Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

ELOBELI TITRE YA EZIPELI | BIMONANELI OYO EMONISI NDENGE LIKOLÓ EZALAKA

Bimonaneli etali baoyo bafandaka na likoló

Bimonaneli etali baoyo bafandaka na likoló

Biblia elobeli bimonaneli ya kokamwa oyo esalisaka biso tóyeba mwa moke ndenge likoló ezalaka. Tosɛngi yo otalela yango na likebi mpenza. Atako tosengeli te kozwa makambo nyonso oyo ezali na bimonaneli yango kaka ndenge ezali, kasi ekoki kosalisa biso tóyeba baoyo bafandaka na likoló mpe ndenge bakoki kosalisa biso.

YEHOVA NDE MOKONZI-OYO-ALEKI-NYONSO

“Kiti moko ya bokonzi na likoló, mpe moto moko afandi na kiti yango ya bokonzi. Mpe moto yango oyo afandi azali komonana lokola libanga ya jasipe mpe lokola libanga ya ntalo ya motane, mpe monama moko ezalaki zingazinga ya kiti yango ya bokonzi ezali komonana lokola emerode.”​—Emoniseli 4:2, 3.

“Kongɛnga ezalaki zingazinga na ye. Eloko moko ezalaki komonana lokola monama oyo ebimaka na mapata na mokolo ya mbula makasi. Ndenge yango nde kongɛnga yango ezalaki komonana zingazinga. Ndenge wana nde nkembo ya Yehova ezalaki komonana.”​—Ezekiele 1:27, 28.

Bimonaneli wana oyo ntoma Yoane mpe mosakoli Ezekiele bamonaki, emonisi nkembo ya Yehova, Nzambe Oyo-Aleki-Likoló, na nzela ya biloko oyo tokoki mbala moko komona na makanisi​—mabanga ya kokamwa, monama, mpe kiti ya bokonzi ya lokumu mpenza. Emonisi biso ete esika oyo Yehova afandaka, ezali kitoko makasi, ekamwisaka, ezali esika ya esengo mpe ya kimya.

Yango eyokani na maloba ya moko ya bakomi ya Nzembo oyo akomaki boye: “Mpo Yehova azali monene mpe asengeli kosanzolama mingi mpenza. Azali kobangisa koleka banzambe mosusu nyonso. Mpo banzambe nyonso ya bato ya bikólo bazali banzambe ya mpambampamba; kasi Yehova asalá likoló. Lokumu mpe nkembo ezali liboso na ye; bokasi mpe kitoko ezali na esika mosantu na ye.”​—Nzembo 96:4-6.

Atako Yehova azali Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso, asɛngi biso tópusana pene na ye na nzela ya libondeli mpe apesi biso elaka ete akoyoka biso. (Nzembo 65:2) Nzambe alingaka mpe akipaka biso mingi mpenza, yango wana ntoma Yoane akomaki na bosembo nyonso ete, “Nzambe azali bolingo.”​—1 Yoane 4:8.

YESU ATƐLƐMI NA LOBƆKƆ YA MOBALI YA NZAMBE

“Lokola [Moyekoli Setefano] atondaki na elimo santu, atalaki likoló mpe amonaki nkembo ya Nzambe mpe Yesu atɛlɛmi na lobɔkɔ ya mobali ya Nzambe, mpe alobaki ete: ‘Talá! Namoni likoló efungwami mpe Mwana ya moto atɛlɛmi na lobɔkɔ ya mobali ya Nzambe.’”​—Misala 7:55, 56.

Mwa moke liboso Setefano azwa emonaneli yango, bakonzi ya Bayuda oyo ye azalaki koloba na bango batindaki bato báboma Yesu. Emonaneli yango emonisaki ete Yesu azongaki na bomoi mpo asekwaki mpe azwaki lokumu. Mpo na yango, ntoma Paulo akomaki boye: “[Yehova] alamwisaki [Yesu] uta na bakufi mpe afandisaki ye na lobɔkɔ na ye ya mobali na kati ya bisika ya likoló, mosika mpenza koleka guvɛrnema nyonso mpe bokonzi mpe nguya mpe bonkolo mpe nkombo nyonso oyo epesami, kaka na ntango oyo te, kasi mpe na oyo ezali koya.”​—Baefese 1:20, 21.

Atako Makomami emonisi ete Yesu azwi esika moko ya lokumu, kasi emonisi mpe ete akipaka bato ndenge Yehova akipaka bango. Ntango azalaki awa na mabele, Yesu abikisaki bato ya maladi, bibɔsɔnɔ mpe asekwisaki bakufi. Ndenge andimaki kokufa, amonisaki ete alingaka mpenza Nzambe mpe bato. (Baefese 2:4, 5) Lokola atɛlɛmi na lobɔkɔ ya mobali ya Nzambe, mosika te, Yesu akosalela bokonzi na ye mpe akosopela bato ya botosi ebele ya mapamboli esika nyonso oyo bakozala.

BAANZELU BASALELAKA NZAMBE

“[Ngai mosakoli Danyele] nazalaki se kotala tii bakiti ya bokonzi etyamaki mpe Mokóló na Mikolo [Yehova] afandaki. . . . Bankóto mbala nkóto bazalaki kosalela ye, mpe nkóto zomi mbala nkóto zomi batɛlɛmaki liboso na ye.”​—Danyele 7:9, 10.

Na emonaneli yango, Danyele amonaki nde baanzelu ebele. Ezalaki mpenza emonaneli ya kokamwa! Baanzelu bazali bikelamu ya elimo ya mayele, ya nguya mpe ya nkembo. Na molɔngɔ na bango tozali na Baserafɛ mpe Bakeruba. Biblia elobeli baanzelu mbala koleka 250.

Baanzelu bazali te bato oyo bazalaká kala awa na mabele. Nzambe akelaki bango bambula mingi liboso ya kokela bato. Ntango Nzambe akelaki mabele, baanzelu bamonaki mpe bagangaki na esengo.​—Yobo 38:4-7.

Lolenge moko oyo baanzelu basalelaka Nzambe ezali ndenge bapesaka mabɔkɔ na mosala ya ntina mingi oyo ezali kosalema awa na mabele; kosakolama ya nsango malamu ya Bokonzi ya Nzambe. (Matai 24:14) Ntoma Yoane amonaki na emonaneli ndenge oyo baanzelu bapesaka mabɔkɔ na mosala yango mpe akomaki boye: “Namonaki anzelu mosusu azali kopumbwa na katikati ya likoló, mpe azalaki na nsango malamu ya seko, nsango ya esengo ya kosakwela bato oyo bafandi na mabele, mpe bikólo nyonso mpe mabota nyonso mpe minɔkɔ nyonso mpe mikili nyonso.” (Emoniseli 14:6) Atako lelo baanzelu basololaka te na bato ndenge ezalaki na ntango ya kala, basalisaka baoyo basakolaka nsango malamu mpo bákutana na bato ya mitema sembo.

SATANA AKOSAKA BAMILIO YA BATO

“Etumba ebimaki na likoló: Mikaele [Yesu Kristo] ná baanzelu na ye babundaki na dragɔ, mpe dragɔ ná baanzelu na yango babundaki, kasi elongaki te, mpe bazalaki lisusu na esika te na likoló. Bongo dragɔ yango ya monene ebwakamaki na nse, yango nyoka ya ebandeli, oyo babengi Zabolo mpe Satana, oyo azali kokosa mabele mobimba esika bato bafandi; abwakami na mabele, mpe baanzelu na ye babwakami na nse elongo na ye.”​—Emoniseli 12:7-9.

Kimya ezalaki ntango nyonso te na likoló. Na ebandeli mpenza ntango Nzambe akelaki bato, anzelu moko akómaki na mposa makasi básambela ye, atombokelaki Yehova, akómaki Satana oyo elakisi “Motɛmɛli.” Na nsima, baanzelu mosusu balandaki ye na botomboki yango mpe bakómá kobengama bademo. Lokola bazali mabe mpenza, batɛmɛlaka Yehova mpe batindaka ebele ya bato báboya kolanda litambwisi ya Yehova.

Satana ná bademo babebá mpe bazali na kanza. Bazali banguna ya bato mpe bango nde babimisaka ebele ya bampasi awa na mabele. Na ndakisa, Satana nde abomaki bibwele mpe basaleli ya Yobo, mobali moko ya sembo. Lisusu, abomaki bana zomi nyonso ya Yobo na ndenge atindaki “mopɛpɛ moko ya makasi” mpo ekweisa ndako oyo bazalaki. Na nsima, Satana abimisaki Yobo “babibɔ banda na litambe tii na motó na ye.”​—Yobo 1:7-19; 2:7.

Kasi, mosika te, Satana akozala lisusu te. Lokola babwaká ye na mabele ayebi “ete azali na ntango mokuse.” (Emoniseli 12:12) Elikya mpo na Satana ezali te mpe yango ezali mpenza nsango malamu!

BAOYO BAUTI NA MABELE

“[Yesu] Osombelaki Nzambe bato na mabota nyonso mpe na minɔkɔ nyonso mpe na mikili nyonso mpe na bikólo nyonso, mpe okómisi bango bokonzi mpe banganga-nzambe mpo na Nzambe na biso, mpe bakoyangela mabele.”​—Emoniseli 5:9, 10.

Ndenge kaka Yesu asekwaki mpe azongaki na likoló, ekozala mpe bongo mpo na bato mosusu. Yesu ayebisaki bantoma na ye ya sembo boye: “Nazali kokende kobongisela bino esika. Lisusu, . . . nakoya lisusu mpe nakoyamba bino epai na ngai, mpo esika ngai nazali bino mpe bózala wana.”​—Yoane 14:2, 3.

Ezali mpamba te soki bato mosusu bakokende likoló. Elongo na Yesu bakosala guvɛrnema oyo ekoyangela bato nyonso na mabele mpe ekomemela bato mapamboli. Yango nde Bokonzi oyo Yesu alakisaki bayekoli na ye básɛngaka na libondeli ya ndakisa: “Tata na biso na likoló, nkombo na yo esantisama. Bokonzi na yo eya. Mokano na yo esalema, lokola na likoló, ndenge moko mpe na mabele.”​—Matai 6:9, 10.

BAOYO BAKEI NA LIKOLÓ BAKOSALA NINI?

“[Ngai ntoma Yoane] nayokaki mongongo moko ya makasi euti na kiti ya bokonzi elobi ete: ‘Talá! Hema ya Nzambe ezali esika moko na bato, . . . mpe akopangwisa mpisoli nyonso na miso na bango, mpe liwa ekozala lisusu te, ná lilaka ná koganga ná mpasi ekozala lisusu mpe te. Makambo ya kala eleki.’”​—Emoniseli 21:3, 4.

Emonaneli yango ya esakweli emonisi ntango oyo Yesu ná bato oyo basekwi mpe bakei likoló bakoyangela na Bokonzi ya Nzambe mpo na kosukisa boyangeli ya Satana mpe kokómisa mabele paradiso. Makambo oyo ebimiselaka bato mpasi mingi mpe mawa ekozala lisusu te. Ata mpe liwa ekozala lisusu te.

Bongo bamiliare ya bato oyo bakufá, oyo bakokende likoló te? Na mikolo ezali koya, bakozonga lisusu na bomoi na elikya ya kozala na bomoi libela na paradiso awa na mabele.​—Luka 23:43.

Bimonaneli yango endimisi biso ete Yehova Nzambe, Mwana na ye Yesu Kristo, baanzelu ya sembo mpe bato oyo basombami awa na mabele, bango nyonso bakipaka biso mpe balukaka bolamu na biso. Mpo na koyeba makambo mosusu oyo bakosala, tosɛngi yo oluka Batatoli ya Yehova to kende na site na biso www.jw.org mpe zwá buku Biblia eteyaka mpenza nini?