Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Koyeba ete Nzambe akipaka yo ekosalisa yo na nini?

Koyeba ete Nzambe akipaka yo ekosalisa yo na nini?

Nzambe akelá nzoto na biso na ndenge ya kokamwa mpenza. Mokanda moko (Johns Hopkins Medicine) elobi ete soki moto azoki mpota, “nzoto yango moko ebandaka mbala moko mosala monene mpo mpota yango esila, ata soki mpota yango ezali monene to moke.” Na mbala moko, nzoto ebandaka kosala ete makila etika kobima, mpota ebanda kokauka, mpe mosuni ebanda kobota na esika yango.

KANISÁ NAINO: Soki Nzambe akelá nzoto na biso na ndenge oyo esalaka ete ntango ezoki, yango moko ebanda kosilisa mpota yango, tokoki nde koboya kondimela ye ntango alobi ete akosalisa biso tóbosana makambo oyo ezali kotungisa biso na motema? Biblia elobi: “Abikisaka baoyo bazoki na motema, mpe akangaka bampota na bango oyo ezali kosala mpasi.” (Nzembo 147:3) Kasi, soki ozali na makambo oyo ezali kotungisa yo na motema, ata oyo okutaná na yango kala, nini ekoki kondimisa yo ete Yehova akokanga bampota na yo, lelo mpe na mikolo ekoya?

OYO BIBLIA ETEYI MPO NA BOLINGO YA NZAMBE

Nzambe alobi boye: “Kobanga te, mpo nazali na yo. Kotala epai na epai te, mpo nazali Nzambe na yo. Nakopesa yo makasi. Nakosalisa yo mpenza.” (Yisaya 41:10) Moto oyo ayebi ete Yehova akipaka ye azalaka na kimya ya motema mpe na makasi ya koyikela mikakatano ndenge na ndenge mpiko. Ntoma Paulo abengaki kimya wana ya motema “kimya ya Nzambe oyo eleki makanisi nyonso.” Abakisaki boye: “Na makambo nyonso nazali na makasi na lisalisi ya moto oyo apesaka ngai nguya.”​—Bafilipi 4:4-7, 9, 13.

Biblia ezali kosalisa biso tózala na kondima ete makambo oyo Yehova alaki bato mpo na mikolo ezali koya ekosalema. Na ndakisa, Emoniseli 21:4, 5 eyebisi biso makambo oyo akosala mpe ntina oyo tokoki kondima ete akosala yango:

  • “Akopangwisa mpisoli nyonso” na miso ya bato. Yehova akolongola bampasi mpe mitungisi na biso nyonso, ata oyo bato mosusu bayebaka te ete ezali konyokola biso.

  • Mokonzi oyo azali na nguya nyonso, oyo “afandi na kiti ya bokonzi” oyo etondi na nkembo kuna na likoló, akosalela nguya mpe bokonzi na ye mpo na kosilisa bampasi mpe kosunga biso na esika oyo tozali na mposa ya lisalisi.

  • Yehova alobi ete makambo oyo alaki “ezali sembo mpe solo.” Yango elingi koloba ete akokokisa makambo oyo alaki mpo lokumu na ye lokola Nzambe ya solo ebeba te.

“‘Akopangwisa mpisoli nyonso na miso na bango, mpe liwa ekozala lisusu te, ná lilaka [to matánga] ná koganga ná mpasi ekozala lisusu mpe te. Makambo ya kala eleki.’ Mpe Oyo afandi na kiti ya bokonzi alobaki ete: ‘Talá! Nazali kosala biloko nyonso biloko ya sika.’ Alobaki lisusu ete: ‘Komá, mpo maloba oyo ezali sembo mpe solo.’”​—Emoniseli 21:4, 5.

Biloko nyonso oyo Nzambe akelá mpe Biblia esalisaka biso tóyeba bizaleli ya Tata na biso ya likoló. Atako biloko oyo Nzambe akelá elobaka te, eteyaka biso ete tosengeli koyeba Nzambe mpe kokóma baninga na ye; kasi, Biblia ezali koloba na biso polele ete: “Bópusana penepene na Nzambe, mpe ye akopusana penepene na bino.” (Yakobo 4:8) Kutu, Misala 17:27 elobi: “Azali mosika te na mokomoko na biso.”

Soki omipesi na koyekola makambo ya Nzambe, mokemoke okokóma na kondima ete ‘atyelaka yo likebi.’ (1 Petro 5:7) Kondima ya ndenge wana ekosalisa yo na nini?

Tótalela ndakisa ya Toru, oyo afandaka na Japon. Ntango azalaki mwana moke, mama na ye azalaki koteya ye mateya ya bokristo; kasi ntango akolaki, akɔtaki na etuluku moko ya bato ya mobulu makasi, oyo babengaka kuna ba yakuza. Alobi boye: “Nazalaki kokanisa ete Nzambe ayinaka ngai mpenza, mpe soki ndeko to moninga na ngai moko akufi, mingimingi soki nazalaki kolinga ye mingi, nazalaki kokanisa ete Nzambe apesi ngai etumbu.” Toru alobi ete lokola azalaki kofanda na kati ya bato ya mobulu, akómaki “moto oyo azangá mawa.” Kutu, alobi boye: “Mposa na ngai ezalaki nakufa ata ntango nazalaki naino elenge, nsima ya koboma moto moko oyo ayebani mingi koleka ngai mpo ete na nsima, nkombo na ngai ekende nsango.”

Kasi, ntango Toru ná mwasi na ye Hannah bayekolaki Biblia, Toru abongwanaki mpenza. Hannah alobi: “Nazalaki komona ndenge mobali na ngai azalaki kobongwana.” Sikoyo, Toru alobaka boye: “Nzambe azali mpenza mpe akipaka mokomoko na biso. Asepelaka te moto ata moko akufa mpe alimbisaka na motema moko moto nyonso oyo abongoli mpenza motema. Tokoki koyebisa ye makambo oyo tokolinga koyebisa moto mosusu te to makambo oyo kaka ye nde akoki koyeba ete ezali kotungisa biso. Etikali moke Yehova alongola mikakatano, minyoko, mpe bampasi nyonso. Kasi, ata lelo oyo, asalisaka biso na ndenge oyo tokokaki kokanisa te. Azalaka mosika na biso te mpe asalisaka biso ntango tolɛmbi to tosili makasi.”​—Nzembo 136:23.

Ndenge lisolo ya Toru emonisi yango, koyeba ete Nzambe akoki kosilisa bampasi nyonso mpe kopangwisa mai ya miso na bilongi nyonso, mpe ete etikali moke asala yango, ezali kopesa biso elikya mpo na mikolo ezali koya mpe ezali kosalisa biso tózala na bomoi ya malamu ata lelo oyo. Ata na mokili oyo etondi na bampasi, okoki komona lobɔkɔ ya Nzambe na bomoi na yo.