SHAW NYI KUIˬ liꞈ (HENˇ TUˬ AWˬ PON) Ha pa 5 maˬ 2019

Liꞈ chi teˇ k’oˆ hk’aw Ha pa 7 maˬ 1 nyi te leh Ha pa 8 maˬ 4 nyi 2019 hk’awꞈ hk’a gaˬ henˇ tuˬ ve awˬ lawn cawˬ ve

Haꞈ pehnˇ ve leh hteˇ ve cawˇ ve—Hkriꞈ yaˇ awˬ moˍ hk’aw

Hkriꞈ ve awˬ liˇ tawˇ hkawˇ aˬ htoꞈ ma le? Aˬ htoꞈ ma te Hkriꞈ ve awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hteˇ ve cawˇ ve tehꞈ ngaˬ hui k’oˆ g’a ve le?

Haꞈ pehnˇ ve leh hteˇ ve cawˇ ve—Haiˬ ve g’a hpuˇ htaˇ

Yaˇ pehꞈ ve tzuhˆ ve hpawˇ naˬ taweh te piˇ ve maˇ g’a hpuˇ tuˬ, ngaˬ hui hk’aˬ hk’e te haꞈ shaˉ g’a tuˬ le awˬ lawn chi ve hk’aw k’oˆ maˍ laˇ tuˬ yoˬ. Nyi haꞈ shaˉ paˍ Hkriꞈ yaˇ awˬ moˍ htaꞈ hk’aˬ hk’e te nyi haꞈ shaˉ piˇ ve le, awˬ pa awˬ e yaˇ htaꞈ hk’aˬ hk’e te haꞈ shaˉ g’a tuˬ le kaꞈ teˇ geh henˇ tuˬ yoˬ.

Yaˇ ehˉ yaˇ nehˬ htaꞈ haiˬ ve g’a hpuˇ ve chaw htaꞈ awˬ g’aˇ piˇ ve

Yaˇ htaꞈ pehꞈ ve tzuhˆ ve hpawˇ naˬ taweh te piˇ ve g’a hpuˇ jaw ve chaw lehˬ laiˉ hk’awꞈ gaˬ-oˬ ve htawˇ, laiˉ ceuˬ htaꞈ g’a yeunˇ hkanˍ sheˍ ve yoˬ. Aˬ htoꞈ ma pa taw chi hk’e hpehꞈ ve le, yawˇ htaꞈ a shu ga piˇ g’a tuˬ le, leh hk’aˬ hk’e te yawˇ htaꞈ awˬ g’aˇ piˇ g’a tuˬ le, awˬ lawn chi hk’aw maˍ laˇ tuˬ yoˬ.

“Miˬ guiˬ ve cuˇ yiˍ” taˇ heˍ laˇ tcuh

Yaˬhoˉvaˬ teˇ g’aˇ ceh tiˉ daꞈ ve hpawˇ beˆ maˍ laˇ g’a ve tehꞈ awˬ lawn chi ve hk’aw ngaˬ hui htaꞈ hk’a dehꞈ maˍ laˇ tuˬ yoˬ. Miˬ guiˬ ve cuˇ yiˍ awˬ hk’aˇ suh g’aꞈ te ve lehˬ luˬ tuˬ cawˬ jaˇ. G’uiˬ sha ve tawˇ hkawˇ hk’aw cawˬ ve cuˇ yiˍ awˬ hk’aˇ suh g’aꞈ te ve lehˬ awˬ bon cawˬ jaˇ.

Nawˬ hk’aˇ nawˬ Liꞈ hpu henˇ ve awˬ hk’aˇ gu sheˍ!

Liꞈ hpu henˇ ve awˬ bon maˇ maˇ g’a tuˬ ngaˬ hui hk’aˬ hk’e te cawˇ ve teˇ geh nyi sheˍ.