Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Ndenge malamu ya kotalela mabunga

Ndenge malamu ya kotalela mabunga

Don ná mwasi na ye Margaret * basepelaki mingi ntango bayambaki mwana na bango ya mwasi ná libota na ye. Liboso ete bákabwana, balyaki elongo. Margaret, oyo atángá kelasi ya kolamba kasi sikoyo azwá pasiɔ na mosala yango, abongisaki ete akolamba makaroni ná fromage, bilei oyo bankɔkɔ na ye mibale balingaka mingi.

Ntango bato nyonso bafandaki mpo na kolya, Margaret amemaki kibakuli oyo atyaki bilei mpe akitisaki yango na mesa. Ntango afungolaki kibakuli, alɛmbaki nzoto na komona ete na kati ezalaki kaka na supu ya fromage! Margaret abosanaki kotya makaroni, bilei ya libosoliboso na elubu yango!

Tózala mikóló to bana mike, ezala toyebi makambo mingi to te, biso nyonso tosalaka mabunga. Tokoki kobimisa liloba moko kozanga kokanisa, to kosala likambo moko ya malamu kasi na ntango oyo ebongi te, to kobosana likambo. Mpo na nini tosalaka mabunga? Ndenge nini tosengeli kotalela mabunga? Tokoki kokima mabunga? Kotalela mabunga na ndenge ya malamu ekosalisa biso tóyanola na mituna wana.

NDENGE BISO TOTALELAKA MABUNGA MPE NDENGE NZAMBE ATALELAKA YANGO

Soki tosali likambo moko malamu, tosepelaka ntango bakumisi biso mpe tomonaka ete ebongi bákumisa biso. Soki mpe tosali libunga, ezala tosali yango na nko te to basusu bamoni yango te, tosengeli kondima ete tosali mabe. Kasi mpo na kosala bongo, esɛngaka komikitisa.

Soki tomizwaka na valɛrɛ mingi, tokoki kobanda komona ete libunga oyo tosali ezali moke, kopesa basusu foti, to ata kowangana ete tosali libunga. Mbala mingi kosala bongo ebebisaka makambo. Makambo ekobonga te, mpe bakopesa bato mosusu foti na likambo oyo basali te. Ata soki lelo oyo tozali kobomba mabunga oyo tozali kosala, tosengeli kobosana te ete nsukansuka “mokomoko na biso akozongisa monɔkɔ epai ya Nzambe mpo na ye moko.”​—Baroma 14:12.

Nzambe ayebi ete tosalaka mabunga. Mokanda ya Nzembo emonisi ete Nzambe azali “na motema mawa mpe na ngɔlu”; “akoluka ntango nyonso komonisa mabunga na biso te, akokanga mpe nkanda te libela.” Ayebi ete tozali bato ya kozanga kokoka mpe tozali na bolɛmbu, “azali kobosana te ete tozali putulu.”​—Nzembo 103:8, 9, 14.

Longola yango, lokola Nzambe azali Tata ya motema mawa, alingaka ete biso bana na ye tótalela mabunga ndenge ye atalelaka yango. (Nzembo 130:3) Liloba na ye epesaka batoli ebele mpe litambwisi mpo na kosalisa biso ntango tosali libunga to ntango basusu basali mabunga.

NDENGE YA KOTALELA MABUNGA

Mbala mingi, soki mabunga esalemi, moto alekisaka ntango mingi mpe asilisaka makasi na ye na koluka kopesa basusu foti mpe komilongisa na likambo oyo alobaki to asalaki. Na esika ya kosala bongo, soki maloba na yo ezokisi moto, sɛngá kaka bolimbisi, luká kobongisa makambo, mpe kobebisa boninga te. Soki osali likambo moko ya mabe, oyo ebimiseli yo moko mikakatano to epesi basusu mpasi, na esika ya kosilika to kopesa basusu foti, salá nde nyonso oyo okoki mpo na kobongisa makambo. Koluka kopesa bato mosusu foti ebimisaka matata oyo ezangi ntina mpe esalaka ete makambo ebeba se kobeba. Na esika ya kosala bongo, zwá liteya na likambo oyo ebimi, bongisá makambo, mpe salá oyo esengeli.

Kasi, soki moto mosusu nde asali libunga, ezalaka mpasi te tóluka komonisa ete tosepeli na likambo yango te. Nzokande, eleki malamu tólanda toli oyo ya Yesu: “Yango wana, makambo nyonso oyo bolingaka bato básalela bino, bino mpe bósalela bango kaka bongo.” (Matai 7:12) Soki osali libunga, ata soki ezali ya moke, na ntembe te okolinga ete basusu bámonisela yo boboto to mpe bálandela libunga na yo te. Yango wana, osengeli mpe komonisela basusu boboto.​—Baefese 4:32.

BATOLI OYO EKOKI KOSALISA BISO MPO TÓSALAKA MABUNGA MINGI TE

Diksionɛrɛ moko elobi ete moto asalaka mabunga soki “ataleli likambo moko malamu te, ayebi makambo malamu te, to atye likebi te.” Tókende epai tózonga epai, tosengeli koyeba ete nsukansuka moto nyonso akweaka na mitambo wana, to ata na moko na yango. Kasi, tokosala mabunga mingi te soki totateli batoli mosusu ya ntina mingi oyo ezali na Biblia.

Toli moko ya ndenge wana ezali na Masese 18:13, oyo elobi: “Ntango moto azali koyanola na likambo liboso ya koyoka yango, wana ezali bozoba mpo na ye mpe kosambwa.” Ya solo, koyoka likambo na mobimba na yango mpe kokanisa liboso ya koloba to kosala likambo ekopekisa yo oloba to osala likambo moko na motema mɔtɔmɔtɔ. Kotya likebi na likambo esalisaka moto akóma na mayele oyo ekosalisa ye atalela likambo malamumalamu, mpe na ndenge yango asala mabunga mingi te.

Toli mosusu ya Biblia elobi: “Soki likoki ezali, soki etaleli kaka bino, bózala na kimya na bato nyonso.” (Baroma 12:18) Salá nyonso oyo okoki kosala mpo na kotya kimya mpe boyokani. Ntango ozali kosala elongo na basusu, tyeláká bango likebi mpe memyáká bango; pesáká bango longonya mpe lendisáká bango. Soki bozali kosala bongo, ekozala mpasi te kolimbisa moto oyo alobi to asali likambo moko kozanga kokanisa; na ndenge yango, bokoki kobongisa to kosilisa ata matata oyo mabunga ya minene ebimisi.

Luká kozwa liteya na libunga oyo osali. Na esika ya koluka ete moto asɛnga bolimbisi mpo na likambo oyo alobaki to asalaki, moná yango lokola libaku moko ya kokólisa bizaleli ya malamu. Mbala mosusu ezali kosɛnga ete omonisa lisusu mingi motema molai, boboto to komipekisa! To mpe omonisa motema pɛtɛɛ, kimya to bolingo! (Bagalatia 5:22, 23) Na ndenge yango, okozwa liteya oyo ekosalisa yo oyeba nini okosala mbala ya nsima. Atako makambo nyonso ezalaka ya kozwa na lisɛki te, komizwa na valɛrɛ mingi te. Kobɛtaka mwa masolo ya kosɛkisa ekoki mpe kosilisa matata.

MATOMBA OYO TOKOZWA SOKI TOZALI KOTALELA MABUNGA NA NDENGE YA MALAMU

Kotalela mabunga na ndenge ya malamu ekosalisa biso tóyeba nini tokosala soki libunga esalemi. Biso moko tokozala na kimya, mpe tokozala na kimya ná basusu. Soki toluki kozwa mateya na mabunga na biso, tokokóma na bwanya mpe bato bakolinga biso mingi. Tokolɛmba nzoto te na ndenge ya koleka ndelo mpe tokomimona mpamba te. Koyeba ete basusu mpe bazali kosala makasi básalaka mabunga mingi te ekosala ete tokóma baninga. Likambo eleki ntina, tokozwa matomba soki tozali komekola bizaleli ya Nzambe, na ndakisa bolingo mpe kolimbisa na motema moko.​—Bakolose 3:13.

Libunga ya Margaret, oyo tolobelaki na ebandeli, esilisaki nde esengo ya libota mokolo wana? Soki mote te! Bango nyonso balekisaki yango kaka na ndenge ya lisɛki, mingimingi Margaret ye moko, mpe bamɛlaki kaka supu wana, oyo ezangaki makaroni. Bambula mingi na nsima, bankɔkɔ mibale ya Margaret babɛtelaki bana na bango lisolo ya bilei wana, oyo bakokaki kobosana te, mpe bakanisaki lisusu ntango malamu oyo balekisaki elongo na bankɔkɔ na bango mokolo wana. Mpo na koloba solo, ezalaki kaka libunga!

^ par. 2 Topesi bango bankombo mosusu.