Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Lisiko, likabo ya Nzambe oyo epesi biso likoki ya kozwa bomoi ya seko, ezali likabo oyo eleki makabo mosusu nyonso

LISOLO YA TITRE YA EZIPELI | LIKABO NINI ELEKI MAKABO NYONSO?

Likabo nini eleki makabo nyonso?

Likabo nini eleki makabo nyonso?

Biblia elobi: “Likabo nyonso ya malamu mpe libonza nyonso oyo ekoki mpenza eutaka na likoló, mpo eutaka na Tata ya miinda ya likoló.” (Yakobo 1:17) Vɛrsɛ yango emonisi ezaleli ya kokaba ya Tata na biso ya likoló, Yehova Nzambe. Kasi, na makabo nyonso oyo Nzambe apesá bato, ezali na moko oyo ezali monene koleka makabo mosusu nyonso. Likabo yango nini? Maloba ya Yesu oyo eyebani mingi, oyo ezali na Yoane 3:16, elobi: “Nzambe alingaki mokili mingi, yango wana apesaki Mwana na ye se moko oyo abotamaki, mpo moto nyonso oyo azali kondimela ye abomama te kasi azwa bomoi ya seko.”

Likabo ya mwana ya Nzambe se moko oyo abotamaki, oyo ezali likabo eleki makabo mosusu nyonso oyo tozwá, nde esali ete tólongwa na boombo ya lisumu, ya bobange, mpe ya liwa. (Nzembo 51:5; Yoane 8:34) Ata soki tosali nini, na ndenge na biso moko tokoki te kosala eloko moko mpo na kolongwa na boombo wana. Kasi, lokoka Nzambe alingaka biso mingi, apesaki eloko oyo esengeli mpo na kosikola biso. Yehova apesi bato ya botosi libaku ya kozwa bomoi ya seko na ndenge apesaki mwana na ye se moko oyo abotamaki, Yesu Kristo, lokola lisiko. Kasi lisiko ezali mpenza nini? Mpo na nini ezali na ntina? Mpe matomba nini ememeli biso?

Lisiko ezali motuya oyo bafuti mpo na eloko oyo ebungi to mpo na kosikola mokangami. Biblia elobi ete ntango baboti na biso ya liboso, Adama ná Eva, bakelamaki, bazalaki na lisumu te mpe bazalaki na likoki ya kozala na bomoi ya seko na paradiso awa na mabele elongo na bana oyo balingaki kobota na nsima. (Ebandeli 1:26-28) Likambo ya mawa, babebisaki makambo ntango baboyaki kotosa Nzambe; na ndenge yango, bakómaki bato ya masumu. Yango ememaki nini? Biblia eyanoli: “Lisumu ekɔtaki na mokili mpo na moto moko mpe liwa mpo na lisumu, ndenge moko mpe liwa epalangani epai ya bato nyonso mpo bango nyonso basalaki lisumu.” (Baroma 5:12) Na esika ya kotikela bana na ye bomoi ya kokoka, Adama atikelaki bango nde lisumu, ná lifuti na yango: liwa.

Lisiko esɛngaka ete eloko oyo efutami ezala na valɛrɛ moko na eloko oyo ebungi. Ntango Adama aboyaki kotosa Nzambe na nko, asalaki lisumu mpe na ndenge yango abungisaki bomoi ya kokoka: bomoi ya Adama. Biblia emonisi ete likambo yango esalaki ete bana nyonso ya Adama bákóma baombo ya lisumu mpe ya liwa. Yango wana, esɛngaki ete bomoi ya moto mosusu ya kokoka, bomoi ya Yesu, epesama lokola mbeka mpo na kosikola biso na boombo yango. (Baroma 5:19; Baefese 1:7) Ezali kaka mpo Nzambe apesaki lisiko nde bato bazali na likoki ya kozwa lisusu eloko oyo Adama ná Eva babungisaki: bomoi ya seko na paradiso awa na mabele.​—Emoniseli 21:3-5.

Na kotalela matomba oyo lisiko yango epesi, ntembe ezali te ete ezali likabo ya Nzambe oyo eleki makabo mosusu nyonso, mpo epesi biso likoki ya kozwa bomoi ya seko. Mpo na komonisa botɔndi na ‘libonza oyo ekoki mpenza,’ tótala ndenge oyo lisiko ekokisi na ndenge ya kokamwa makambo oyo ekosalisa biso tópesaka basusu makabo oyo ebongi, ndenge lisolo oyo eleki emonisi yango.

Ekokisi mposa na biso. Biso bato tokelamá na mposa makasi ya kozala na bomoi. (Mosakoli 3:11) Atako biso moko tokoki te kokokisa mposa wana, lisiko esali ete tókokisa mposa yango. Biblia elobi: “Mpo lifuti oyo lisumu ezali kofuta ezali liwa, kasi likabo oyo Nzambe azali kopesa ezali bomoi ya seko na nzela ya Kristo Yesu Nkolo na biso.”​—Baroma 6:23.

Ekokisi bosɛnga na biso. Bato bakoki te kopesa lisiko. Biblia elobi: “Ntalo ya lisiko ya molimo na bango ezali motuya moko monene mpenza yango wana ezangá mpo na ntango oyo etyami ndelo te.” (Nzembo 49:8) Yango wana, tozalaki mpenza na mposa ete Nzambe asalisa biso mpo tólongwa na boombo ya lisumu mpe ya liwa. Kasi “na kosikolama oyo basikolami na lisiko oyo Kristo Yesu afutaki,” Nzambe apesaki eloko oyo tosengelaki na yango mpenza.​—Baroma 3:23, 24.

Epesami na ntango oyo ebongi. Biblia eyebisi biso: “Ntango tozalaki naino basumuki, Kristo akufelaki biso.” (Baroma 5:8) Lokola lisiko epesamaki “ntango tozalaki naino basumuki,” yango emonisi ete Nzambe alingaka biso mingi atako tozali bato ya masumu. Lisusu, efungoli nzela na ebele ya mapamboli oyo ezali kozela biso, atako sikoyo tosengeli naino koyika mpiko na mikakatano oyo lisumu ebimisá.

Epesami na makanisi malamu mpe mpo na bolamu ya moto. Biblia emonisi nini etindaki Nzambe apesa Mwana na ye lokola lisiko: “Na likambo oyo nde bolingo ya Nzambe emonisamaki polele mpo na biso, mpamba te Nzambe atindaki na mokili Mwana na ye se moko oyo abotamaki mpo biso tókoka kozwa bomoi na nzela na ye. Bolingo, na likambo oyo, ezali te ete biso tolingaki Nzambe, kasi nde ete ye alingaki biso.”​—1 Yoane 4:9, 10.

Ndenge nini okoki komonisa ete ozali na botɔndi mpo na likabo wana oyo eleki makabo mosusu nyonso? Kobosana likambo oyo te: Maloba ya Yesu oyo ezali na Yoane 3:16 emonisi ete kaka ‘moto oyo azali kondimela’ ye nde akobika. Biblia elobi ete kondima ezali “ezaleli ya kozela na motema mobimba biloko oyo ozali kolikya kozwa.” (Baebre 11:1) Mpo na kozala na elikya wana, esengeli kozala na boyebi ya solosolo. Mpo na ntina wana, tolendisi yo oyekola makambo etali Yehova Nzambe, Mopesi ya ‘libonza oyo ekoki mpenza,’ mpe oyeba makambo oyo osengeli kosala mpo na kozwa bomoi ya seko oyo mbeka ya lisiko ya Yesu epesi yo likoki ya kozwa.

Okoki koyekola makambo wana nyonso soki otaleli makanisi oyo euti na Biblia, oyo ezali na www.jw.org. Batatoli ya Yehova bakosepela kosalisa yo. Tondimi ete ntango okoyekola makambo etali likabo wana oyo eleki makabo mosusu nyonso mpe okomona matomba na yango, okoloba: “Nzambe azwa matɔndi na nzela ya Yesu Kristo Nkolo na biso!”​—Baroma 7:25.