Awˬ lawn awˬ tanˇ hk'a gaˬ hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Leuˆ yuˬ g'a ve teˇ hpaˍ cawˬ taˍ ve liꞈ mehˆ hpfuhˇ nyiˇ k'oˆ teˇ k'oˆ lo hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve Chaw

Laˇhuˍ hkawˇ

Yeˍsuˆ Suh ve Awˬ nyi htaꞈ Dawˇ nawˇ ve

Yeˍsuˆ suh ve htaꞈ dawˇ nawˇ ve awˬ nyi awˬ hk’aw lo laˬ tuˬ nawˬ htaꞈ ha lehˬ ha k’a kuˬ laˇ ve yoˬ. Nawˬ chehˇ kuiˬ awˬ paˇ lo hpawnˬ daꞈ kuiˬ awˬ ti htaꞈ ca nyi sheˍ.