Biyano na mituna 10 oyo bilenge batunaka

Zwá toli mpe makanisi ebongi mpo na kosalisa yo ozala na bomoi ya malamu.

MOTUNA 1

Nazali nani?

Koyeba makambo oyo ondimaka, oyo osalaka malamu, oyo osalaka malamu te, mpe mikano na yo ekosalisa yo ozwa bikateli ya malamu ntango bazali kotya yo mbamba.

MOTUNA 2

Mpo na nini namitungisaka mpo na nzoto na ngai?

Oyokaka mawa soki omitali na talatala? Kozanga kolekisa ndenge, makambo nini okoki kobongisa?

MOTUNA 3

Nasala nini mpo nasololaka malamu na baboti na ngai?

Makanisi oyo ekosalisa yo osololaka malamu na baboti na yo.

MOTUNA 4

Nasala nini mpo nabongisa mabe oyo nasali?

Ata ndele, okosala likambo ya mabe, moto nyonso asalaka mabunga. Kasi osengeli kosala nini?

MOTUNA 5

Nasala nini mpo na matumoli na kelasi?

Okoki kolonga. Okoki kolonga matumoli kozanga ete obunda.

MOTUNA 6

Nasala nini mpo naboya makanisi mabe ya baninga?

Ekoki kozala mpasi kosala makambo oyo oyebi ete ezali malamu.

MOTUNA 7

Nasala nini soki moto alingi kaka tósangisa nzoto?

Talá makambo ya mpasi oyo ekómelaki bilenge oyo basalaki makambo ya mbindo.

MOTUNA 8

Bongo soki basangisá na ngai nzoto na makasi?

Balukaka mingimingi bilenge. Ndenge nini okoki komibongisa mpo na likambo yango?

MOTUNA 9

Nasengeli kondima ete bomoi ebimá yango moko?

Ndimbola nini ebongi kondima?

MOTUNA 10

Biblia ekoki kosalisa ngai na nini?

Bato mingi balobaka ete Biblia etondi na masapo ya mpamba, esilá ngala, to ete ezali mpasi koyeba yango. Makambo wana ezali solo ata moke te.