1 Bakorinti 16:1-24

16  Nzokande, na likambo ya kokɔngɔla makabo+ mpo na basantu,+ kaka ndenge napesaki masangá ya Galatia+ mitindo, bino mpe bósala ndenge wana.  Mokolo nyonso ya liboso na pɔsɔ, mokomoko na bino na ndako na ye mpenza abomba mwa eloko pembeni na kotalela biloko oyo azali na yango, boye ntango nakoya, makabo ekɔngɔlama te na ntango yango.  Kasi ntango nakokóma kuna, bato nyonso oyo bokondima na nzela ya mikanda,+ nakotinda bango bámema likabo na bino ya boboto na Yerusaleme.  Nzokande, soki ebongi ete nakende mpe kuna, bakokende kuna elongo na ngai.  Kasi nakoya epai na bino ntango nakosilisa kokatisa Masedonia, mpo nazali kokatisa Masedonia;+  mpe mbala mosusu nakofanda to nakolekisa ata eleko ya mpiɔ elongo na bino, mpo bókende kotika+ ngai na nzela epai nakokende.  Mpo nalingi namona bino kaka ntango nakoleka te, kutu nazali nde kolikya kofanda mwa moke elongo na bino,+ soki Yehova+ apesi nzela.+  Kasi nafandi na Efese+ tii na ntango ya fɛti ya Pantekote;  mpo porte monene, oyo ezali kopesa nzela na mosala, efungwami liboso na ngai,+ kasi batɛmɛli bazali mingi. 10  Nzokande, soki Timote+ ayei, bósala ete azala na kobanga te na kati na bino, mpo azali kosala mosala ya Yehova,+ ndenge ngai mpe nazali kosala. 11  Na yango, moto moko te atyola ye.+ Bókende kotika ye na nzela na kimya, mpo akóma awa epai na ngai, mpo nazali kozela ye elongo na bandeko. 12  Nzokande, mpo na Apolosi+ ndeko na biso, nabondelaki ye mingi ete aya epai na bino elongo na bandeko, kasi mokano na ye ezalaki soki moke te ya koya sikoyo; kasi akoya ntango akozwa libaku ya malamu. 13  Bólala mpɔngi te,+ bótɛlɛma ngwi na kondima,+ bómitambwisa lokola mibali,+ bózala makasi.+ 14  Makambo na bino nyonso esalema na bolingo.+ 15  Nzokande nazali kolendisa bino, bandeko: boyebi ete bato ya ndako ya Stefanasi bazali mbuma ya liboso+ ya Akaya mpe ete bamipesi na kosalela basantu.+ 16  Bino mpe bómikitisa liboso ya bato ya ndenge wana mpe liboso ya moto nyonso oyo azali kopesa mabɔkɔ mpe kosala mosala makasi.+ 17  Kasi nazali kosepela na ndenge Stefanasi+ mpe Fortunatusi mpe Akaikusi bazali awa, mpo bazali kosala na esika na bino mpo bozali awa te. 18  Mpo balendisi elimo+ na ngai mpe ya bino. Na yango bóndima bato ya ndenge wana.+ 19  Masangá ya Azia etindeli bino mbote.+ Akila ná Priska elongo na lisangá oyo ezali na ndako na bango+ bapesi bino mbote na motema mobimba na kati ya Nkolo. 20  Bandeko nyonso bapesi bino mbote. Bópesana mbote na lipwɛpwɛ mosantu.+ 21  Mbote na ngai yango oyo, ya Paulo, na lobɔkɔ na ngai moko.+ 22  Soki moto alingaka Nkolo te, alakelama mabe.+ Ee Nkolo na biso, yaká!+ 23  Boboto monene ya Nkolo Yesu ezala na bino. 24  Bolingo na ngai ezala na bino nyonso na bomoko elongo na Kristo Yesu.

Maloba na nse