa+ bato mingi koleka. 20  Mpe na ndenge yango epai ya Bayuda nakómaki lokola Moyuda,+ mpo nakoka kozwa Bayuda; epai ya baoyo bazali na nse ya mibeko, nakómaki lokola nde nazalaki na nse ya mibeko,+ atako ngai moko nazali na nse ya mibeko te,+ mpo nakoka kozwa baoyo bazali na nse ya mibeko. 21  Epai ya baoyo bazangá mibeko,+ nakómaki lokola nde nazangá mibeko,+ atako nazangi mibeko te epai ya Nzambe kasi nazali na nse ya mibeko+ epai ya Kristo,+ mpo nakoka kozwa baoyo bazangá mibeko. 22  Epai ya bato ya bolɛmbu, nakómaki moto ya bolɛmbu, mpo nazwa bato ya bolɛmbu.+ Nakómaki makambo nyonso epai ya bato ya ndenge nyonso,+ mpo ata ndenge nini, nabikisa bamosusu. 23  Kasi nazali kosala makambo nyonso mpo na nsango malamu, mpo nasakola yango elongo+ na bamosusu. 24  Boyebi te ete bapoti-mbangu+ na momekano ya mbangu bapotaka mbangu bango nyonso, kasi kaka moko nde azwaka libonza?+ Bópota mbangu+ na ndenge oyo ekosala ete bózwa yango.+ 25  Lisusu, moto nyonso oyo azali kosangana na momekano amipekisaka+ na makambo nyonso. Nzokande bango, ya solo, basalaka yango mpo na kozwa motole+ oyo epɔlaka, kasi biso oyo epɔlaka te.+ 26  Na yango, ndenge oyo nazali kopota mbangu+ ezali ya bipotela te; ndenge oyo nazali kotinda makofi na ngai ezali ya kobɛta mopɛpɛ te;+ 27  kasi nazali kobɛtabɛta nzoto na ngai+ mpe kokómisa yango lokola moombo, mpo, nsima ya kosakwela bamosusu, ngai moko naboyama te+ ezala na ndenge nini.

Maloba na nse