Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Tokoki mpenza koyeba Nzambe?

Tokoki mpenza koyeba Nzambe?

“Moto akoki koyeba Nzambe te.”​—Philon d’Alexandrie, filozofe ya siɛklɛ ya liboso.

“[Nzambe] azali mosika te na mokomoko na biso.”​—Maloba ya Saulo moto ya Tarse epai ya bafilozofe ya siɛklɛ ya liboso na Atene.

NTANGO otángi makanisi oyo mibale, oyo wapi ekokani na oyo ya yo? Mingi bamonaka ete maloba ya Saulo ya Tarse, oyo babengaka ye mpe ntoma Paulo nde elendisaka mpe esepelisaka. (Misala 17:26, 27) Biblia ezali mpe na makanisi mosusu ya ndenge wana. Na ndakisa, Yesu asalaki libondeli moko oyo ezalaki na maloba oyo endimisi ete bayekoli na ye bakoki koyeba Nzambe mpe kozwa mapamboli na ye.​—Yoane 17:3.

Nzokande, ndenge moko na Philon, bafilozofe mosusu bazalaki na makanisi ekeseni na oyo ya Paulo. Balobaki ete tokoki koyeba Nzambe te mpo moto akoki koyeba Nzambe te. Makanisi oyo wapi ezali solo?

Biblia emonisi ete ezali mpasi bato bákanga ntina ya makambo mosusu oyo etali Nzambe. Na ndakisa, tokoki koyeba ata moke te mbula oyo Nzambe asali na bomoi, bonene ya makanisi na ye to bozindo ya bwanya na ye. Na mokuse, moto akoki koyeba yango te. Ata bongo, yango epekisi te ete moto ayeba Nzambe. Kutu, kokanisa makambo yango na mozindo ekoki kosalisa biso ‘tópusana penepene na Nzambe.’ (Yakobo 4:8) Tótalela naino mwa bandakisa ya makambo yango oyo elekelaka mayele ya moto. Na nsima tokotalela makambo oyo etali Nzambe oyo tokoki mpenza kokanga ntina.

Makambo nini tokoki koyeba te?

NDENGE NZAMBE AZALAKA SEKO NA SEKO: Biblia eteyaka ete Nzambe azali “libela na libela.” (Nzembo 90:2) Na maloba mosusu, Nzambe azali na ebandeli te, akozala mpe na nsuka te. Na makanisi ya bomoto, “motángo ya mbula na ye eyebani te.”​—Yobo 36:26.

Litomba oyo okoki kozwa: Nzambe alaki ete soki oyebi ye mpenza malamu, okozwa bomoi ya seko. (Yoane 17:3) Ndenge nini tokoki kotyela elaka yango motema soki Nzambe ye moko azalaka seko na seko te? Kaka “Mokonzi ya seko” nde akoki kokokisa elaka ya ndenge wana.​—1 Timote 1:17.

MAKANISI YA NZAMBE: Biblia eteyaka ete “Mayele na ye [Nzambe] ekoki kososolama te.” (Yisaya 40:28; 55:9) Yango wana, Biblia etuni motuna oyo: “Nani ayebi makanisi ya Nkolo? Nani akoki kopesa ye toli?”​—1 Ba-korentien 2:16, Bible na lingala ya lelo oyo.

Litomba oyo okoki kozwa: Nzambe azali na likoki ya koyoka mabondeli ya bamilio ya bato na mbala moko. (Nzembo 65:2) Ayebaka kutu mokɛngɛli-mboka nyonso oyo ekwei na nse. Makanisi ya Nzambe ekoki nde kotonda mpo epekisa ye kotyela yo likebi mpe koyoka mabondeli na yo? Te, mpo makanisi na ye ezali na nsuka te. Longola yango, ‘yo oleki bakɛngɛli-mboka ebele na motuya’ na miso na ye.​—Matai 10:29, 31.

MISALA YA NZAMBE: Biblia eteyaka ete moto akoki ‘koyeba te mosala oyo Nzambe ya solo asalá banda ebandeli tii na nsuka.’ (Mosakoli 3:11) Na yango, tokoki ata moke te koyeba makambo nyonso etali Nzambe. Bwanya oyo ezali na misala ya Nzambe “ekoki koyebana te!” (Baroma 11:33) Kasi, Nzambe alingaka komonisa banzela na ye epai ya baoyo balingaka kosepelisa ye.​—Amose 3:7.

Tokoki koyeba ata moke te mbula oyo Nzambe asali na bomoi, bonene ya makanisi na ye to bozindo ya bwanya na ye

Litomba oyo okoki kozwa: Soki ozali kotánga mpe koyekola Biblia, okobanda komona makambo ya sika oyo etali Nzambe mpe banzela na ye. Yango elingi koloba ete tokokoba kopusana penepene ya Tata na biso ya likoló libela na libela.

Oyo okoki koyeba

Lokola tokoki te koyeba mpenza makambo nyonso oyo etali Nzambe, yango elimboli te ete tokoki koyeba ye te. Biblia ezali na makambo mingi oyo ekoki kosalisa biso tóyeba ye malamu. Tózwa mwa bandakisa:

NKOMBO YA NZAMBE: Biblia eteyaka ete Nzambe amipesá nkombo. Alobi boye: “Ngai Yehova. Yango nde nkombo na ngai.” Nkombo ya Nzambe ezali mbala soki 7 000 na Biblia koleka nkombo mosusu nyonso.​—Yisaya 42:8.

Litomba oyo okoki kozwa: Na libondeli na ye ya ndakisa, Yesu alobaki boye: “Tata na biso na likoló, nkombo na yo esantisama.” (Matai 6:9) Okoki mpe kosalela nkombo ya Nzambe na mabondeli na yo? Yehova azali na mposa ya kobikisa moto nyonso oyo azali komemya nkombo na ye.​—Baroma 10:13.

ESIKA NZAMBE AFANDAKA: Biblia eteyaka ete ezali na ‘bisika’ mibale​—esika oyo emonanaka te, epai bikelamu ya elimo oyo bazalaka na nzoto oyo emonanaka na miso ya bato te bazalaka mpe esika oyo emonanaka, oyo esangisi mabele ná baplanɛti mosusu nyonso. (Yoane 8:23; 1 Bakorinti 15:44) Na Biblia, liloba “likoló” emonisaka mingimingi esika oyo emonanaka te na miso ya bato. “Likoló” yango nde ‘esika’ oyo Mozalisi afandaka.​—1 Bakonzi 8:43.

Litomba oyo okoki kozwa: Okoyeba mpenza ndenge Nzambe azalaka. Mozalisi azali nguya moko boye te oyo ezalaka bisika nyonso mpe na biloko nyonso. Yehova azalaka mpenza mpe azali na esika oyo afandaka. Na yango, “ezali na ekelamu moko te oyo ezangi komonana polele na miso na ye.”​—Baebre 4:13.

BIZALELI YA NZAMBE: Biblia eteyaka ete Yehova azali na bizaleli kitoko mpenza. “Nzambe azali bolingo.” (1 Yoane 4:8) Akosaka te. (Tito 1:2) Aponaka bilongi te, azali motema mawa, amityaka na esika na biso mpe ayokaka nkanda noki te. (Kobima 34:6; Misala 10:34) Bato mingi bakoki kokamwa soki bayoki ete Nzambe alingi kozala “moninga ya motema” ya baoyo batosaka ye.​—Nzembo 25:14.

Litomba oyo okoki kozwa: Okoki kokóma moninga ya Yehova. (Yakobo 2:23) Na nsima, soki okómi koyeba bizaleli ya Yehova, okobanda kokanga ntina ya masolo ya Biblia malamu mpenza.

‘LUKÁ YE’

Biblia emonisaka polele ndenge Yehova Nzambe azalaka. Mozalisi amibombaka te, kutu alingaka mpenza ete tóyeba ye. Liloba na ye, Biblia, elaki boye: “Soki oluki ye, akosala ete omona ye.” (1 Ntango 28:9) Mpo na nini te kotánga mpe kokanisa na mozindo masolo ya Biblia mpo na koyeba Nzambe? Soki osali bongo, Biblia elaki ete Nzambe ‘akopusana penepene na yo.’​—Yakobo 4:8.

Soki ozali kotánga mpe koyekola Biblia, okobanda komona makambo ya sika oyo etali Nzambe mpe banzela na ye

Okoki komituna boye: ‘Lokola nakoki te koyeba makambo nyonso oyo etali Mozalisi, ndenge nini nakoki kozala moninga na ye?’ Kanisá naino: Moninga ya motema ya monganga oyo asalaka lipaso asengeli kozala kaka monganga? Te! Akoki mpe kozala moto oyo asalaka mosala mosusu. Ata bongo, bakoki kokóma baninga ya motema. Likambo eleki ntina ezali ete moninga yango ayebi bizaleli ya monganga yango, ata mpe makambo oyo alingaka to aboyaka. Ndenge moko mpe, okoki koyekola bizaleli ya Yehova na Biblia; yango mpenza nde osengeli koyeba mpo na kokóma moninga na ye.

Na esika elobela Mozalisi likolólikoló, Biblia ezali na makambo oyo tosengeli na yango mpo na koyeba Nzambe. Okosepela koyekola makambo mosusu etali Yehova Nzambe? Batatoli ya Yehova bazalaka na programɛ ya koyekola na bato Biblia ofele. Tosɛngi yo oluka bango na kartye na bino to kɔtá na site na bango www.jw.org.