Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Biblia elobi nini na likambo etali kosangisa nzoto mibali na mibali to basi na basi?

Biblia elobi nini na likambo etali kosangisa nzoto mibali na mibali to basi na basi?

Bikólo mingi ezali naino kotalela likambo etali libala ya mibali na mibali mpe basi na basi. Kasi na 2015, tribinale monene ya États-Unis endimaki libala ya ndenge wana. Na nsima, bato mingi bakɔtaki na Internet mpo báyeba likambo yango. Motuna oyo mingi na bango batunaki ezalaki, “Biblia elobi nini mpo na libala ya mibali na mibali to basi na basi?”

Biblia elobeli polele te libala ya basi na basi to mibali na mibali. Motuna ya ntina ya komituna nde yango oyo: Biblia elobi nini na likambo etali kosangisa nzoto mibali na mibali to basi na basi?

Kozanga ete báyekola Biblia malamumalamu, bato mingi bakanisaka ete bayebi eyano na motuna yango, kasi biyano na bango ezalaka bongolabongola! Bamosusu balobaka ete Biblia eboyi mpenza likambo yango. Basusu mpe balobaka ete mobeko ya Biblia oyo esɛngi “kolinga mozalani” endimi lolenge nyonso ya kosangisa nzoto.Baroma 13:9.

BIBLIA ELOBI NINI?

Na makambo oyo ezali awa, oyo wapi okanisi ete ezali solo?

  1. Biblia epekisi kosangisa nzoto mibali na mibali to basi na basi.

  2. Biblia endimi kosangisa nzoto mibali na mibali to basi na basi.

  3. Biblia etindaka biso tóyina baoyo basangisaka nzoto mibali na mibali to basi na basi.

BIYANO:

  1. SOLO. Biblia elobi: “Mibali oyo balalaka na mibali . . . bakozwa libula ya bokonzi ya Nzambe te.” (1 Bakorinti 6:9, 10) Yango etaleli mpe basi.Baroma 1:26.

  2. LOKUTA. Biblia eteyaka ete kaka mwasi ná mobali oyo babalani nde basengeli kosangisa nzoto.Ebandeli 1:27, 28; Masese 5:18, 19.

  3. LOKUTA. Atako Biblia epekisi kosangisa nzoto mibali na mibali to basi na basi, etindaka bato te báyina baoyo basalaka yango, ata mpe konyokola bango na ndenge moko boye.Baroma 12:18. [1]

Batatoli ya Yehova bandimaka nini?

Batatoli ya Yehova bandimaka ete toli ya Biblia na oyo etali bizaleli malamu nde eleki malamu mpe bandimaka kosalela toli yango. (Yisaya 48:17) [2] Yango elingi koloba ete Batatoli ya Yehova baboyaka kosangisa nzoto na ndenge oyo Biblia epekisi, ata mpe kosangisa nzoto mibali na mibali to basi na basi. (1 Bakorinti 6:18) [3] Yango nde lolenge ya bomoi oyo Batatoli ya Yehova baponá mpe bazali na lotomo ya kopona yango.

Batatoli ya Yehova balandaka mobeko oyo esɛngi kosalela basusu makambo ndenge tolingaka básalela biso

Ata bongo, Batatoli ya Yehova basalaka nyonso ‘bázala na kimya na bato nyonso.’ (Baebre 12:14) Atako Batatoli ya Yehova baboyaka likambo ya kosangisa nzoto mibali na mibali to basi na basi, batindaka bato na makasi te bálanda makanisi na bango, bakɔtaka mpe te na makambo ya mabe oyo basalelaka bato yango, basepelaka mpe te soki bayoki ete basali bato yango mabe. Batatoli ya Yehova balandaka mobeko oyo esɛngi kosalela basusu makambo ndenge tolingaka básalela biso.Matai 7:12.

Biblia elobi tóyina bato yango?

Bamosusu bakoki koloba ete Biblia etindaka bato báyina baoyo basangisaka nzoto mibali na mibali to basi na basi mpe moto oyo atosaka Biblia atikelaka bato ya ndenge wana nzela te. Balobaka ete ‘Biblia ekomamaki na eleko oyo makanisi ya bato efungwamaki naino te. Lelo oyo tondimaka bato ya mposo nyonso, ekólo nyonso mpe baoyo basepelaka kosangisa nzoto na ndenge balingi.’ Mpo na bango, koboya kosangisa nzoto mibali na mibali to basi na basi ekokani na koboya bato ya mposo mosusu. Makanisi wana ebongi mpenza? Te. Mpo na nini?

Mpo koboya kosangisa nzoto mibali na mibali to basi na basi ekeseni na koboya bato oyo basalaka makambo yango. Biblia esɛngi bakristo bámemyaka bato ya ndenge nyonso. (1 Petro 2:17) [4] Kasi yango elingi koloba te ete bakristo basengeli kondima likambo nyonso.

Tózwa ndakisa oyo: Kanisá ete omonaka ete makaya ebebisaka nzoto mpe ezali mabe mpenza. Bongo soki moninga na yo ya mosala amɛlaka yango? Bakoloba ete makanisi na yo efungwamá te kaka mpo ekeseni na oyo ya ye? Lokola amɛlaka makaya mpe yo omɛlaka yango te, yango elingi koloba ete oyinaka ye? Soki moninga yango alingi omona ete makaya ezali mabe te, yango ekomonisa te ete makanisi na ye efungwamá te mpe atikaka te moto asala oyo alingi?

Batatoli ya Yehova baponaka kotosa toli ya Biblia na oyo etali bizaleli malamu. Baboyaka makambo oyo Biblia eboyi. Kasi batyolaka te mpe banyokolaka te baoyo basalaka makambo oyo ekeseni na oyo ya bango.

Mobeko ya Biblia eleki makasi?

Bongo baoyo bazalaka na mposa ya kosangisa nzoto mibali na mibali to basi na basi? Babotamá ndenge wana? Soki ezali bongo, ekozala mabe te koloba ete ezali mabe bákokisa bamposa yango?

Biblia elobi te soki bato yango babotamaka bongo, kasi endimi ete bizaleli ya bato mosusu epiká mpenza misisa. Ata bongo, Biblia elobi ete tosengeli koboya bizaleli mosusu; ata mpe kosangisa nzoto mibali na mibali to basi na basi mpo tósepelisa Nzambe.2 Bakorinti 10:4, 5.

Bato mosusu bakoki koloba ete Biblia elekisi ndelo. Kasi balobaka bongo mpo bakanisaka ete moto asengeli kosala ndenge nzoto ezali kosɛnga to mpo kosangisa nzoto ezali na ntina mingi na boye ete osengeli kopekisa yango te mpe okoki kopekisa yango te. Kasi Biblia elobi ete moto akoki kokanga bamposa na ye. Na kokesana na banyama, bato bakoki kopona koboya kosala ndenge nzoto na bango esɛngi.Bakolose 3:5. [5]

Tótalela ndakisa oyo: Bato mosusu ya mayele balobaka ete bizaleli mosusu, na ndakisa kozala nkandankanda ekoki kozala ndenge moto abotamá. Biblia elobi te soki kozala nkandankanda ezali ezaleli oyo moto abotamaka na yango, kasi endimi ete bato mosusu ‘balingá kosilika’ mpe ‘batombokaka mpambampamba.’ (Masese 22:24; 29:22) Kasi Biblia elobi mpe boye: “Tiká nkanda, mpe tiká kotomboka.”Nzembo 37:8; Baefese 4:31.

Bato moke kaka nde bakoki koboya toli yango to koloba ete kopesa baoyo bazalaka nkandankanda toli wana ezali mabe mpenza. Kutu, ata bato ya mayele oyo bandimaka ete bato babotamaka na ezaleli yango, basalaka makasi mpo básalisa bato yango báyeba ndenge ya kopekisa nkanda na bango.

Batatoli ya Yehova basalaka mpe bongo na likambo nyonso oyo eyokani te na mibeko ya Nzambe, ata mpe kosangisa nzoto kati na mwasi ná mobali oyo babalani te. Na makambo nyonso ya ndenge wana, Biblia epesi toli oyo: “Mokomoko na bino ayeba kopekisa nzoto na ye na kosantisama mpe lokumu, na mposa ya lokoso ya kosangisa nzoto te.”1 Batesaloniki 4:4, 5.

“Bamosusu na kati na bino bazalaki ndenge wana”

Na siɛklɛ ya liboso, baoyo bakómaki bakristo bautaki na mabota ndenge na ndenge mpe bazalaki na bizaleli ndenge na ndenge kasi bamosusu babongolaki mpenza bizaleli na bango. Na ndakisa, Biblia elobeli “bato ya pite, basambeli ya bikeko, bato ya ekobo, mibali oyo bazwamá mpo na kosangisaka na bango nzoto na ndenge oyo ebongisamá te, mibali oyo balalaka na mibali” mpe ebakisi: “Bamosusu na kati na bino bazalaki ndenge wana.”1 Bakorinti 6:9-11.

Ndenge Biblia elobi ete “bamosusu na kati na bino bazalaki ndenge wana” elingi koloba nde ete baoyo batikaki kosangisa nzoto mibali na mibali to basi na basi bazalaki lisusu koyoka mposa yango te? Ekoki kozala bongo te mpo Biblia elobi mpe boye: “Bókoba kotambola na elimo mpe bokokokisa ata mposa moko te ya nzoto.”Bagalatia 5:16.

Simbá ete Biblia elobi te ete mokristo akoki te koyoka mposa moko ya mabe. Kasi elobi nde ete akoki koboya kokokisa mposa yango. Bakristo basalaka nyonso bápekisa mposa ya ndenge wana; babenganaka mposa yango mpo bákokisa yango te.Yakobo 1:14, 15. [6]

Na yango, Biblia ekesenisaka kozala na mposa mpe kokokisa mposa. (Baroma 7:16-25) Moto oyo ayokaka mposa ya kosangisa nzoto mobali na mobali to mwasi na mwasi akoki kopona makambo ya kofandisa na bɔɔngɔ na ye, kaka ndenge akoki kosala soki mposa mosusu nyonso ya mabe ezwi ye, na ndakisa kosilika, kosala ekobo to lokoso.1 Bakorinti 9:27; 2 Petro 2:14, 15.

Atako Batatoli ya Yehova bandimaka toli ya Biblia na oyo etali bizaleli malamu, batindaka bato na makasi te bálanda makanisi na bango. Balukaka mpe te kobongola mibeko oyo ebatelaka baoyo batambwisaka bomoi na bango ndenge mosusu. Nsango oyo Batatoli ya Yehova bamemelaka bato ezali ya malamu mpe bayebisaka yango moto nyonso oyo asepeli koyoka.Misala 20:20.

^ 1. Baroma 12:18: “Bózala na kimya na bato nyonso.”

^ 2. Yisaya 48:17: “Ngai Yehova nazali Nzambe na yo, Moto oyo azali koteya yo mpo na litomba na yo moko.”

^ 3. 1 Bakorinti 6:18: “Bókima pite!”

^ 4. 1 Petro 2:17: “Bókumisa bato ya ndenge nyonso.”

^ 5. Bakolose 3:5: “Na yango, bóboma binama ya nzoto na bino ya mabele na likambo ya pite, mbindo, mposa ya kosangisa nzoto.”

^ 6. Yakobo 1:14, 15: “Moto na moto amekamaka nde na mposa na ye moko oyo ezali komema ye mpe kobenda ye. Na nsima mposa wana, ntango ekoli, eboti lisumu.”