Awˬ lawn awˬ tanˇ hk'a gaˬ hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve Chaw

Select language Laˇhuˍ hkawˇ

Suh peuˬ ve Chaw K’awꞈ Teꞈ la Hpehꞈ ve laˇ

Suh peuˬ ve Chaw K’awꞈ Teꞈ la Hpehꞈ ve laˇ

Nawˬ hk’aˬ hk’e dawˇ ve le . . .

  • teꞈ la hpehꞈ ve laˇ

  • teꞈ la maˇ hpehꞈ laˇ

  • teꞈ la hpehꞈ ve hehˉ laˇ

 LIꞈ HPU HK’AW K’Oˆ VE AWˬ CEUˬ

Suh peuˬ ve chaw “k’awꞈ teꞈ tu la tuˬ yoˬ.” (Tcuh yaˇ 24:15)

NAWˬ AWˬ PON Aˬ HTOꞈ MA TCUHˉ KUIˬ CAWˬ VE LE

Haꞈ ve chaw suh peuˬ k’o, dawˇ sha kuiˬ cawˬ sheˍ ve yoˬ.(2 Kawˇrenˍhtuˆ 1:3, 4)

Suh ve htaꞈ dawˇ kawˆ ve teˇ ceuˬ htaꞈ ponˬ piˇ g’a ve yoˬ.(Heˍbrehˇ 2:15)

Nawˬ haꞈ ve chaw suh peuˬ k’o, yawˇ htaꞈ teˇ pawˆ k’awꞈ mawˬ daꞈ tuˬ awˬ tehˬ ve dawˇ law kuiˬ cawˬ ve yoˬ.(Yoˇhanˬ 5:28, 29)

 LIꞈ HPU HK’AW K’Oˆ VE HTAꞈ YONˍ G’A TEHˬ TEHˬ VE LAˇ

Yonˍ g’a ve yoˬ. Awˬ lawn k’o . . .

  • G’uiˬ sha lehˬ a shaꞈ htaꞈ Te hpanˍ shehˍ hpaˇ hpehꞈ ve yoˬ. Yaˬhoˉvaˬ G’uiˬ sha htaꞈ Liꞈ hpu hk’aw kuˬ taˍ ve “a shaꞈ teꞈ ve hk’a peu-eˬ ve awˬ hkuiˉ puiˍ hpehꞈ ve yoˬ”. (Chiˇ mvuh ve 36:9; Tcuh yaˇ 17:24, 25) Teꞈ chehˇ ve teˇ ceuˬ le le htaꞈ a shaꞈ peꞈ laˇ shehˍ hpaˇ lehˬ, suh peuˬ ve chaw htaꞈ k’awꞈ teꞈ tu la piˇ g’a ve yoˬ tehꞈ hk’a dehꞈ yonˍ hpehꞈ ve yoˬ.

  • Aˬ sho-eˬ htaˇ G’uiˬ sha lehˬ chaw yaˇ htaꞈ teꞈ tu la piˇ jaw ve yoˬ. Chaw mawˇ, yaˇ nehˬ, hawˉ hk’aˆ, yaˇ miˇ htaꞈ miˬ guiˬ hk’oˆ teꞈ tu la piˇ ve awˬ lawn hiˉ lawn Liꞈ hpu hk’aw cawˬ ve yoˬ. Teˇ hpaˍ hpaˍ suh k’ai ve maˇ maw sheˍ. Yaꞈ hk’aˇ teˇ g’aˇ k’o, tuˍ hpfuh hk’aw awˇ nyi hk’a gaˬ g’a chehˇ ve yoˬ.(Yoˇhanˬ 11:39-44)

  • G’uiˬ sha oˇ hk’e teˇ pawˆ k’awꞈ te gaˇ ve yoˬ. Suh ve teˇ ceuˬ htaꞈ Yaˬhoˉvaˬ canˇ leh canˇ paˍ hpehꞈ ve yoˬ tehꞈ shawˍ ve yoˬ. (1 Kawˇrenˍhtuˆ 15:26) Yawˇ lehˬ canˇ paˍ oˇ hk’e ve htaꞈ te luˬ piˇ leh suh peuˬ ve chaw htaꞈ k’awꞈ teꞈ tu la piˇ tuˬ “nyi ma cawˇ” ve yoˬ. G’uiˬ sha lehˬ, yawˇ bvuhꞈ tawnˇ taˍ ve chaw teˇ hpaˍ miˬ guiˬ hk’oˆ k’awꞈ chehˇ tuˬ yawˇ hui htaꞈ kuˬ tu piˇ tuˬ yoˬ.(Yawˇbaˆ 14:14, 15)

 DAWˇ NYI CAWˇ VE NA NYI HKAWˇ

Aˬ htoꞈ ma pa taw ngaˬ hui mawˇ la leh suh ve le.

Na nyi hkawˇ chi ve htaꞈ Liꞈ hpu AWˬ HKUIˉ PUIˍ ve liꞈ 3:17-19 leh ROˉMAꞈ liꞈ 5:12 awˬ hk’aw lo hk’awꞈ laˇ taˍ ve yoˬ.