1 Bakorinti 15:1-58

15  Nzokande, bandeko, nazali koyebisa bino nsango malamu+ oyo nasakwelaki bino,+ oyo bino mpe boyambaki, oyo kati na yango mpe botɛlɛmi,+  oyo na nzela na yango mpe bozali kobikisama,+ na maloba oyo nasakwelaki bino nsango malamu, soki bozali kokangama na yango makasi, lobá nde bokómaki bandimi kaka mpamba.+  Mpo moko ya makambo ya libosoliboso oyo napesaki bino ezalaki oyo ngai moko mpe nazwaki:+ ete Kristo akufaki mpo na masumu na biso na kotalela Makomami;+  mpe ete akundamaki,+ ɛɛ, ete alamukaki+ na mokolo ya misato+ na kotalela Makomami;+  mpe ete abimelaki Kefa,+ mpe na nsima bantoma zomi na mibale.+  Na nsima na yango, abimelaki bandeko koleka nkama mitano (500) na mbala moko, oyo mingi na bango bazali tii sikoyo,+ kasi bamosusu balalá na kati ya liwa.  Na nsima na yango abimelaki Yakobo,+ mpe na nsima bantoma nyonso;+  kasi na nsuka mpenza abimelaki mpe ngai+ lokola nde epai ya mwana oyo abotami matsombe.  Mpo ngai nazali moto oyo aleki moke mpenza+ na kati ya bantoma, mpe nabongi kutu te kobengama ntoma, mpamba te nanyokolaki+ lisangá ya Nzambe. 10  Kasi mpo na boboto monene+ ya Nzambe, nazali ndenge nazali. Mpe boboto monene na ye oyo emonisamaki epai na ngai ekendaki mpamba te,+ kutu nasalaki mosala makasi koleka bango nyonso,+ nzokande ezalaki ngai te, kasi boboto monene ya Nzambe oyo ezali elongo na ngai.+ 11  Nzokande, ezala ngai to bango, ndenge wana nde tozali kosakola mpe ndenge wana nde bondimaki.+ 12  Nzokande soki Kristo azali kosakolama ete alamukaki uta na bakufi,+ ndenge nini bamosusu na kati na bino bazali koloba ete lisekwa ya bakufi ezali te?+ 13  Soki, ya solo, lisekwa ya bakufi ezali te, Kristo mpe alamukaki te.+ 14  Kasi soki Kristo alamukaki te, mosala na biso ya kosakola ezali mpenza mpamba, mpe kondima na biso ezali mpamba.+ 15  Lisusu, tomonani mpe ete tozali batatoli ya Nzambe+ oyo bazali na lokuta, mpo tokoseli Nzambe makambo na ndenge topesi litatoli+ ete alamwisaki Kristo,+ nzokande alamwisaki ye te, soki ya solo, bakufi bakolamuka te.+ 16  Mpo soki bakufi bakolamuka te, Kristo mpe alamukaki te. 17  Lisusu, soki Kristo alamukaki te, kondima na bino ezali mpamba; bozali naino na kati ya masumu na bino.+ 18  Ɛɛ, ná baoyo balalá na kati ya liwa na bomoko+ elongo na Kristo babebá kaka boye.+ 19  Soki na bomoi oyo kaka nde totyelaki Kristo elikya,+ tozali mpenza bato ya mawa koleka bato nyonso. 20  Nzokande, sikoyo Kristo alamuki uta na bakufi,+ mbuma ya liboso+ ya baoyo balali na kati ya liwa.+ 21  Mpo lokola liwa+ eyei na nzela ya moto moko, lisekwa+ ya bakufi eyei mpe na nzela ya moto moko. 22  Mpo kaka ndenge bato nyonso bazali kokufa na kati ya Adama,+ bato nyonso mpe bakozongisama na bomoi na kati ya Kristo.+ 23  Kasi moto na moto na ngala na ye: Kristo mbuma ya liboso,+ na nsima baoyo bazali bato ya Kristo na ntango ya kozala na ye.+ 24  Na nsima, nsuka, ntango akozongisa bokonzi epai na Nzambe na ye mpe Tata, ntango akokómisa mpamba guvɛrnema nyonso mpe bokonzi nyonso mpe nguya.+ 25  Mpo asengeli koyangela tii ntango Nzambe akotya banguna nyonso na nse ya makolo na ye.+ 26  Liwa, monguna ya nsuka, akosilisama makasi.+ 27  Mpo Nzambe “atyaki biloko nyonso na nse ya makolo na ye.”+ Kasi ntango alobi ete ‘biloko nyonso etyami na nse,’+ ezali komonisa polele ete atángi te moto oyo atyaki biloko nyonso na nse na ye.+ 28  Kasi ntango biloko nyonso ekotyama na nse na ye,+ Mwana ye moko mpe akomitya na nse ya Moto+ oyo atyaki biloko nyonso na nse na ye, mpo Nzambe azala makambo nyonso epai ya moto nyonso.+ 29  Soki bongo te, baoyo bazali kobatisama mpo na kozala bakufi+ bakosala nini? Soki bakufi bakolamuka te,+ mpo na nini bango mpe bazali kobatisama+ mpo na kozala ndenge wana? 30  Mpo na nini mpe tozali na kati ya likama ngonga nyonso?+ 31  Mokolo na mokolo nazalaka liboso ya liwa.+ Bandeko, nazali kondimisa yango na nzela ya nsai+ oyo nazali na yango mpo na bino na kati ya Kristo Yesu Nkolo na biso. 32  Soki, na ndenge ya bato, nabundaki na banyama mabe na Efese,+ yango ezali na litomba nini mpo na ngai? Soki bakufi bakolamuka te, “tólya mpe tómɛla, mpo lobi tokokufa.”+ 33  Bómikosa te. Baninga mabe babebisaka bizaleli ya malamu.+ 34  Bólamuka, bózongela makanisi ya malamu+ na ndenge oyo eyokani na boyengebene mpe bósalaka lisumu te, mpo bamosusu bayebi Nzambe te.+ Nazali koloba bongo mpo na koyokisa bino nsɔni.+ 35  Nzokande, moto mosusu akoloba ete: “Bakufi bakolamuka mpenza ndenge nini? Ɛɛ, bakoya na nzoto ya ndenge nini?”+ 36  Zoba! Eloko oyo olonaka ezongaka na bomoi te soki ekufi naino te liboso;+ 37  mpe eloko yango oyo olonaka, olonaka, nzoto te oyo ekokola, kasi nde mbuma ya mpamba,+ ekoki kozala ya blé to mpe ya eloko mosusu nyonso; 38  kasi Nzambe apesaka yango nzoto+ ndenge ye moko asepeli,+ mpe na molona mokomoko nzoto na yango mpenza. 39  Mosuni nyonso ezalaka mosuni ya ndenge moko te, kasi mosuni mosusu ezali ya bato, mpe mosuni mosusu ya bibwɛlɛ, mpe mosuni mosusu ya bandɛkɛ, mpe mosusu ya mbisi.+ 40  Mpe nzoto ya likoló+ ezali, nzoto ya mabele+ mpe ezali; kasi nkembo+ ya nzoto ya likoló ezali na ndenge na yango, mpe oyo ya mabele ezali na ndenge na yango mosusu. 41  Nkembo ya moi+ ezali na ndenge na yango, mpe nkembo ya sanza+ ezali na ndenge na yango, mpe nkembo ya minzoto+ ezali na ndenge na yango; ɛɛ, monzoto na monzoto ezali na nkembo na yango. 42  Ezali mpe bongo mpo na lisekwa ya bakufi.+ Yango elonami na kati ya kopɔla, elamwisami na kozanga kopɔla.+ 43  Elonami na kati ya nsɔni,+ elamwisami na kati ya nkembo.+ Elonami na kati ya bolɛmbu,+ elamwisami na kati ya nguya.+ 44  Elonami nzoto ya mosuni,+ elamwisami nzoto ya elimo.+ Soki nzoto ya mosuni ezali, oyo ya elimo mpe ezali. 45  Ekomamá kutu ete: “Moto ya liboso Adama akómaki molimo ya bomoi.”+ Adama ya nsuka akómaki elimo+ oyo apesaka bomoi.+ 46  Nzokande, oyo ya liboso azali, ya elimo te, kasi ya mosuni, na nsima nde oyo ya elimo.+ 47  Moto ya liboso auti na mabele mpe asalemi na putulu;+ moto ya mibale auti na likoló.+ 48  Ndenge moto oyo asalemaki na putulu+ azali, baoyo basalemi na putulu bazali mpe ndenge wana; mpe ndenge moto ya likoló+ azali, baoyo bazali bato ya likoló bazali mpe ndenge wana.+ 49  Mpe kaka ndenge tolatá elilingi+ ya moto oyo asalemaki na putulu, tokolata mpe elilingi+ ya moto yango ya likoló. 50  Nzokande, bandeko, nazali koloba likambo oyo, ete mosuni ná makila ekoki kozwa libula ya bokonzi ya Nzambe te,+ kopɔla mpe ekoki te kozwa libula ya kozanga kopɔla.+ 51  Talá! Nazali koyebisa bino sekele moko mosantu: Biso nyonso tokolala na kati ya liwa te, kasi tokokóma ndenge mosusu biso nyonso,+ 52  na mbala moko, na kobɛta ya liso, na kelelo ya nsuka. Mpo kelelo+ ekoyula, mpe bakufi bakolamuka bato oyo bapɔlaka te, mpe biso tokokóma ndenge mosusu. 53  Mpo oyo ya kopɔla esengeli kolata kozanga kopɔla,+ mpe oyo ekufaka+ esengeli kolata kozanga kokufa. 54  Kasi ntango oyo ya kopɔla ekolata kozanga kopɔla mpe oyo ekufaka ekolata kozanga kokufa, liloba yango ekokokisama oyo ekomamá ete: “Liwa+ elongolami mpo na libela.”+ 55  “Liwa, wapi bolongi na yo? Liwa, wapi etubeli na yo?”+ 56  Etubeli+ oyo epesaka liwa ezali lisumu, kasi nguya ya lisumu euti na Mibeko.+ 57  Kasi Nzambe azwa matɔndi, mpo azali kopesa biso bolongi na nzela ya Nkolo na biso Yesu Kristo!+ 58  Na yango, bandeko na ngai ya bolingo, bópikama makasi,+ bóninganaka te, bózala ntango nyonso na mingi ya kosala na mosala ya Nkolo,+ mpo boyebi ete mosala na bino ya makasi ezali mpamba te+ na kati ya Nkolo.

Maloba na nse