Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Esengo ya kozala na bomoi oyo ezangi mindɔndɔ

Esengo ya kozala na bomoi oyo ezangi mindɔndɔ

DANIEL NÁ MIRIAM babalanaki na sanza ya libwa na mobu 2000. Bazalaki kofanda na engumba Barcelone, na ekólo Espagne, mpe bazalaki na bomoi ya malamu. Daniel alobi boye: “Misala na biso ezalaki kopesa biso likoki ya kolya na barestora ya malamu mpenza, kosala mibembo na mboka mopaya, mpe kolata bilamba ya kitoko. Tozalaki mpe kobima mbala na mbala na mosala ya kosakola.” Kasi likambo moko esalemaki.

Na liyangani ya etúká ya mobu 2006, Daniel alandaki diskur moko oyo ezalaki na motuna oyo: “Tozali mpenza kosala nyonso oyo tokoki mpo na kosalisa baoyo ‘bazali koleka na nzela ya kobomama’ ete báya na nzela oyo ezali komema na bomoi ya seko?” (Masese 24:11) Diskur yango elimbolaki ete tozali na mokumba ya koyebisa bato nsango oyo ezali na Biblia, oyo ezali kobikisa bomoi. (Misala 20:26, 27) Daniel alobi boye: “Namonaki lokola ete Yehova azali koloba nde na ngai.” Diskur yango emonisaki mpe ete tozalaka na esengo mingi soki tozali kosala mingi na mosala ya Yehova. Daniel ayebaki ete yango ezali solo, mpo azalaki komona ndenge oyo Miriam, oyo asilaki kobanda mosala ya mobongisi-nzela, azalaki na esengo mingi.

Diskur wana esimbaki mpenza motema ya Daniel, yango wana amonaki ete ngonga ebɛti mpo ete abongola makambo mingi na bomoi na ye. Na ebandeli, atikaki kolekisa bangonga mingi na mosala na ye ya mosuni, abandaki mosala ya mobongisi-nzela, mpe akanisaki esengo oyo ye ná Miriam bakokaki kozala na yango soki bakei kosakola na esika oyo mposa ya basakoli ya Bokonzi ezali mingi.

LIBOSO MIKAKATANO, NA NSIMA NSANGO YA ESENGO

Na sanza ya mitano na mobu 2007, Daniel ná Miriam balongwaki na misala oyo bazalaki kosala mpe bakendaki kofanda na Panama, ekólo oyo bakendaki kotala liboso. Teritware na bango ezalaki na bisanga ebele na Bocas del Toro Archipelago, na Mbu ya Caraïbes. Bato mingi oyo bafandaka kuna bazali ba-Ngabe. Daniel ná Miriam bakanisaki ete bakofanda na Panama kaka sanza 8, na kotalela mwa mbongo oyo bazalaki na yango.

Bazalaki kotambola na bisanga yango na bwato mpe na velo. Babosanaka te mbala ya liboso oyo bapusaki velo na ntaka ya kilomɛtrɛ soki 30 na ngomba, na ntango ya molunge makasi. Daniel alɛmbaki mingi mpe etikalaki moke akangama. Kasi, mabota ya ba-Ngabe oyo bakutaki kuna bayambaki bango malamu, mingimingi ntango Daniel ná Miriam bayekolaki mwa maloba na monɔkɔ ya mboka na bango. Eumelaki te, bakómaki koyekola Biblia na bato 23.

Nini esalemaki ntango mwa mbongo nyonso oyo bazalaki na yango esilaki? Daniel alobi boye: “Na mai na miso, tobandaki kokanisa kozonga na Espagne. Ezalaki kosala biso mpasi mingi na mitema kotika bayekoli na biso ya Biblia.” Kasi, sanza moko na nsima, tozwaki nsango moko ya esengo. Miriam alobi boye: “Basɛngaki biso tókóma babongisi-nzela monene. Tosepelaki mingi mpo yango esalaki ete tótikala na teritware na biso!”

ESENGO NA BANGO OYO ELEKI MONENE

Mpo na mbongwana oyo esalemi na ebongiseli ya Yehova, Daniel ná Miriam batikaki mosala ya mobongisi-nzela monene na 2015. Kasi bakosala nini sikoyo? Batyaki motema na elaka oyo ezali na Nzembo 37:5: “Tikelá Yehova nzela na yo, mpe talelá ye, mpe ye moko akosala.” Bazwaki misala oyo ezali kosalisa bango bákokisaka bamposa na bango na mosala ya mobongisi-nzela ya sanza na sanza, mpe lelo oyo bazali na lisangá moko na etúká ya Veraguas, na ekólo Panama.

Daniel alobi boye: “Liboso ya kolongwa na Espagne, tondimaki te ete tokokoka kozala na bomoi oyo ezangi mindɔndɔ. Sikoyo tozali na bomoi ya ndenge wana, kasi tozangaka te biloko oyo ezali mpenza na ntina.” Esengo na bango oyo eleki monene ezali nini? Balobi boye: “Kosalisa bato ya komikitisa báyeba Yehova ezali esengo oyo eleki monene!”