Awˬ lawn awˬ tanˇ hk'a gaˬ hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Leuˆ yuˬ g'a ve teˇ hpaˍ cawˬ taˍ ve liꞈ mehˆ hpfuhˇ nyiˇ k'oˆ teˇ k'oˆ lo hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve Chaw

Laˇhuˍ hkawˇ

Shaw nyi kuiˬ liꞈ leh Tu loˬ liꞈ

Liꞈ hpu htaꞈ cuˇ ve liꞈ chi teˇ hpaˍ 150 hpaˆ chaw ceuˬ tawˇ hkawˇ awˬ hk’aw lo yuˬ tawˆ (download) g’a ve yoˬ. Shaw nyi kuiˬ liꞈ lehˬ hpehꞈ la chehˇ ve awˬ ceuˬ Liꞈ hpu hk’aw tcuh kaˍ paˍ tawˇ hkawˇ caˉ daꞈ ve awˬ hk’aˇ maˍ laˇ ve yoˬ. G’uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ awˬ lawn cuˇ ve awˬ hk’aw lo chaw yaˇ htaꞈ nyi ma sha tuˬ te piˇ leh Yeˍsuˆ Hkriꞈ htaꞈ yonˍ tuˬ awˬ g’aˇ piˇ ve yoˬ. Tu loˬ liꞈ lehˬ chi beuꞈ teˇ co-e dawˇ haˍ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ htaꞈ yeunˇ hkanˍ g’aˇ ve awˬ hk’aˇ maˍ laˇ leh Te hpanˍ shehˍ hpaˇ ka tiꞈ te taˍ ve gawˬ lehˍ cawˬ ve miˬ guiˬ awˬ suhˉ awˬ lawn yonˍ tuˬ awˬ g’aˇ piˇ ve yoˬ.

 

NYI VE AWˬ HK'Aˇ
Grid
List

SHAW NYI KUIˬ liꞈ (HENˇ TUˬ AWˬ PON)

SHAW NYI KUIˬ liꞈ (HENˇ TUˬ AWˬ PON)

February 2018

SHAW NYI KUIˬ liꞈ (HENˇ TUˬ AWˬ PON)

January 2018

SHAW NYI KUIˬ liꞈ (HENˇ TUˬ AWˬ PON)

December 2017

SHAW NYI KUIˬ liꞈ (HENˇ TUˬ AWˬ PON)

November 2017

SHAW NYI KUIˬ liꞈ (HENˇ TUˬ AWˬ PON)

October 2017

SHAW NYI KUIˬ liꞈ (HENˇ TUˬ AWˬ PON)

September 2017

SHAW NYI KUIˬ liꞈ (HENˇ TUˬ AWˬ PON)

August 2017

SHAW NYI KUIˬ liꞈ (HENˇ TUˬ AWˬ PON)

July 2017