Awˬ lawn awˬ tanˇ hk'a gaˬ hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Awˬ hk'aˇ lonˉ maˬ teˇ hpaˍ cawˬ taˍ ve liꞈ mehˆ hpfuhˇ lo hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve Chaw

Select language Laˇhuˍ hkawˇ

 Awˬ Lawn 9

Haꞈ pehnˇ ve leh hteˇ ve cawˇ ve—Oˇ htaˇ teˇ co-e Iˉsaˍreˍlaˆ chaw hk’aw

Haꞈ pehnˇ ve leh hteˇ ve cawˇ ve—Oˇ htaˇ teˇ co-e Iˉsaˍreˍlaˆ chaw hk’aw

“Hteˇ ve cawˇ ve awˬ ceuˬ htaꞈ G’uiˬ sha haꞈ leh, yawˇ ve haꞈ pehnˇ ve teˇ ceuˬ miˬ guiˬ hk’oˆ biˇ sheˆ chehˇ ve yoˬ.”—Chiˇ mvuh ve 33:5.

K’A MUIˬ HKAWˇ 3 Ngaˬ hui ve awˬ g’aˇ, dawˇ law kuiˬ, yonˍ hk’aˇ

HENˇ TUˬ VE TEˇ HPAˍ *

1-2. (a) Teˇ g’aˇ le le aˬ htoꞈ ma htaꞈ g’a gaˇ ve le? (b) Ngaˬ hui aˬ htoꞈ ma ve awˬ lawn htaꞈ yonˍ g’a ve le?

Teˇ g’aˇ le le shu haꞈ laˇ tcuh gaˇ, hteˇ ve cawˇ ve g’a gaˇ ve yoˬ. Ngaˬ hui hteˇ ve cawˇ ve leh haꞈ ve laiˉ pawˆ maˇ g’a htaˇ, awˬ hpfuhˇ maˇ cawˬ leh dawˇ law kuiˬ maˇ cawˬ tehꞈ dawˇ ve yoˬ.

2 Ngaˬ hui hteˇ ve cawˇ ve leh haꞈ ve g’a gaˇ ve tehꞈ Yaˬhoˉvaˬ shiˍ ve yoˬ. (Chiˇ mvuh ve 33:5) Yawˇ ngaˬ hui htaꞈ haꞈ jaˇ leh hteˇ ve cawˇ ve g’a tcuh gaˇ ve tehꞈ yonˍ g’a ve yoˬ. Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ Yaˬhoˉvaˬ Iˉsaˍreˍlaˆ chaw htaꞈ piˇ ve ngaˬ hui henˇ htaˇ, awˬ lawn chi na g’a ve yoˬ. Shu nawˬ htaꞈ hteˇ ve cawˇ ve leh haꞈ ve maˇ te laˇ ve k’o, Yaˬhoˉvaˬ yawˇ ve chaw htaꞈ hk’aˬ hk’e taw haꞈ ve Moˉseˍ ve awˬ liˇ tawˇ hkawˇ * hk’aw hk’a tawˍ lehˆ maˍ laˇ ve htaꞈ chaˬ nyi sheˍ.

3. (a) Roˉmaꞈ liꞈ 13:8-10 hk’aw k’oˆ taˍ ve hk’e, Moˉseˍ ve awˬ liˇ tawˇ hkawˇ htaꞈ ngaˬ hui henˇ htaˇ aˬ htoꞈ ma shiˍ ve le? (b) Awˬ lawn chi hk’aw ngaˬ hui aˬ htoꞈ ma na hkawˇ htaꞈ hk’awꞈ tuˬ le?

3 Moˉseˍ ve awˬ liˇ tawˇ hkawˇ henˇ htaˇ, Yaˬhoˉvaˬ haꞈ pehnˇ ve g’a mawˬ ve yoˬ. (Roˉmaꞈ 13:8-10 g’aw sheˍ.) Awˬ lawn chi ve hk’aw Iˉsaˍreˍlaˆ chaw htaꞈ awˬ liˇ tawˇ hkawˇ piˇ taˍ ve teˇ hpaˍ hpaˍ ceh chaˬ nyi leh na hkawˇ chi teˇ hpaˍ hk’awꞈ tuˬ yoˬ. Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ chi haꞈ pehnˇ ve geh laˬ ve tehꞈ aˬ htoꞈ ma te ngaˬ hui k’oˆ g’a ve le? Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ chi chaw yaˇ hteˇ ve cawˇ ve cawˬ tuˬ ga piˇ g’a ve tehꞈ aˬ htoꞈ ma te k’oˆ g’a ve le? Kanˇ paˆ cawˬ ve chaw awˬ liˇ tawˇ hkawˇ chi htaꞈ hk’aˬ hk’e yehˇ cawˇ ve le? Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ chi hk’aˬ hk’e ve  chaw htaꞈ haꞈ shaˉ piˇ ve le? Hk’awꞈ laˇ hkawˇ shi htaˇ, ngaˬ hui awˬ g’aˇ g’a ve, dawˇ law kuiˬ cawˬ ve, leh haꞈ pehnˇ uiˍ jaˇ ve Awˬ pa geh meuˆ daꞈ maˇ la ve yoˬ.—Tcuh yaˇ 17:27; Roˉmaꞈ 15:4.

MOˉSEˍ VE AWˬ LIˇ TAWˇ HKAWˇ HAꞈ PEHNˇ VE GEH LAˬ VE

4. (a) Moˉseˍ ve awˬ liˇ tawˇ hkawˇ haꞈ pehnˇ ve geh laˬ ve tehꞈ aˬ htoꞈ ma te ngaˬ hui k’oˆ g’a ve le? (b) Maꞈhtehˍ liꞈ 22:36-40 hk’aw Yeˍsuˆ aˬ htoꞈ ma ve awˬ liˇ tawˇ hkawˇ htaꞈ k’oˆ taˍ ve le?

4 Yaˬhoˉvaˬ teˇ ceuˬ le le haꞈ pehnˇ ve hk’aw te ve pa taw, Moˉseˍ ve awˬ liˇ tawˇ hkawˇ haꞈ pehnˇ ve geh laˬ ve tehꞈ k’oˆ g’a ve yoˬ. (1 Yoˇhanˬ 4:8) Yaˬhoˉvaˬ htaꞈ haꞈ ve leh awˬ chawˇ awˬ paˆ htaꞈ haꞈ ve tawˇ hkawˇ chi 2 maˬ lehˬ Moˉseˍ ve awˬ liˇ tawˇ hkawˇ awˬ hkuiˉ puiˍ hpehꞈ ve yoˬ. (Oˉ k’oˍ pui ve 19:18; Bon maˍ ve 6:5; Maꞈhtehˍ 22:36-40 g’aw sheˍ.) Chi htaꞈ pa taw, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ 600 maˬ hpaˆ ve chi Yaˬhoˉvaˬ haꞈ pehnˇ ve htaꞈ maˍ laˇ ve yoˬ. Teˇ lawn lawn htaꞈ teˇ geh nyi sheˍ.

5-6. Yaˬhoˉvaˬ awˬ ca htaꞈ aˬ htoꞈ ma te daꞈ tcuh gaˇ ve le? Yawˇ aˬ htoꞈ ma htaꞈ hk’a dehꞈ shiˍ ve le? Tawˇ pa haˉ k’oˆ maˍ laˇ sheˍ.

5 Nawˬ ve awˬ ca htaꞈ ka tiꞈ yeˬ leh yaˇ teˇ hpaˍ htaꞈ nyi haꞈ shaˉ sheˍ. Yaˬhoˉvaˬ lehˬ awˬ ca htaꞈ haꞈ daꞈ leh co co teˇ geh chehˇ tcuh gaˇ ve yoˬ. (Awˬ hkuiˉ puiˍ 2:24; Maꞈhtehˍ 19:3-6) Haˉ chawˇ haˉ paˆ te ve lehˬ awˬ ca htaꞈ te yaꞈ jaˇ ve teˇ ceuˬ hpehꞈ ve yoˬ. Chi htaꞈ pa taw, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ 7 maˬ hk’aw k’oˆ ve haˉ chawˇ haˉ paˆ maˇ g’a te. (Bon maˍ ve 5:18) Chi ‘G’uiˬ sha htaꞈ te yaꞈ jaˇ’ leh awˬ ca htaꞈ naˬ jaˇ tuˬ te piˇ ve yoˬ. (Awˬ hkuiˉ puiˍ 39:7-9) Haˉ chawˇ haˉ paˆ te ve k’o, laiˉ chi hk’awꞈ gaˬ-oˬ ve htawˇ nyi ma naˬ chehˇ sheˍ ve yoˬ.

6 Awˬ ca te daꞈ ve htaꞈ Yaˬhoˉvaˬ a yeˇ yuˬ ve yoˬ. Yawˇ Iˉsaˍreˍlaˆ chaw a shu yawˇ ve awˬ miˇ ma htaꞈ hk’a dehꞈ nyi haꞈ shaˉ tcuh gaˇ ve yoˬ. Awˬ hpawˇ awˬ liˇ tawˇ hkawˇ htaꞈ yawˆ yan ve k’o, awˬ miˇ ma htaꞈ haꞈ leh awˬ lawn maˇ uiˍ ve k’o maˇ baˬ. (Bon maˍ ve 24:1-4; Maꞈhtehˍ 19:3, 8) Shoꞈ shaꞈ jaˇ ve awˬ lawn cawˬ leh awˬ hpawˇ awˬ miˇ ma htaꞈ baˬ ve k’o, baˬ ve liꞈ awˬ miˇ ma htaꞈ g’a bvuhꞈ piˇ ve yoˬ. Awˬ miˇ ma haˉ chawˇ haˉ paˆ te yaꞈ ve tehꞈ shu maˇ g’a dawˇ tuˬ, liꞈ chi haꞈ shaˉ piˇ taˍ ve yoˬ. Chi hk’oˆ kaꞈ, baˬ ve liꞈ maˇ bvuhꞈ piˇ sheˍ htaˇ, mvuhˇ miˬ uˉ peunˍ paˍ htaꞈ g’a na nyi ve yoˬ. Chi hk’e te htaˇ, yawˇ hui maˇ g’a baˬ daꞈ tuˬ uˉ peunˍ paˍ ga piˇ g’a ve yoˬ. Iˉsaˍreˍlaˆ chaw a shu yawˇ awˬ to pon tiˉ dawˇ nyi leh awˬ miˇ ma htaꞈ baˬ ve k’o, teˇ pawˆ le le Yaˬhoˉvaˬ ga piˇ ve maˇ heˆ. Yaꞈ hk’aˇ, yaˇ miˇ oˇ ve teˇ g’aˇ ve mehˆ g’uiˬ htaꞈ yawˇ mawˬ leh nyi ma hk’aˬ hk’e taw naˬ ve yawˇ shiˍ ve yoˬ.—Maˍlaˍhkiˆ 2:13-16.

Yaˬhoˉvaˬ lehˬ awˬ pa awˬ e yaˇ htaꞈ haꞈ pehnˇ ve awˬ hk’aw lo hu leh maˍ piˇ tcuh gaˇ ve. Yawˇ yaˇ htaꞈ kawˆ tuˬ maˇ cawˬ tcuh gaˇ. (Awˬ lawn 9, awˬ tawn 7-8 nyi sheˍ) *

7-8. (a) Yaˬhoˉvaˬ awˬ pa awˬ e htaꞈ aˬ htoꞈ ma te tcuh gaˇ ve le? (Awˬ htaꞈ hpawˇ ve awˬ han htaꞈ nyi sheˍ.) (b) Ngaˬ hui htaꞈ aˬ htoꞈ ma maˍ laˇ ve le?

7 Yaˬhoˉvaˬ yaˇ teˇ hpaˍ htaꞈ ha lehˬ leh kawˆ tuˬ maˇ cawˬ tcuh gaˇ ve tehꞈ awˬ liˇ tawˇ hkawˇ chi hpeuꞈ maw laˇ ve yoˬ. Yaˬhoˉvaˬ lehˬ awˬ pa awˬ e yaˇ teˇ hpaˍ htaꞈ awˬ suhˍ awˬ shaˍ hpawˇ leh co ha hpawˇ nyi haꞈ shaˉ tcuh ve yoˬ. Yaˬhoˉvaˬ ve awˬ liˇ tawˇ hkawˇ htaꞈ yaˇ haꞈ leh awˬ hpfuhˇ shiˍ tuˬ, awˬ pa awˬ e awˬ yanˇ g’a yehˇ leh g’a maˍ piˇ ve yoˬ. (Bon maˍ ve 6:6-9; 7:13) Yawˇ hui yaˇ ehˉ htaꞈ haiˬ jaˇ ve te piˇ ve pa taw, Yaˬhoˉvaˬ ciˍ yanˍ piˇ ve yoˬ. (Yeˍraˍmiˆ 7:31, 33) Awˬ pa awˬ e yaˇ htaꞈ mawˇ hk’e shawˍ leh hk’aˬ hk’e te gaˇ kaꞈ te g’a ve tehꞈ maˇ g’a dawˇ. Yaˇ lehˬ Yaˬhoˉvaˬ geh g’a ve awˬ shinˉ awˬ ka hpehꞈ leh hk’a dehꞈ g’a nyi haꞈ shaˉ ve yoˬ.—Chiˇ mvuh ve 127:3.

8 Henˇ tuˬ ve: Awˬ ca te daꞈ ve htaꞈ Yaˬhoˉvaˬ hk’aˬ htaˆ kaꞈ nyi chehˇ ve yoˬ. Yawˇ awˬ pa awˬ e yaˇ htaꞈ haꞈ tcuh gaˇ ve yoˬ. Awˬ pa awˬ e yaˇ htaꞈ te piˇ ve awˬ hk’aˇ yawˇ htaꞈ g’a k’oˆ piˇ tuˬ yoˬ.

9-11. Shu mawˇ maˇ g’a sheˉ lai tuˬ aˬ htoꞈ ma te Yaˬhoˉvaˬ awˬ liˇ tawˇ hkawˇ peꞈ laˇ ve le?

9 Shu mawˇ taˇ heuˆ gaˇ leh taˇ sheˉ lai. Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ teˇ chi maˬ lehˬ shu mawˇ taˇ heuˆ gaˇ leh  taˇ sheˉ lai tehꞈ k’oˆ taˍ ve yoˬ. (Bon maˍ ve 5:21; Roˉmaꞈ 7:7) Yaˬhoˉvaˬ awˬ liˇ tawˇ hkawˇ chi peꞈ laˇ ve lehˬ awˬ hpfuhˇ hk’aˆ ve htaꞈ henˇ yuˬ tuˬ maˍ laˇ ve yoˬ. Yawˇ ve chaw nyi ma leh dawˇ hk’aˇ htaꞈ g’a haꞈ shaˉ ve yoˬ. Haiˬ ve te tawˆ la ve lehˬ dawˇ hk’aˇ htaꞈ awˉ lawˉ tanˬ ve tehꞈ yawˇ shiˍ ve yoˬ. (Tawˇ naˉ ve 4:23) Iˉsaˍreˍlaˆ chaw heuˆ gaˇ ve maˇ daꞈ ve dawˇ hk’aˇ nyi ma hk’aw cawˬ tcuh ve k’o, shu htaꞈ haꞈ ve maˇ te piˇ. Tawˇ pa haˉ te k’o, jawˇ mawˇ Daˍviˆ va chi htaꞈ yaw ve yoˬ. Awˬ tehˬ k’o, yawˇ daꞈ ve chaw hpehꞈ ve yoˬ. Yaꞈ hk’aˇ, teˇ pawˆ htaˇ yawˇ shu miˇ ma htaꞈ heuˆ gaˇ ve yoˬ. Heuˆ gaˇ ve chi yawˇ venˇ baˆ te yaꞈ tuˬ te piˇ ve yoˬ. (Yaˍkoˆ 1:14, 15) Daˍviˆ haˉ chawˇ haˉ paˆ te ve, yaˇ miˇ ve awˬ hpawˇ htaꞈ coˇ caˇ leh heˍ piˇ ve, leh yawˇ htaꞈ tiˇ pehˍ tcuh ve yoˬ.—2 Saˍmo-eˍlaˆ 11:2-4; 12:7-11.

10 A shu teˇ g’aˇ awˬ liˇ tawˇ hkawˇ chi htaꞈ maˇ na yuˬ leh shu mawˇ htaꞈ heuˆ gaˇ ve k’o, Yaˬhoˉvaˬ shiˍ ve yoˬ. (1 Raˍsaˍvanˍ 28:9) Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ chi Yaˬhoˉvaˬ ve chaw haiˬ ve dawˇ hk’aˇ leh te yaꞈ ve htaꞈ jaw k’ai g’a tuˬ maˍ piˇ taˍ ve yoˬ. Yaˬhoˉvaˬ haꞈ pehnˇ uiˍ jaˇ ve leh cuˇ yiˍ cawˬ jaˇ ve Awˬ pa hpehꞈ ve maˇ heˆ laˇ?

11 Henˇ tuˬ ve: Yaˬhoˉvaˬ awˬ htaꞈ hpawˇ ceh mawˬ ve maˇ heˆ. Yawˇ nyi ma hk’aw cawˬ ve awˬ ceuˬ htaꞈ kaꞈ mawˬ ve yoˬ. (1 Saˍmo-eˍlaˆ 16:7) Te hk’aˇ dawˇ hk’aˇ teˇ ceuˬ kaꞈ yawˇ htaꞈ faˉ maˇ g’a. Ngaˬ hui daꞈ ve te hk’aˇ dawˇ hk’aˇ yawˇ mawˬ leh chi hk’e ve cawˬ tcuh gaˇ ve yoˬ. Yaꞈ hk’aˇ, ngaˬ hui maˇ te yaꞈ sheˍ htaˇ, yawˇ ngaˬ hui htaꞈ maˇ daꞈ ve dawˇ hk’aˇ yuˬ tiˍ tcuh gaˇ ve yoˬ.—2 Raˍsaˍvanˍ 16:9; Maꞈhtehˍ 5:27-30.

HTEˇ VE CAWˇ VE CHAW HPEHꞈ TUˬ AWˬ LIˇ TAWˇ HKAWˇ GA LAˇ VE

12. Moˉseˍ ve awˬ liˇ tawˇ hkawˇ ngaˬ hui htaꞈ aˬ htoꞈ ma maˍ laˇ sheˍ ve le?

12 Yaˬhoˉvaˬ hteˇ ve cawˇ ve htaꞈ haꞈ ve tehꞈ Moˉseˍ ve awˬ liˇ tawˇ hkawˇ maˍ laˇ ve yoˬ. (Chiˇ mvuh ve 37:28; Iˉsaˍyaˆ 61:8) Shu htaꞈ hteˇ ve cawˇ ve te piˇ tuˬ yawˇ daꞈ jaˇ ve henˇ yuˬ tuˬ te maˍ laˇ taˍ ve yoˬ. Iˉsaˍreˍlaˆ chaw Yaˬhoˉvaˬ ve awˬ liˇ tawˇ hkawˇ htaꞈ na yuˬ htaˇ, yawˇ awˬ bon naꞈ piˇ ve yoˬ. Yaꞈ hk’aˇ, yawˇ hui Yaˬhoˉvaˬ ve hteˇ ve cawˇ ve htaꞈ a yeˇ maˇ yuˬ ve pa taw, tuꞈ ve hkanˍ ve g’a hpuˇ ve yoˬ. Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ teˇ chi maˬ hk’aw ve nyiˇ maˬ htaꞈ teˇ geh nyi sheˍ.

13-14. Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ teˇ chi maˬ hk’aw ve awˉ lawˉ nyiˇ maˬ aˬ htoꞈ ma le? Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ chi ve teˇ hpaˍ htaꞈ na yuˬ htaˇ Iˉsaˍreˍlaˆ chaw aˬ htoꞈ ma awˬ bon g’a ve le?

13 Yaˬhoˉvaˬ htaꞈ ceh tiˉ oˉ k’oˍ pui ve. Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ teˇ chi maˬ hk’aw ve awˉ lawˉ nyiˇ maˬ lehˬ Yaˬhoˉvaˬ htaꞈ ceh tiˉ oˉ k’oˍ g’a pui leh awˬ nu ve g’uiˬ sha htaꞈ oˉ k’oˍ maˇ g’a pui ve yoˬ. (Tawˆ k’ai ve 20:3-6) Chi teˇ hpaˍ lehˬ Yaˬhoˉvaˬ awˬ pon maˇ heˆ. Yaꞈ hk’aˇ, yawˇ ve chaw awˬ pon yoˬ. Yawˇ hui G’uiˬ sha htaꞈ ka tiꞈ yeˬ htaˇ, daꞈ ve awˬ bon laiˉ ceuˬ g’a ve yoˬ. Yawˇ hui awˬ nu ve g’uiˬ sha htaꞈ oˉ k’oˍ pui htaˇ, tuꞈ ve hkanˍ ve g’a hpuˇ ve yoˬ.

14 Hkaˍnanˍniˆ chaw htaꞈ dawˇ nyi sheˍ. Yawˇ hui a shaꞈ maˇ teꞈ ve g’uiˬ sha htaꞈ oˉ k’oˍ pui leh awˬ tehˬ a shaꞈ teꞈ chehˇ ve G’uiˬ sha htaꞈ oˉ k’oˍ maˇ pui ve pa taw, yawˇ hui a shaꞈ teꞈ hk’aˇ maˇ daꞈ. (Chiˇ mvuh ve 115:4-8) Oˉ k’oˍ pui ve hk’aw yawˇ hui chaꞈ chiˆ jaˇ ve laiˉ ceuˬ htaꞈ te leh yaˇ htaꞈ tuˉ tanˇ ve yoˬ. Iˉsaˍreˍlaˆ chaw kaꞈ Yaˬhoˉvaˬ htaꞈ a yeˇ maˇ yuˬ leh shaˉ hoꞈ htaꞈ oˉ k’oˍ pui htaˇ, yawˇ hui ve awˬ hpfuhˇ i k’ai yawnˇ k’ai leh yehˬ k’a hk’aw ve chaw htaꞈ naˬ tuˬ te piˇ ve yoˬ. (2 Raˍsaˍvanˍ 28:1-4) Sheh k’ai paˍ Yaˬhoˉvaˬ ve hteˇ ve cawˇ ve htaꞈ baˬ taˉ ve, kanˇ paˆ maˇ daꞈ ve hpawˇ yehˇ leh awˬ g’aˇ nuˇ ve chaw htaꞈ fawˉ mehˍ piˇ ve yoˬ. (Yeˍsaˍkeˍlaˆ 34:1-4) Yaˇ miˇ leh yaˇ ehˉ htaꞈ te luˬ piˇ ve chaw htaꞈ Yaˬhoˉvaˬ suhˉ jehˬ piˇ tuˬ yoˬ tehꞈ Iˉsaˍreˍlaˆ chaw htaꞈ shaˍ tiꞈ piˇ ve yoˬ. (Bon maˍ ve 10:17, 18; 27:19) Yaꞈ hk’aˇ, yawˇ ve chaw yawˇ htaꞈ ka tiꞈ yeˬ  leh yawˇ hui hteˇ ve cawˇ ve hk’aw te daꞈ htaˇ, awˬ bon naꞈ piˇ tuˬ yoˬ.—1 Jawˇ mawˇ 10:4-9.

Yaˬhoˉvaˬ ngaˬ hui htaꞈ haꞈ leh ngaˬ hui maˇ hteˇ maˇ cawˇ ve g’a hpuˇ htaˇ yawˇ shiˍ ve (Awˬ tawn 15 nyi sheˍ)

15. Yaˬhoˉvaˬ htaꞈ caˉ daꞈ ve awˬ lawn ngaˬ hui htaꞈ aˬ htoꞈ ma maˍ laˇ ve le?

15 Henˇ tuˬ ve: Chaw teˇ g’aˇ Yaˬhoˉvaˬ htaꞈ oˉ k’oˍ pui ve tehꞈ k’oˆ leh awˬ liˇ awˬ hk’aˇ htaꞈ a yeˇ maˇ yuˬ leh shu htaꞈ te luˬ htaˇ, Yaˬhoˉvaˬ htaꞈ venˇ baˆ taˍ maˇ hpehꞈ. Yaꞈ hk’aˇ, Yaˬhoˉvaˬ ngaˬ hui htaꞈ haꞈ leh ngaˬ hui maˇ hteˇ maˇ cawˇ ve g’a hpuˇ htaˇ, yawˇ shiˍ ve yoˬ. Awˬ e yaˇ naˬ ve htaꞈ shiˍ ve aꞈ kehˉ Yaˬhoˉvaˬ ngaˬ hui ve dawˇ hk’aˇ htaꞈ shiˍ ve yoˬ. (Iˉsaˍyaˆ 49:15) Yawˇ laꞈ haˉ maˇ ga piˇ ve htawˇ, cawˇ ve awˬ yanˇ gaˬ k’o, te ve htaꞈ yawˇ nyi leh venˇ baˆ maˇ dawˇ hpfuhˆ ve chaw htaꞈ suhˉ jehˬ piˇ tuˬ yoˬ.

AWˬ LIˇ TAWˇ HKAWˇ CHI HTAꞈ HK’Aˬ HK’E YEHˇ TUˬ LE?

16-18. Moˉseˍ ve awˬ liˇ tawˇ hkawˇ hk’aˬ hk’e hpawˇ kaꞈ yehˇ g’a ve le? Chi ngaˬ hui htaꞈ aˬ htoꞈ ma maˍ laˇ ve le?

16 Moˉseˍ ve awˬ liˇ tawˇ hkawˇ Iˉsaˍreˍlaˆ chaw ve a shaꞈ laiˉ hpawˇ lo caˉ daꞈ ve yoˬ. Chi htaꞈ pa taw, awˬ hoˉ awˬ naˬ teˇ hpaˍ Yaˬhoˉvaˬ ve chaw htaꞈ suhˉ jehˬ piˇ htaˇ, hteˇ ve cawˇ ve hk’aw g’a te ve yoˬ. Yawˇ hui co ha hpawˇ ceh suhˉ jehˬ piˇ ve maˇ heˆ. Maˇ cawˇ maˇ hawˍ daꞈ ve leh mvuhˇ miˬ awˬ liˇ htaꞈ te yaꞈ ve kaꞈ suhˉ jehˬ piˇ ve yoˬ. Awˬ lawn chi teˇ hpaˍ htaꞈ nyi sheˍ.

17 Iˉsaˍreˍlaˆ chaw teˇ g’aˇ shu htaꞈ tiˇ pehˍ ve k’o, yawˇ htaꞈ laꞈ haˉ maˇ tiˇ pehˍ piˇ. Yawˇ suh keunˍ ve maˇ suh keunˍ ve, mvuhˇ miˬ uˉ peunˍ paˍ awˉ lawˉ suhˉ g’a jehˬ ve yoˬ. (Bon maˍ ve 19:2-7, 11-13) Teˇ nyi le le a shaꞈ teꞈ kuiˬ hk’aw caˉ daꞈ ve kaꞈ yawˇ hui suhˉ jehˬ ve yoˬ. Tawˇ pa haˉ te k’o, hpu shi mawˇ jeˬ hpawˇ maˇ heˆ leh awˬ hpawˇ awˬ miˇ ma yaꞈ daꞈ ve hpawˇ kaꞈ yoˬ. (Tawˆ k’ai ve 21:35; Bon maˍ ve 22:13-19) Uˉ peunˍ paˍ hteˇ cawˇ leh Iˉsaˍreˍlaˆ chaw awˬ liˇ tawˇ hkawˇ na yuˬ ve k’o, teˇ g’aˇ le le awˬ bon g’a leh Yaˬhoˉvaˬ htaꞈ yawˆ yan g’a ve yoˬ.—Oˉ k’oˍ pui ve 20:7, 8; Iˉsaˍyaˆ 48:17, 18.

18 Henˇ tuˬ ve: Yaˬhoˉvaˬ ngaˬ hui a shaꞈ teꞈ hk’aˇ htaꞈ a yeˇ yuˬ ve yoˬ. Ngaˬ hui shu htaꞈ te piˇ htaˇ, hteˇ ve cawˇ ve leh haꞈ pehnˇ ve hk’aw yawˇ te tcuh gaˇ ve yoˬ. Ngaˬ hui aˉ hk’aw lo teˇ g’aˇ tiˉ chehˇ ve htawˇ, k’oˆ ve leh te ve htaꞈ yawˇ a yeˇ yuˬ ve yoˬ.—Heˍbrehˇ 4:13.

19-21. (a) Nyi haꞈ shaˉ paˍ leh suhˉ jehˬ paˍ G’uiˬ sha ve chaw htaꞈ hk’aˬ hk’e g’a te piˇ ve le? (b) Moˉseˍ ve awˬ liˇ tawˇ hkawˇ chaw yaˇ htaꞈ hk’aˬ hk’e haꞈ shaˉ piˇ ve le? Ngaˬ hui htaꞈ aˬ htoꞈ ma maˍ laˇ ve le?

19 Awˬ paˇ awˬ kui chehˇ ve mvuhˇ miˬ maˇ daꞈ ve dawˇ hk’aˇ Yaˬhoˉvaˬ yawˇ ve chaw htaꞈ maˇ heuˆ la tcuh gaˇ. Chi htaꞈ pa taw, uˉ peunˍ paˍ leh suhˉ jehˬ paˍ hteˇ ve cawˇ ve awˬ liˇ tawˇ hkawˇ htaꞈ yehˇ tuˬ yawˇ dawˇ law ve yoˬ. Yaꞈ hk’aˇ, suhˉ jehˬ paˍ chaw yaˇ htaꞈ hehnˇ ve hk’aw maˇ g’a te piˇ. Yawˇ hui hteˇ ve cawˇ ve htaꞈ g’a haꞈ ve yoˬ.—Bon maˍ ve 1:13-17; 16:18-20.

20 Yaˬhoˉvaˬ yawˇ ve chaw htaꞈ haꞈ ve pa taw, teˇ g’aˇ-ehˬ kaꞈ maˇ hteˇ maˇ cawˇ ve maˇ g’a hpuˇ tuˬ, yawˇ awˬ liˇ tawˇ hkawˇ teh ve yoˬ. Tawˇ pa haˉ te k’o, chaw teˇ g’aˇ htaꞈ naˬ taweh maˇ g’a she pfuhˍ piˇ tuˬ awˬ liˇ tawˇ hkawˇ ga piˇ ve yoˬ. Chaw teˇ g’aˇ te yaꞈ  ve tehꞈ shu k’oˆ htaˇ, a shu teˇ g’aˇ chi hk’e k’oˆ ve yawˇ shiˍ tuˬ a hkaw-anˬ cawˬ ve yoˬ. (Bon maˍ ve 19:16-19; 25:1) Te yaꞈ ve chaw htaꞈ suhˉ maˇ jehˬ piˇ sheˍ htaˇ, shaˉ hkiˆ 2 g’aˇ g’a cawˬ ve yoˬ. (Bon maˍ ve 17:6; 19:15) Yaꞈ hk’aˇ, shaˉ hkiˆ teˇ g’aˇ ceh tiˉ cawˬ ve k’o-ehꞈ? Yawˇ te yaꞈ ve htaꞈ pa taw maˇ ciˍ yanˍ laˇ tehꞈ taˇ dawˇ. Yawˇ te ve htaꞈ Yaˬhoˉvaˬ mawˬ ve yoˬ. Yehˬ k’a hk’aw awˬ pa kanˇ paˆ cawˬ ve htawˇ, teˇ ceuˬ le le hpawˇ yehˇ maˇ hpehꞈ. Teˇ pawˆ pawˆ yehˬ k’a hk’aw maˇ cawˇ maˇ hawˍ daꞈ ve k’o, uˉ peunˍ paˍ ga piˇ tuˬ a hkaw-anˬ cawˬ leh awˬ leh meuˇ htaˇ dawˇ cheˆ piˇ g’a ve yoˬ.—Bon maˍ ve 21:18-21.

21 Henˇ tuˬ ve: Yaˬhoˉvaˬ daꞈ jaˇ ve henˇ yuˬ tuˬ hpehꞈ ve yoˬ. Yawˇ te ve teˇ ceuˬ le le hteˇ ve cawˇ ve yoˬ. (Chiˇ mvuh ve 9:7) A shu teˇ g’aˇ yawˇ ve awˬ liˇ awˬ hk’aˇ htaꞈ g’aꞈ te ve k’o, yawˇ laꞈ shawnˍ piˇ tuˬ yoˬ. Kanˇ paˆ yaꞈ ve hpawˇ yehˇ ve chaw htaꞈ yawˇ ciˍ yanˍ piˇ tuˬ yoˬ. (2 Saˍmo-eˍlaˆ 22:21-23; Yeˍsaˍkeˍlaˆ 9:9, 10) Teˇ hpaˍ hpaˍ haiˬ jaˇ ve htaꞈ te leh ciˍ yanˍ ve maˇ g’a hkanˍ ve htaꞈ shuˍ ve yoˬ. Yaꞈ hk’aˇ, cawˇ ve awˬ yanˇ gaˬ htaˇ Yaˬhoˉvaˬ yawˇ htaꞈ ciˍ yanˍ piˇ tuˬ yoˬ. (Tawˇ naˉ ve 28:13) Yawˇ hui venˇ baˆ maˇ dawˇ hpfuhˆ ve k’o, “teꞈ chehˇ ve G’uiˬ sha ve laꞈ sheh awˬ hk’aw lo ce loꞈ-e tuˬ ve lehˬ kawˆ tuˬ uiˍ jaˇ ve teˇ ceuˬ hpehꞈ” ve tehꞈ yawˇ hui shiˍ tuˬ yoˬ.—Heˍbrehˇ 10:30, 31.

AWˬ LIˇ TAWˇ HKAWˇ A SHU HTAꞈ HAꞈ SHAˉ PIˇ VE LE?

Maˇ cawˇ maˇ hawˍ daꞈ ve htaꞈ gu piˇ htaˇ, nyi haꞈ shaˉ paˍ hteˇ ve cawˇ ve htaꞈ g’a haꞈ leh Yaˬhoˉvaˬ yawˇ ve chaw htaꞈ haꞈ ve hk’e yawˇ hui kaꞈ g’a haꞈ ve (Awˬ tawn 22 nyi sheˍ) *

22-24. (a) Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ a shu htaꞈ haꞈ shaˉ piˇ ve le? Yaˬhoˉvaˬ htaꞈ caˉ daꞈ ve ngaˬ hui htaꞈ aˬ htoꞈ ma maˍ laˇ ve le? (b) Tawˆ k’ai ve liꞈ 22:22-24 hk’aw ngaˬ hui htaꞈ shaˍ tiꞈ hk’aˬ hk’e peꞈ laˇ ve le?

22 Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ lehˬ a shu yawˇ awˬ to htaꞈ haꞈ shaˉ maˇ g’a ve chaw htaꞈ haꞈ shaˉ piˇ ve yoˬ Tawˇ pa haˉ te k’o, Iˉsaˍreˍlaˆ mvuhˇ miˬ hk’aw chehˇ la  ve yaˇ cuˬ shi, mehˇ chawˇ ma, leh buiˇ shaˆ aˉ naˆ chaw yoˬ. Iˉsaˍreˍlaˆ mvuhˇ miˬ hk’aw suhˉ jehˬ paˍ “hkehˉ chaw leh yaˇ cuˬ shi teˇ hpaˍ htaꞈ maˇ hteˇ maˇ cawˇ ve hk’aw suhˉ jehˬ piˇ ve maˇ g’a te. Mehˇ chawˇ ma htaꞈ hpu chiˇ piˇ ve k’o, chiˇ piˇ ve hpu oˇ ve awˬ tan yawˇ ve aˉ poꞈ htaꞈ nawˬ maˇ g’a yuˬ teh taˍ” tehꞈ k’oˆ piˇ ve yoˬ. (Bon maˍ ve 24:17) Yaˬhoˉvaˬ lehˬ shu htaꞈ maˇ g’aˇ puiˉ ve chaw htaꞈ haꞈ leh ha k’aˉ ve yoˬ. A shu teˇ g’aˇ yawˇ hui htaꞈ maˇ hteˇ maˇ cawˇ ve te piˇ ve k’o, yawˇ htaꞈ ciˍ yanˍ piˇ tuˬ yoˬ.—Tawˆ k’ai ve 22:22-24 g’aw sheˍ.

23 Yehˬ k’a hk’aw ve chaw htaꞈ pehꞈ ve tzuhˆ ve maˇ g’a te tuˬ kaꞈ, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ haꞈ shaˉ piˇ taˍ ve yoˬ. Yehˬ k’a hk’aw ve chaw teˇ geh zuhꞈ ve te maˇ hpehꞈ. (Oˉ k’oˍ pui ve 18:6-30) Iˉsaˍreˍlaˆ awˬ paˇ awˬ kui ve mvuhˇ miˬ chi hk’e ve htaꞈ haꞈ yuˬ ve htawˇ, Yaˬhoˉvaˬ ve chaw yawˇ hk’e dawˇ ve yoˬ. Chi ve htaꞈ chaꞈ chiˆ jaˇ ve tehꞈ yawˇ hui shawˍ ve yoˬ.

24 Henˇ tuˬ ve: Yaˬhoˉvaˬ lehˬ sheh k’ai paˍ teˇ hpaˍ yawˇ ve chaw htaꞈ haꞈ pehnˇ ve hk’aw nyi haꞈ shaˉ tcuh gaˇ ve yoˬ. Yawˇ pehꞈ ve tzuhˆ ve htaꞈ nyi bawˬ jaˇ leh shu htaꞈ maˇ g’aˇ puiˉ ve chaw htawˇ, hteˇ ve cawˇ ve hk’aw haꞈ shaˉ piˇ tcuh gaˇ ve yoˬ.

AWˬ LIˇ TAWˇ HKAWˇ ‘GAˬ LA TUˬ VE DAꞈ VE AWˬ CEUˬ TEˇ HPAˍ VE Aˉ G’UIˬ HA HPEHꞈ VE’

25-26. (a) Aˬ htoꞈ ma te haꞈ pehnˇ ve leh hteˇ ve cawˇ ve a shaꞈ teꞈ leh shaˉ g’awˬ ve hk’e hpehꞈ ve tehꞈ k’oˆ g’a ve le? (b) Awˬ lawn chi htaꞈ caˉ daꞈ ve g’uˇ suhˍ teˇ lawn hk’aw ngaˬ hui aˬ htoꞈ ma htaꞈ henˇ tuˬ le?

25 Haꞈ pehnˇ ve leh hteˇ ve cawˇ ve a shaꞈ teꞈ leh shaˉ g’awˬ ve hk’e hpehꞈ ve yoˬ. Chaw yaˇ awˬ pon, teˇ ceuˬ maˇ heˆ leh teˇ ceuˬ ceh cawˬ ve kaꞈ maˇ lawꞈ. Hk’e te leh, Yaˬhoˉvaˬ hteˇ ve cawˇ ve hk’aw te laˇ ve htaꞈ mawˬ htaˇ, yawˇ htaꞈ haꞈ maˇ la ve yoˬ. Ngaˬ hui yawˇ htaꞈ haꞈ leh hteˇ ve cawˇ ve awˬ liˇ awˬ hk’aˇ htaꞈ g’aꞈ te htaˇ, shu htaꞈ haꞈ leh hteˇ ve cawˇ ve hk’aw te piˇ gaˇ ve yoˬ.

26 Moˉseˍ ve awˬ liˇ tawˇ hkawˇ lehˬ Iˉsaˍreˍlaˆ chaw Yaˬhoˉvaˬ geh meuˆ daꞈ tuˬ ga piˇ ve yoˬ. Yaꞈ hk’aˇ, Yeˍsuˆ ve a shaꞈ tanˇ laˇ peuˬ hk’awꞈ nawˉ awˬ liˇ tawˇ hkawˇ chi maˇ k’awꞈ yehˇ-o. Awˬ liˇ tawˇ hkawˇ chi aꞈ kehˉ daꞈ ve cawˬ ve yoˬ. (Roˉmaꞈ 10:4) Tcuh yaˇ Pawˇluꞈ k’oˆ ve, awˬ liˇ tawˇ hkawˇ ‘gaˬ la tuˬ ve daꞈ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ ve aˉ g’uiˬ ha hpehꞈ ve yoˬ.’ (Heˍbrehˇ 10:1) Hkriꞈ yaˇ awˬ moˍ hk’aw haꞈ pehnˇ ve leh hteˇ ve cawˇ ve cawˬ htaˇ, daꞈ ve awˬ bon hk’aˬ hk’e g’a tuˬ g’uˇ suhˍ teˇ lawn hk’aw k’oˆ maˍ laˇ tuˬ yoˬ.

K’A MUIˬ HKAWˇ 109 Nyi ma awˬ tawˬ hk’a gaˬ haꞈ daꞈ-oꞈ

^ aw? tawn 5 Awˬ lawn chi ve lehˬ 4 lawn ve hk’aw awˉ lawˉ teˇ lawn hpehꞈ ve yoˬ. Aˬ htoꞈ ma te Yaˬhoˉvaˬ ngaˬ hui htaꞈ a yeˇ yuˬ laˇ ve tehꞈ yonˍ g’a tuˬ awˬ lawn chi ve hk’aw henˇ tuˬ yoˬ. Awˬ nu ve shehˆ lawn lehˬ Shaw nyi kuiˬ Taꞈ yehˬ ha pa 5 maˬ 2019 hk’awꞈ ve hk’aw cawˬ tuˬ yoˬ. Awˬ lawn oˇ ve teˇ hpaˍ lehˬ “Haꞈ pehnˇ ve leh hteˇ ve cawˇ ve—Hkriꞈ yaˇ awˬ moˍ hk’aw,” “Haꞈ pehnˇ ve leh hteˇ ve cawˇ ve—Haiˬ ve g’a hpuˇ htaˇ,” leh “Yaˇ ehˉ yaˇ nehˬ htaˇ haiˬ ve g’a hpuˇ ve chaw htaꞈ awˬ g’aˇ piˇ ve” yoˬ.

^ aw? tawn 2 K’AWꞈ K’Oˆ MAˍ TAˍ VE: Yaˬhoˉvaˬ Moˉseˍ htaꞈ cuˇ leh Iˉsaˍreˍlaˆ chaw htaꞈ awˬ liˇ tawˇ hkawˇ 600 maˬ hpaˆ piˇ ve lehˬ “awˬ liˇ tawˇ hkawˇ,” “awˬ liˇ awˬ hk’aˇ,” leh “Moˉseˍ ve awˬ liˇ tawˇ hkawˇ” tehꞈ k’oˆ ve yoˬ. Chi hk’oˆ kaꞈ Liꞈ hpu awˉ lawˉ 5 daw hk’aw (Awˬ hkuiˉ puiˍ liꞈ te leh Bon maˍ ve liꞈ hk’a gaˬ) awˬ liˇ tawˇ hkawˇ chi ve htaꞈ kaꞈ k’oˆ taˍ ve yoˬ. Teˇ pawˆ pawˆ k’o, tawˇ hkawˇ chi Heˍbrehˇ ve Liꞈ hpu awˬ tawn teˇ daw le le hk’aw k’oˆ taˍ ve yoˬ.

^ aw? tawn 60 AWˬ HAN HTAꞈ K’Oˆ MAˍ TAˍ VE: Iˉsaˍreˍlaˆ chaw yaˇ miˇ awˬ e caˇ tuˬ gu htaˇ yawˇ ve yaˇ geh tawˇ yaw daꞈ chehˇ ve. Leh hk’awꞈ nawˉ lo awˬ pa yaˇ paˍ htaꞈ yawˬ hawˉ tuˬ ve awˬ hk’aˇ maˍ piˇ chehˇ ve.

^ aw? tawn 64 AWˬ HAN HTAꞈ K’Oˆ MAˍ TAˍ VE: Lanˇ venˇ taˍ meuꞈ hpeꞈ lo tanˇ kaˬ paˍ teˇ hpaˍ mehˇ chawˇ ma leh yawˇ ve yaˇ paˍ htaꞈ maˇ hteˇ maˇ cawˇ te piˇ ve. Mvuhˇ miˬ uˉ peunˍ paˍ yawˇ hui htaꞈ haꞈ pehnˇ ve hk’aw ga piˇ chehˇ ve.