Awˬ lawn awˬ tanˇ hk'a gaˬ hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve Chaw

Select language Laˇhuˍ hkawˇ

Aˬ htoꞈ ma Awˬ pon Liꞈ hpu Henˇ ve le

Aˬ htoꞈ ma Awˬ pon Liꞈ hpu Henˇ ve le

A shaꞈ teꞈ chehˇ kuiˬ lo a yeˇ uiˍ jaˇ ve awˬ lawn teˇ hpaˍ nawˬ htaꞈ Liꞈ hpu maˍ laˇ ve awˬ hk’aˇ ga laˇ g’a ve yoˬ.