1 Bakorinti 11:1-34

11  Bókóma bamekoli na ngai, ndenge ngai mpe nazali momekoli ya Kristo.+  Nzokande nazali kokumisa bino mpamba te na makambo nyonso bokanisaka ngai mpe bozali kokangama makasi na mimeseno+ kaka ndenge napesaki bino yango.  Kasi nalingi bóyeba ete mokonzi* ya mobali nyonso ezali Kristo;+ mpe mokonzi ya mwasi ezali mobali;+ mpe mokonzi ya Kristo ezali Nzambe.+  Mobali nyonso oyo azali kobondela to kosakola wana azali na eloko na motó azali koyokisa mokonzi na ye+ nsɔni;  kasi mwasi nyonso oyo azali kobondela to kosakola+ motó na ye ezipami te azali koyokisa mokonzi na ye+ nsɔni, mpo ezali mpenza lokola nde azalaki mwasi oyo motó na ye ekokolami.+  Mpo soki mwasi azali komizipa te, bákata ye mpe nsuki; kasi soki ezali nsɔni mpo na mwasi kokatama nsuki to kokolama motó,+ amizipa.+  Mpo mobali asengeli te kozala na motó oyo ezipami, mpo azali elilingi+ mpe nkembo ya Nzambe;+ kasi mwasi azali nkembo ya mobali.+  Mpo mobali auti na mwasi te, kasi mwasi auti na mobali;+  mpe, lisusu, mobali azalisamaki te mpo na mwasi, kasi mwasi mpo na mobali.+ 10  Yango wana mwasi asengeli kozala na elembo ya bokonzi na motó+ na ye mpo na baanzelu.+ 11  Lisusu, mpo na Nkolo, mwasi azali te soki na nzela ya mobali te mpe mobali azali te soki na nzela ya mwasi te.+ 12  Mpo lokola mwasi auti na mobali,+ ndenge moko mpe mobali ayei na nzela ya mwasi;+ kasi biloko nyonso euti na Nzambe.+ 13  Bino moko bótala yango: Ebongi mwasi abondelaka Nzambe kozanga komizipa motó? 14  Ndenge biloko esalemá, ezali nde koteya bino te ete soki mobali azali na nsuki milai, ezali nsɔni mpo na ye; 15  kasi soki mwasi azali na nsuki milai, ezali nkembo+ mpo na ye? Mpamba te bapesá ye nsuki mpo ezala eloko ya kozipaka motó.+ 16  Nzokande, soki moto moko amonani lokola nde azali kokɔtela+ momeseno mosusu,+ tozali na mosusu te, mpe masangá ya Nzambe ezali na yango te. 17  Kasi, ntango nazali kopesa malako oyo, nazali te kokumisa bino mpo, koyangana oyo boyanganaka ezalaka mpo na malamu te, kasi mpo na mabe.+ 18  Mpo libosoliboso, ntango boyanganaka na lisangá, nayokaka ete bokabwani ezali kati na bino;+ mpe nazali mwa moke kondima ete ezali bongo. 19  Mpo esengeli mpenza ete mwa mangomba mikemike+ mpe ezala na kati na bino, mpo bato oyo bandimami bámonana mpe polele na kati na bino.+ 20  Yango wana, ntango boyei koyangana na esika moko, likoki ya kolya bilei ya mpokwa ya Nkolo+ ezalaka te. 21  Mpo, ntango bolyaka yango, moto na moto alyaka naino liboso bilei na ye moko ya mpokwa, bongo mosusu azali na nzala kasi mosusu alangwe masanga. 22  Ya solo, bozali na bandako mpo na kolya mpe komɛla, boye te?+ To bozali nde kotyola lisangá ya Nzambe mpe koyokisa baoyo bazali na eloko te+ nsɔni? Naloba na bino nini? Nakumisa bino? Na likambo wana nakoki kokumisa bino te. 23  Mpo ngai nazwaki epai ya Nkolo likambo oyo napesaki mpe bino: ete Nkolo Yesu, na butu+ oyo asengelaki kokabama, akamataki limpa 24  mpe, nsima ya kopesa matɔndi, abukaki yango+ mpe alobaki ete: “Oyo elakisi nzoto+ na ngai oyo ezali mpo na bino. Bókoba kosala boye mpo na kokanisa+ ngai.” 25  Asalaki lisusu mpe ndenge moko mpo na kɔpɔ,+ nsima ya kolya bilei ya mpokwa, alobaki ete: “Kɔpɔ oyo elakisi kondimana ya sika+ na nzela ya makila na ngai.+ Bókoba kosalaka boye, mbala nyonso oyo bokomɛla yango, mpo na kokanisa+ ngai.” 26  Mpo mbala nyonso+ oyo bozali kolya limpa oyo mpe komɛla kɔpɔ oyo, bozali kokoba kosakola liwa+ ya Nkolo, tii ntango akoya.+ 27  Na yango, moto nyonso oyo azali kolya limpa to komɛla kɔpɔ ya Nkolo na ndenge oyo ebongi te akozala na ngambo+ mpo na nzoto mpe makila+ ya Nkolo. 28  Libosoliboso, moto amindimisa ete abongi nsima ya komitalela malamumalamu,+ mpe na ndenge yango, alya limpa mpe amɛla kɔpɔ yango. 29  Mpo moto oyo azali kolya to komɛla azali kolya mpe komɛla lisambisi+ mpo na ye moko soki azali kososola nzoto yango te. 30  Yango wana mingi na kati na bino bazali na bolɛmbu mpe na maladi, mpe ebele balali+ na kati ya liwa. 31  Nde soki tomisosoli ndenge tozali, tokosambisama te.+ 32  Nzokande, ntango tosambisami,+ Yehova azali kopesa biso disiplini,+ mpo tókweisama+ elongo na mokili+ te. 33  Na yango, bandeko na ngai, ntango bozali koyangana mpo na kolya yango,+ bózelanaka. 34  Soki moto azali na nzala, alya na ndako na ye,+ mpo bóyangana te mpo na lisambisi.+ Kasi makambo mosusu oyo etikali, nakobongisa yango ntango nakokóma kuna.

Maloba na nse

Na vɛrsɛ oyo, liloba oyo ebongolami “mokonzi” ezali nde “motó.”