Awˬ lawn awˬ tanˇ hk'a gaˬ hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Awˬ hk'aˇ lonˉ maˬ teˇ hpaˍ cawˬ taˍ ve liꞈ mehˆ hpfuhˇ lo hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve Chaw

Select language Laˇhuˍ hkawˇ

 Awˬ lawn 9

Miˬ guiˬ leh la paˇ neˇ ve yoˬ laˇ?

Miˬ guiˬ leh la paˇ neˇ ve yoˬ laˇ?

1. Awˬ g’uˇ suhˍ hpawˇ ve awˬ lawn ngaˬ hui hk’aˬ kaˬ lo shiˍ g’a ve le?

Nawˬ awˬ lawn maˇ daꞈ ve g’a kaˇ ve teˇ yanˇ, ‘miˬ guiˬ daꞈ la kuiˬ maˇ mawˬ’ tehꞈ dawˇ jaw laˇ? Chi beuꞈ teˇ co-e tiˇ pehˍ daꞈ ve leh haiˬ ve cawˬ maˇ jaˇ ve pa taw, miˬ guiˬ leh la paˇ neˇ ve yoˬ tehꞈ, chaw teˇ hpaˍ hpaˍ dawˇ ve yoˬ. Awˬ tehˬ yoˬ laˇ? Awˬ g’uˇ suhˍ hpawˇ hk’aˬ hk’e hpehꞈ tuˬ, ngaˬ hui shiˍ g’a-aw laˇ? Chaw yaˇ shiˍ maˇ g’a htawˇ, Yaˬhoˉvaˬ shiˍ g’a ve yoˬ. Awˬ g’uˇ suhˍ hpawˇ miˬ guiˬ leh chaw yaˇ hk’aˬ hk’e hpehꞈ la tuˬ, yawˇ Liꞈ hpu hk’aw k’oˆ laˇ taˍ ve yoˬ.—Iˉsaˍyaˆ 46:10; Yaˍkoˆ 4:14.

2, 3. Yeˍsuˆ ve awˬ laꞈ g’awˇ aˬ htoꞈ ma awˬ lawn shiˍ gaˇ ve le? Yeˍsuˆ yawˇ hui htaꞈ hk’aˬ hk’e hk’awꞈ piˇ ve le?

2 Miˬ guiˬ leh la paˇ neˇ ve awˬ lawn Liꞈ hpu hk’aw k’oˆ taˍ ve yoˬ. Yaꞈ hk’aˇ, ngaˬ hui chehˇ taˍ ve miˬ guiˬ leh ve k’oˆ gaˇ ve maˇ heˆ, haiˬ ve chaw leh maˇ daꞈ ve awˬ ceuˬ leh ve yoˬ. Yeˍsuˆ miˬ guiˬ hk’oˆ chehˇ htaˇ awˬ laꞈ g’awˇ hui htaꞈ maˍ piˇ ve, G’uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ miˬ guiˬ hk’oˆ uˉ peunˍ la tuˬ yoˬ. (Luˉkaꞈ 4:43) Hk’aˬ htaˆ uˉ peunˍ la tuˬ awˬ laꞈ g’awˇ hui shiˍ gaˇ ve yoˬ. Yawˇ hui Yeˍsuˆ htaꞈ na piˇ ve, “awˬ ceuˬ oˇ ve teˇ hpaˍ hk’aˬ htaˆ hpehꞈ la tuˬ le? Nawˬ k’awꞈ yaꞈ la tuˬ ve leh, miˬ guiˬ chi awˬ yanˇ leh tuˬ ve awˬ heˆ hk’aˬ hk’e hpehꞈ tawˆ la tuˬ ve le?” (Maꞈhtehˍ 24:3) Yeˍsuˆ yawˇ hui htaꞈ miˬ guiˬ leh ve awˬ nyi maˇ k’oˆ piˇ. Yaꞈ hk’aˇ, oˇ ve teˇ nyi gaˬ la paˇ neˇ htaˇ, hk’aˬ hk’e hpehꞈ la tuˬ k’oˆ piˇ ve yoˬ. Chi teˇ hkui Yeˍsuˆ ve tawˇ hkawˇ hpehꞈ la chehˇ ve yoˬ.

3 Miˬ guiˬ leh la paˇ neˇ ve awˬ yanˇ awˬ hk’aw lo chehˇ taˍ ve aˬ htoꞈ ma awˬ heˆ cawˬ ve, chi teˇ lawn hk’aw ngaˬ hui g’a shiˍ tuˬ yoˬ. Aˬ htoꞈ ma te miˬ guiˬ hk’oˆ haiˬ ve cawˬ maˇ jaˇ ve htaꞈ  ngaˬ hui shiˍ tuˬ, mvuhˇ naw ma hk’oˆ maꞈ bawˆ daꞈ ve awˬ lawn g’a shiˍ sheˍ ve yoˬ.

Mvuhˇ naw ma hk’oˆ ve maꞈ

4, 5. (a) Yeˍsuˆ mvuhˇ naw ma hk’oˆ Jawˇ mawˇ te ve maˇ maw htaˇ, aˬ htoꞈ ma hpehꞈ la ve le? (b) Hpeuꞈ maˍ ve liꞈ 12:12 hk’aw k’oˆ ve, Saˍtanˍ htaꞈ g’aꞈ ce la peuˬ hk’awꞈ nawˉ miˬ guiˬ hk’oˆ hk’aˬ hk’e hpehꞈ la ve le?

4 Awˬ lawn 8 hk’aw ngaˬ hui g’a shiˍ ve, 1914 hk’awꞈ htaˇ Yeˍsuˆ mvuhˇ naw ma hk’oˆ Jawˇ mawˇ tanˬ te ve yoˬ. (Daˍyeˍlaˆ 7:13, 14) Aˬ htoꞈ ma hpehꞈ la ve le? Hpeuꞈ maˍ ve liꞈ hk’aw k’oˆ ve, “mvuhˇ naw ma hk’oˆ lo maꞈ lonˉ hpehꞈ la ve yoˬ. Miˆhkeˍlaˆ [Yeˍsuˆ] leh yawˇ ve tcuh yaˇ teˇ hpaˍ lehˬ, cawˇ shehˍ ma [Saˍtanˍ] oˇ ve htaꞈ bawˆ daꞈ ve yoˬ. Cawˇ shehˍ ma leh yawˇ ve tcuh yaˇ teˇ hpaˍ htawˇ yawˇ hui htaꞈ k’awꞈ bawˆ daꞈ ve yoˬ.” * Saˍtanˍ leh yawˇ ve tcuh yaˇ maˇ g’aˇ leh yawˇ hui htaꞈ miˬ guiˬ hk’oˆ g’aꞈ ce la ve yoˬ. Mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ hui hk’aˬ ma ha lehˬ ve dawˇ nyi sheˍ! Yaꞈ hk’aˇ, miˬ guiˬ hk’oˆ chehˇ ve chaw hk’aˬ hk’e hpehꞈ la ve le? Liꞈ hpu hk’aw k’oˆ ve, chaw yaˇ tuꞈ ve hkanˍ ve maˇ maˇ g’a hpuˇ tuˬ yoˬ. Aˬ htoꞈ ma pa taw le? Awˬ lawn k’o, “yawˇ ve awˬ yanˇ a ciˉ ceh tiˉ cawˬ ve” htaꞈ Saˍtanˍ shiˍ leh nyi ma zuhˆ jaˇ ve yoˬ.—Hpeuꞈ maˍ ve 12:7, 9, 12.

5 Saˍtanˍ miˬ guiˬ hk’oˆ maˇ maˇ shoꞈ shaꞈ tuˬ te ve yoˬ. Awˬ lawn k’o, maˇ maw maw k’o G’uiˬ sha yawˇ htaꞈ te luˬ tuˬ yoˬ tehꞈ yawˇ shiˍ leh nyi ma zuhˆ jaˇ ve yoˬ. Yeˍsuˆ k’oˆ taˍ ve hk’e hpehꞈ la chehˇ ve awˬ heˆ htaꞈ te geh nyi sheˍ.—K’oˆ maˍ ve awˬ lawn 24 htaꞈ nyi sheˍ.

Awˬ leh meuˇ ve awˬ yanˇ

6, 7. Maꞈ bawˆ daꞈ ve leh meuꞈ ve kaˆ ve htaꞈ chi beuꞈ teˇ co-e hk’aˬ hk’e hpehꞈ la ve le?

6 Maꞈ bawˆ daꞈ ve. Yeˍsuˆ k’oˆ ve, “chaw teˇ ceuˬ leh teˇ ceuˬ,  mvuhˇ miˬ teˇ peˆ leh teˇ peˆ yaꞈ daꞈ jiˆ daꞈ tuˬ yoˬ.” (Maꞈhtehˍ 24:7) Ngaˬ hui awˬ co-e oˇ htaˇ teˇ co-e aꞈ kehˉ chaw suh maˇ jaˇ ve yoˬ. Chaˬ nyi kuiˬ teˇ kaˬ hk’aw k’oˆ ve, 1914 hk’awꞈ tanˬ leh maꞈ htaꞈ pa taw chaw 100 lanˬ g’aˇ suh ve yoˬ. 1 hk’awꞈ te leh 1900 hk’awꞈ hk’a gaˬ maꞈ bawˆ daꞈ ve pa taw chaw suh maˇ jaˇ ve yoˬ. Yaꞈ hk’aˇ, 1900 hk’awꞈ te leh 2000 hk’awꞈ hk’a gaˬ ceh kaꞈ chaw suh ve 3 pun aꞈ kehˉ maˇ ve yoˬ. Chaw laiˉ lanˬ g’aˇ maꞈ htaꞈ hk’aˬ ma kawˆ leh tuꞈ hkanˍ ve htaꞈ dawˇ nyi sheˍ!

7 Meuꞈ ve kaˆ ve. Yeˍsuˆ k’oˆ ve, “meuꞈ ve kaˆ ve” cawˬ la tuˬ yoˬ. (Maꞈhtehˍ 24:7) Chi beuꞈ teˇ co-e oˇ htaˇ aꞈ kehˉ caˇ tuˬ cawˬ maˇ ve htawˇ, chaw laiˉ g’aˇ caˇ maˇ lawꞈ sheˍ. Aˬ htoꞈ ma pa taw le? Awˬ lawn k’o, caˇ tuˬ dawˬ tuˬ leh ti caˇ kuiˬ miˬ guiˬ vuiˬ tuˬ hpu maˇ lawꞈ. Chaw teˇ hinˉ lanˬ g’aˇ hpaˆ teˇ nyi pon teˇ nyi caˇ tuˬ hpu maˇ lawꞈ. Chehˇ sha cawˬ sha kanˉ hk’aˇ hpawˇ k’oˆ ve, caˇ tuˬ maˇ lawꞈ ve pa taw, teˇ hk’awꞈ le le yaˇ ehˉ laiˉ lanˬ g’aˇ suh ve yoˬ.

8, 9. Yeˍsuˆ k’oˆ ve hk’e miˬ hiˆ ve leh a naˍ hk’aˬ hk’e hpehꞈ la chehˇ ve le?

8 Miˬ hiˆ ve. Yeˍsuˆ k’oˆ ve, “miˬ g’aˇ hteꞈ hiˆ” la tuˬ yoˬ. (Luˉkaꞈ 21:11)  Teˇ hk’awꞈ le le miˬ hiˆ ve laiˉ pawˆ hpehꞈ la chehˇ ve htaꞈ g’a mawˬ ve yoˬ. 1900 hk’awꞈ tanˬ leh miˬ hiˆ ve pa taw, chaw 2 lanˬ g’aˇ hpaˆ suh ve yoˬ. Chi teˇ hkui cuˇ yiˍ uiˍ la mvuh la leh miˬ hk’aˬ htaˆ hiˆ la ve shiˍ tuˬ awˬ hk’eun cawˬ ve htawˇ, chaw suh maˇ jaˇ sheˍ ve yoˬ.

9 A naˍ. Yeˍsuˆ k’oˆ ve, “naˬ beuˬ” gaˬ la tuˬ yoˬ. Kawˆ tuˬ uiˍ ve a naˍ chaw laiˉ g’aˇ htaꞈ pehˉ k’ai leh suh maˇ jaˇ. (Luˉkaꞈ 21:11) Naˆ tsuhˇ shehˍ hpaˇ a naˍ laiˉ ceuˬ htaꞈ gu nai tuˬ shiˍ ve htawˇ, gu maˇ g’a ve a naˍ laiˉ ceuˬ k’awꞈ cawˬ sheˍ ve yoˬ. Chaˬ nyi kuiˬ teˇ kaˬ hk’aw k’oˆ ve, awˬ tsuhˇ hpoˆ a naˍ, naˬ hpeuˆ ve a naˍ, g’oˇ peˬ lon jaˇ ve a naˍ htaꞈ pa taw, teˇ hk’awꞈ le le chaw laiˉ lanˬ g’aˇ suh ve yoˬ. Chi hk’oˆ kaꞈ, 40 hk’awꞈ awˬ hk’aw lo naˆ tsuhˇ shehˍ hpaˇ a naˍ awˬ suhˉ 30 ceuˬ mawˬ leh teˇ hpaˍ k’o gu nai tuˬ maˇ shiˍ sheˍ.

Awˬ leh meuˇ ve awˬ yanˇ awˬ hk’aw lo chehˇ ve chaw

10. Liꞈ hpu hk’aw 2 Tiˆmoˉseˍ liꞈ 3:1-5 hk’aw k’oˆ taˍ ve hk’e chi beuꞈ hk’aˬ hk’e hpehꞈ chehˇ ve le?

10 Liꞈ hpu hk’aw 2 Tiˆmoˉseˍ liꞈ 3:1-5 hk’aw k’oˆ ve, “awˬ leh meuˇ ve awˬ nyi awˬ haˉ teˇ hpaˍ awˬ hk’aw  lo haˍ jaˇ ve awˬ yanˇ gaˬ la tuˬ yoˬ.” Tcuh yaˇ Pawˇluꞈ k’oˆ ve, awˬ leh meuˇ ve awˬ yanˇ awˬ hk’aw lo chaw yaˇ chi hk’e hpehꞈ tuˬ yoˬ.

  • A shu yawˇ awˬ to htaꞈ haꞈ ve

  • Hpu htaꞈ sheˉ lai ve

  • Awˬ pa awˬ e hkawˇ htaꞈ maˇ na yuˬ ve

  • Shu ve awˬ bon htaꞈ maˇ shiˍ puiˉ ve

  • Shu htaꞈ maˇ haꞈ puiˉ ve

  • A shu yawˇ awˬ to htaꞈ maˇ g’aˇ puiˉ ve

  • Haiˬ jaˇ ve

  • G’uiˬ sha htaꞈ maˇ haꞈ leh miˬ guiˬ ha lehˬ tuˬ teˇ hpaˍ htaꞈ haꞈ ve

  • G’uiˬ sha htaꞈ haꞈ ve te ve htawˇ, awˬ tehˬ k’o G’uiˬ sha hkawˇ maˇ na yuˬ ve

11. Chiˇ mvuh ve liꞈ 92:7 hk’aw k’oˆ ve hk’e haiˬ ve chaw hk’aˬ hk’e hpehꞈ tuˬ le?

11 Nawˬ awˬ paˇ lo chehˇ ve chaw chi hk’e hpehꞈ-aw laˇ? Miˬ guiˬ hk’a peu-eˬ hk’oˆ chaw yaˇ chi hk’e hpehꞈ chehˇ ve yoˬ. Yaꞈ hk’aˇ, maˇ maw k’o G’uiˬ sha teˇ ceuˬ ceuˬ te tuˬ yoˬ. Yawˇ ka tiꞈ te taˍ ve, “haiˬ ve chaw teˇ hpaˍ lehˬ mvuhꞈ hk’a shuˍ yeˬ la leh, chaꞈ chiˆ ve kanˉ htaꞈ  te ve chaw teˇ hpaˍ htawˇ uiˍ la maˇ la ve yoˬ. Yaꞈ hk’aˇ yawˇ hui hk’a peu-eˬ luˬ k’ai sheˆ k’ai ve yoˬ.”—Chiˇ mvuh ve 92:7.

Awˬ leh meuˇ ve awˬ yanˇ awˬ hk’aw lo daꞈ ve awˬ ceuˬ

12, 13. Awˬ leh meuˇ ve awˬ yanˇ awˬ hk’aw lo Yaˬhoˉvaˬ ngaˬ hui htaꞈ aˬ htoꞈ ma maˍ laˇ ve le?

12 Liꞈ hpu hk’aw k’oˆ taˍ ve, awˬ leh meuˇ ve awˬ yanˇ awˬ hk’aw lo tuꞈ hkanˍ dawˇ haˍ ve cawˬ maˇ jaˇ ve htawˇ, daꞈ ve awˬ ceuˬ kaꞈ cawˬ tuˬ yoˬ.

“G’uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ htaꞈ caˉ daꞈ ve ha lehˬ ve bon hkawˇ chi, miˬ guiˬ hk’oˆ teˇ kaˬ le le lo ca maˍ piˇ tuˬ yoˬ.”—Maꞈhtehˍ 24:14

13 Liꞈ hpu htaꞈ na g’a ve. Tcuh kaˍ paˍ Daˍyeˍlaˆ k’oˆ ve, awˬ leh meuˇ ve awˬ yanˇ awˬ hk’aw lo “awˬ ceuˬ chi teˇ hpaˍ htaꞈ na g’a tuˬ g’aˇ hteꞈ coˇ caˇ tuˬ yoˬ.” (Daˍyeˍlaˆ 12:4) K’oˆ gaˇ ve lehˬ, awˬ leh meuˇ ve awˬ yanˇ awˬ hk’aw lo Liꞈ hpu na g’a maˇ la tuˬ, G’uiˬ sha yawˇ ve chaw htaꞈ ga piˇ ve yoˬ. 1914 hk’awꞈ htaˇ tanˬ leh Yaˬhoˉvaˬ chi hk’e te laˬ ve yoˬ. Tawˇ pa haˉ te k’o, yawˇ ve awˬ meh leh miˬ guiˬ hk’oˆ yawˇ ve a loˍ a yeˇ uiˍ ve, htaiˍ hk’awꞈ laˇ ve, suh peuˬ k’o hk’aˬ hk’e k’ai ve, teꞈ tu la ve awˬ lawn chi teˇ hpaˍ G’uiˬ sha ngaˬ hui htaꞈ maˍ laˇ ve yoˬ. Ngaˬ hui tuꞈ hkanˍ dawˇ haˍ ve hk’a peu-eˬ G’uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ ceh tiˉ gu g’a ve yoˬ tehꞈ, ngaˬ hui henˇ peuˬ ve yoˬ. Ngaˬ hui dawˇ sha g’a tuˬ leh G’uiˬ sha nyi hk’aˇ suh tuˬ, hk’aˬ hk’e te cawˇ ve htaꞈ kaꞈ ngaˬ hui g’a henˇ peuˬ-oˬ. Awˬ lawn chi teˇ hpaˍ htaꞈ shiˍ peuˬ hk’awꞈ nawˉ, G’uiˬ sha ve chaw hui hk’aˬ hk’e te ve le? Awˬ nu ve tcuh kaˍ paˍ tawˇ hkawˇ hk’awꞈ laˇ tuˬ yoˬ.—K’oˆ maˍ ve awˬ lawn 21 leh 25 htaꞈ nyi sheˍ.

14. Awˬ leh meuˇ ve awˬ yanˇ awˬ hk’aw lo G’uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ daꞈ ve awˬ lawn hto toˇ ve hk’aˬ hk’e taw te chehˇ ve le? Kanˉ chi htaꞈ a shu te chehˇ ve le?

14 Miˬ guiˬ hk’oˆ teˇ kaˬ le le hto toˇ ve. Yeˍsuˆ k’oˆ ve, awˬ leh meuˇ ve awˬ yanˇ awˬ hk’aw lo “G’uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ htaꞈ caˉ daꞈ ve ha lehˬ ve bon hkawˇ chi, miˬ guiˬ hk’oˆ teˇ kaˬ le le lo ca maˍ piˇ tuˬ yoˬ.” (Maꞈhtehˍ 24:3, 14) 230 mvuhˇ miˬ hpaˆ awˬ  hk’aw lo G’uiˬ sha ve chaw 700 chaw ceuˬ tawˇ hkawˇ hpaˆ yehˇ leh G’uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ daꞈ ve awˬ lawn shu htaꞈ maˍ piˇ chehˇ ve yoˬ. G’uiˬ sha ve mvuhˇ miˬ aˬ htoꞈ ma le, ngaˬ hui htaꞈ aˬ htoꞈ ma te laˇ tuˬ le, awˬ lawn chi teˇ hpaˍ htaꞈ shu na g’a tuˬ ‘mvuhˇ miˬ teˇ peˆ le le leh tawˇ hkawˇ teˇ ceuˬ le le’ hk’aw laˬ ve Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve chaw ga piˇ chehˇ ve yoˬ. (Hpeuꞈ maˍ ve 7:9) Yawˇ hui Liꞈ hpu maˍ ve awˬ hpfuhˇ maˇ heuˆ. Yeˍsuˆ k’oˆ ve hk’e shu nyi bawˬ leh fawˉ mehˍ ve g’a hpuˇ ve htawˇ, kanˉ chi htaꞈ tawˍ taˍ maˇ g’a.—Luˉkaꞈ 21:17.

Nawˬ hk’aˬ hk’e te tuˬ le?

15. (a) Ngaˬ hui awˬ leh meuˇ ve awˬ yanˇ awˬ hk’aw lo chehˇ taˍ ve yoˬ tehꞈ, nawˬ yonˍ ve laˇ? Aˬ htoꞈ ma te nawˬ chi hk’e yonˍ ve le? (b) Yaˬhoˉvaˬ hkawˇ htaꞈ na yuˬ ve chaw leh maˇ na yuˬ ve chaw hk’aˬ hk’e hpehꞈ tuˬ le?

15 Ngaˬ hui awˬ leh meuˇ ve awˬ yanˇ awˬ hk’aw lo chehˇ taˍ ve yoˬ tehꞈ, nawˬ yonˍ ve laˇ? Liꞈ hpu hk’aw k’oˆ taˍ ve tawˇ hkawˇ laiˉ hkawˇ biˇ la chehˇ ve yoˬ. Maˇ maw k’o, Yaˬhoˉvaˬ hto toˇ ve kanˉ htaꞈ jehˇ tcuh leh “awˬ leh meuˇ” gaˬ la tuˬ yoˬ. (Maꞈhtehˍ 24:14) Awˬ leh meuˇ chi aˬ htoꞈ ma le? Aˍmaˍgeˍdonˍ maꞈ hpehꞈ ve yoˬ. Maꞈ chi ve hk’aw G’uiˬ sha haiˬ ve hk’a peu-eˬ htaꞈ te luˬ piˇ tuˬ yoˬ. Yaˬhoˉvaˬ lehˬ Yeˍsuˆ leh kanˇ paˆ uiˍ ve mvuhˇ naw ma tcuh yaˇ htaꞈ cuˇ leh, yawˇ leh yawˇ ve Yaˇ paˍ hkawˇ maˇ na yuˬ ve chaw teˇ g’aˇ le le htaꞈ te luˬ piˇ tuˬ yoˬ. (2 Hteˇsaˍlawˇniˆ 1:6-9) Oˇ ve hk’awꞈ nawˉ, Saˍtanˍ leh yawˇ ve tcuh yaˇ chaw yaˇ htaꞈ maˇ k’awꞈ heˍ g’a. G’uiˬ sha ve hkawˇ na yuˬ gaˇ leh yawˇ ve mvuhˇ miˬ uˉ peunˍ laˇ tcuh gaˇ ve chaw lehˬ, G’uiˬ sha ve ka tiꞈ hk’a peu-eˬ awˬ tehˬ biˇ la ve htaꞈ g’a mawˬ tuˬ yoˬ.—Hpeuꞈ maˍ ve 20:1-3; 21:3-5.

16. Awˬ leh meuˇ gaˬ la paˇ neˇ ve pa taw, nawˬ hk’aˬ hk’e te cawˇ ve le?

16 Maˇ maw k’o, Saˍtanˍ uˉ peunˍ ve miˬ guiˬ chi lehˬ leh tuˬ yoˬ. ‘Ngaˬ hk’aˬ hk’e te tuˬ le?’ A shu yawˇ awˬ to htaꞈ na nyi cawˇ ve yoˬ. Yaˬhoˉvaˬ nawˬ htaꞈ Liꞈ hpu hk’a dehꞈ henˇ tcuh gaˇ ve yoˬ. Nawˬ g’a coˇ caˇ ve yoˬ. (Yoˇhanˬ 17:3) Liꞈ hpu na g’a gaˇ  ve chaw htaꞈ ga piˇ tuˬ, Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve chaw teˇ shinˉ le le hpawnˬ daꞈ ve yoˬ. Nawˬ hk’aˬ htaˆ kaꞈ hpawnˬ daꞈ la-o. (Heˍbrehˇ 10:24, 25 g’aw ve.) Liꞈ hpu henˇ chehˇ htaˇ pa tuˬ cawˬ ve htaꞈ nawˬ shi ve k’o, pa tuˬ taˇ kawˆ. Nawˬ chi hk’e te ve k’o, Yaˬhoˉvaˬ htaꞈ meuˆ daꞈ maˇ la ve yoˬ.—Yaˍkoˆ 4:8.

17. Miˬ guiˬ leh la htaˇ, aˬ htoꞈ ma te chaw yaˇ kawˆ cheˆ ve le?

17 Tcuh yaˇ Pawˇluꞈ k’oˆ ve, “tanˇ hkuinˇ htaˇ chaw hk’awˇ laˬ ve hk’e” haiˬ ve chaw htaꞈ te luˬ piˇ tuˬ yoˬ. (1 Hteˇsaˍlawˇniˆ 5:2) Yeˍsuˆ k’oˆ taˍ ve, awˬ leh meuˇ ve awˬ yanˇ hk’aw chehˇ taˍ ve shaˉ hkiˆ maˇ maˇ htaꞈ chaw yaˇ a yeˇ maˇ yuˬ. “Chaw yaˇ ve Yaˇ hpu k’awꞈ yaꞈ la tuˬ ve lehˬ [k’oˆ gaˇ ve lehˬ, awˬ leh meuˇ ve awˬ yanˇ] Noˉaꞈ ve awˬ co-e htaˇ hk’a shuˍ shuˍ hpehꞈ tuˬ yoˬ. Awˬ lawn k’o, Noˉaꞈ haw loꞈ k’oˍ hk’aw loꞈ-e ve teˇ nyi hk’a gaˬ, iˉ kaˆ maˇ htonˍ sheˍ ve awˬ yanˇ awˬ hk’aw lo, yawˇ hui lehˬ caˇ ve dawˬ ve, awˬ hpawˇ awˬ miˇ heuˆ daꞈ leh ka piˇ ve, chi hk’e te chehˇ ve yoˬ. Iˉ kaˆ htonˍ la leh yawˇ hui htaꞈ poˬ chiˇ veu htaˇ hk’a gaˬ yawˇ hui maˇ shiˍ ve hk’e, chaw yaˇ ve Yaˇ hpu k’awꞈ yaꞈ la ve teˇ yanˇ, chi hk’a shuˍ shuˍ hpehꞈ tuˬ yoˬ.”—Maꞈhtehˍ 24:37-39.

18. Yeˍsuˆ aˬ htoꞈ ma shaˍ tiꞈ peꞈ laˇ ve le?

18 Yeˍsuˆ ngaˬ hui htaꞈ shaˍ tiꞈ peꞈ laˇ ve, ‘caˇ leuˉ dawˬ leuˉ ve, tzuhˬ dawˬ bvuhˆ ve, miˬ guiˬ dawˇ haˍ gaˇ haˍ tuˬ ve teˇ hpaˍ htaꞈ pa taw nawˬ hui nyi ma shoꞈ shaꞈ chehˇ ve teˇ yanˇ, awˬ nyi oˇ ve lehˬ va yaw ve hk’a shuˍ shuˍ teˇ cawˬ haˉ nawˬ hui awˬ hk’oˆ gaˬ la tuˬ yoˬ.’ Yeˍsuˆ k’awꞈ k’oˆ ve, “chaw yaˇ ve Yaˇ hpu mehˆ g’uˇ suhˍ g’a huˉ chehˇ hpehꞈ tuˬ hk’aˬ htaˆ kaꞈ bon lawˬ leh shaw taˍ-oꞈ.” (Luˉkaꞈ 21:34-36) Aˬ htoꞈ ma pa taw Yeˍsuˆ ve hkawˇ htaꞈ na yuˬ ve a yeˇ uiˍ jaˇ ve le? Maˇ maw k’o, G’uiˬ sha Saˍtanˍ ve miˬ guiˬ htaꞈ te luˬ te sheˆ piˇ tuˬ yoˬ. Yaˬhoˉvaˬ leh Yeˍsuˆ htaꞈ haꞈ yuˬ ve chaw ceh tiˉ awˬ leh meuˇ chi htaꞈ ponˬ leh miˬ guiˬ awˬ suhˉ hk’aw co co taiˍ taiˍ g’a chehˇ tuˬ yoˬ.—Yoˇhanˬ 3:16; 2 Peˍtruˆ 3:13.

^ aw? tawn 4 Miˆhkeˍlaˆ lehˬ Yeˍsuˆ Hkriꞈ ve awˬ meh teˇ meh hpehꞈ ve yoˬ. K’oˆ maˍ ve awˬ lawn 23 htaꞈ nyi sheˍ.