Ratëis’a che l ie. . .

 • na cundizion dl cuer?

 • n guviern tl ciel?

 • zeche d’auter?

 CIE DIJ PA LA BIBIA?

“L Die dl ciel meterà su n rëni, che [...] durerà per for” (Daniel 2:44, Neue-Welt-Übersetzung)

Gejù “renierà per for [...] y si rëni ne n’arà deguna fin” (Luca 1:33, Bibia: Nuef Testamënt de Cristl Moroder)

DE CE UTL IE PA CHËSC PER NËUS?

 • N guviern che rënd giustizia fajerà dut chël che ie de utl per uniun de nëus (Isaia 48:17, 18)

 • Vita sana y nton y cuntentëza tl nuef mond che à da unì (Revelazion [Offenbarung] 21:3, 4)

 PUDONS’A TI AVËI CRËTA ALA BIBIA?

Sci, per almanco doi rejons:

 • Gejù ova mustrà cie che fajerà l Rëni de Die. Gejù ova nsenià a si discepuli a prië per la unida dl Rëni de Die y che la ulentà dl Pere sula tiera unissa fata (Mateo 6:9, 10). Ël ova desmustrà n pratica coche l Paternoster unirà ejaudì.

  Canche Gejù fova sula tiera, ovel dat da maië ai arfamei, varì i amalei y purtà inò n vita i morc (Mateo 15:29-38; Giuani 11:38-44). Dal mumënt che ël fossa stat l Rë dl Rëni de Die, ova Gejù dat na desmustrazion danora de chël che l Rëni fajerà per la persones (Revelazion 11:15).

 • La stleta cundizions che udon tl mond ie na proa che l Rëni de Die unirà tosc. Gejù ova dit danora che, puech dant che l Rëni ëssa purtà la pesc sula tiera, fossa l mond stat caraterisà da vieres, ciaresties y tremoc (Mateo 24:3, 7).

  Al didancuei udons propi suzeder chisc avenimënc. Perchël pudons vester segures che l Rëni de Die meterà prësc fin a duc chisc problems.

 ZECHE DA PENSÉ DO

Co sarà pa la vita sota l Rëni de Die?

La Bibia respuend te SALM 37:29 y ISAIA 65:21-23.