Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Bakolongwa te

Bakolongwa te

Bazwaki mateya ya solo

Juana Ventura abandaki koyekola Biblia ntango mosala ya kosakola epekisamaki, mpe azwaki batisimo na 1960, na Ebale Ozama. Mokolo moko, pastɛrɛ ya lingomba moko na Saint-Domingue alingaki kokangisa ndeko mwasi Juana mpo na makanisi na ye, ndeko yango azalaki “koyiba bandimi na ye.” Mpo na komonisa ete Batatoli ya Yehova bazali bato ya lokuta mpe kosambwisa Juana, pastɛrɛ yango abengisaki ye na ndako-nzambe na bango mpo apesa biyano na mituna oyo etali bindimeli na ye.

Ndeko Juana alobi boye: “Atunaki ngai mituna misato: ‘Mpo na nini bosalaka voti te? Mpo na nini bokendaka etumba te? Mpo na nini babengaka bino Batatoli ya Yehova?’ Lokola nazalaki kopesa eyano nyonso na Biblia, bandimi na ye nyonso bazalaki kolanda bavɛrsɛ na Biblia mpe bazalaki kokamwa na makambo bazalaki kotánga. Mingi na bango bamonaki ete bazwi mateya ya solo. Bango nyonso babandaki koyekola Biblia, mpe nsukansuka bato 25 kati na bango bamipesaki na Yehova.” Likambo wana elendisaki mpenza mosala ya kosakola na Saint-Domingue.

Batatoli ya Yehova bakolongwa te

Nsima ya kobomama ya Trujillo, yikiyiki na makambo ya politiki ekómaki makasi. Buku ya mobu 1963 elobaki boye: ‘Basoda batandamaki na babalabala, mpe bato bazalaki kobunda mpe kosala mobulu mokolo na mokolo.’ Atako yikiyiki wana ezalaki, mosala ya kosakola mpe ya kokómisa bato bayekoli ekendaki liboso, mpe na nsuka ya mobu ya mosala ya 1963, basakoli bakómaki 1 155.

Ntango Nathan Knorr ya biro monene ayaki na République dominicaine na 1962, azwaki bibongiseli mpo básomba lopango mpo na kotonga bandako ya minene koleka mpo na kotambwisa mosala ya kosakola, oyo ezalaki kokola nokinoki. Batongaki ndako moko ya etaje mpe Ndako ya Bokonzi moko na lopango yango. Na mokolo ya pɔsɔ, 12/10/1963, Frederick Franz, ndeko mosusu oyo autaki na biro monene, asalaki diskur ya bofungoli bandako ya filiale yango. Emonanaki polele ete Batatoli ya Yehova bakolongwa na République dominicaine te. Mwa moke nsima ya molulu ya bofungoli, ndeko Harry Duffield ná mwasi na ye Paquita, bamisionɛrɛ ya nsuka oyo babenganaki na Cuba, bayaki na République dominicaine.

Atako botomboki ezali, mosala ezali kokola

Na mokolo ya 24/04/1965, botomboki ebimaki na ekólo. Na boumeli ya bambula ya yikiyiki oyo elandaki, basaleli ya Yehova bakobaki kokende liboso na elimo. Na 1970, basakoli bakómaki 3 378 mpe masangá 63. Bato yango mingi (koleka katikati) basilaki koyeba solo mbula mitano liboso. Buku ya mobu 1972 elobaki boye: “Ezalaki bato ya ndenge na ndenge: Bato oyo babongisaka mituka, basali-bilanga, basofɛlɛ ya taxi, bato oyo batángaka mbongo na bakompanyi, bamasɔ, basali-mabaya, bato ya mibeko, minganga ya mino, ata mpe bato ya politiki; bango nyonso basangani mpo balingi solo mpe Yehova.”