Okoki kozala na libota ya esengo

Okoki kofanda malamu na libala mpe kozala na libota ya esengo soki ozali kosalela batoli ya Biblia.

Maloba ya ebandeli

Okoki kozala na libala mpe libota ya esengo soki ozali kosalela makanisi ya ntina mingi oyo euti na Biblia, oyo ezali na mwa buku oyo.

ETENI 1

Landá toli ya Nzambe mpo ozala na libala ya esengo

Komituna mituna mibale mpamba ekoki kosalisa yo obongisa libala na yo.

ETENI 2

Zalá sembo epai ya molongani na yo

Kokima ekobo ezali lolenge oyo eleki malamu ya komonisa ete ozali sembo na libala

ETENI 3

Ndenge ya kosilisa mikakatano

Kotalela libala na ndenge ya malamu ekoki kosala ete ozala na libala ya malamu mpe ya esengo na esika ezala mabe mpe etonda na mikakatano.

ETENI 4

Ndenge ya kosalela mbongo malamu

Mpo na nini kotyelana motema mpe kozala sembo ezali na ntina?

ETENI 5

Ndenge ya kofanda na kimya na bandeko ya libota

Okoki kokumisa baboti na yo kozanga obebisa libala na yo.

ETENI 6

Kobotama ya mwana ekɔtisaka mbongwana na libala

Kozala na mwana ekoki kokómisa libala na bino makasi?

ETENI 7

Ndenge ya kobɔkɔla mwana na yo

Kopesa disiplini elimboli kaka te kotya mibeko mpe kopesa etumbu.

ETENI 8

Ntango likambo ya mawa esalemi

Luká lisungi oyo osengeli na yango.

ETENI 9

Bósambela Yehova libota mobimba

Ndenge nini okoki kosepela lisusu mingi na losambo na kati ya libota na bino?