Awˬ lawn awˬ tanˇ hk'a gaˬ hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Leuˆ yuˬ g'a ve teˇ hpaˍ cawˬ taˍ ve liꞈ mehˆ hpfuhˇ nyiˇ k'oˆ teˇ k'oˆ lo hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve Chaw

Laˇhuˍ hkawˇ

Liꞈ hpu Aˬ htoꞈ ma Liꞈ Hpehꞈ ve le

Liꞈ hpu Aˬ htoꞈ ma Liꞈ Hpehꞈ ve le

Liꞈ hpu lehˬ . . .

  • chaw yaˇ cuˇ yiˍ cawˬ ve liꞈ hpehꞈ ve laˇ

  • a ponˬ leh kaˇ puiˇ kaˇ lao liꞈ hpehꞈ ve laˇ

  • G’uiˬ sha geh laˬ ve liꞈ hpehꞈ ve laˇ

 LIꞈ HPU HK’AW K’Oˆ VE AWˬ CEUˬ

“Liꞈ hpu hk’a peu-eˬ lehˬ, G’uiˬ sha ve Awˬ ha hpu dawˇ pawnˍ piˇ ve htaꞈ pa taw cawˬ la ve yoˬ.” (2 Tiˆmoˉseˍ 3:16)

NAWˬ AWˬ PON Aˬ HTOꞈ MA TCUHˉ KUIˬ CAWˬ VE LE

A shaꞈ teꞈ chehˇ kuiˬ lo a yeˇ uiˍ ve na nyi hkawˇ htaꞈ yaw hk’awꞈ laˇ tuˬ cawˬ ve yoˬ. (Tawˇ naˉ ve 2:1-5)

Teˇ nyi le le a shaꞈ teꞈ kuiˬ lo beˆ maˍ laˇ hkawˇ htaꞈ yonˍ g’a ve yoˬ. (Chiˇ mvuh ve 119:105)

Awˬ g’uˇ suhˍ hpawˇ awˬ tehˬ awˬ na ve dawˇ law kuiˬ cawˬ ve yoˬ. (Roˉmaꞈ 15:4)

 LIꞈ HPU HK’AW K’Oˆ VE HTAꞈ YONˍ G’A TEHˬ TEHˬ VE LAˇ

Yonˍ g’a ve yoˬ. Awˬ lawn k’o . . .

  • Cawˇ leh hawˍ daꞈ ve yoˬ. Liꞈ hpu htaꞈ chaw yaˇ 40 g’aˇ bvuhꞈ leh awˬ yanˇ 1,600 hk’awꞈ hpaˆ hk’e yehˇ ve yoˬ. Bvuhꞈ paˍ laiˉ g’aˇ lehˬ maˇ shiˍ maˇ mawˬ daꞈ jaw ve yoˬ. Yaꞈ hk’aˇ, Liꞈ hpu lehˬ awˬ lawn lonˉ ma teˇ lawn tiˉ cawˬ leh hk’a peu-eˬ hawˍ daꞈ ve yoˬ.

  • Raˍsaˍvanˍ bvuhꞈ taˍ ve awˬ ceuˬ ka tiꞈ yeˬ ve yoˬ. Miˬ guiˬ hk’oˆ ve awˬ lawn raˍsaˍvanˍ bvuhꞈ paˍ lehˬ, a shu yawˇ ve chaw ceuˬ maꞈ bawˆ shonˇ ve awˬ lawn htaꞈ maˇ bvuhꞈ taˍ. Yaꞈ hk’aˇ, Liꞈ hpu htaꞈ bvuhꞈ paˍ lehˬ a shu yawˇ yaꞈ kuiˬ leh a shu yawˇ hui ve chaw ceuˬ yaꞈ kuiˬ htaꞈ hteˇ lehˍ bvuhꞈ keu ve yoˬ. (2 Raˍsaˍvanˍ 36:15, 16; Chiˇ mvuh ve 51:1-4)

  • Liꞈ hpu hk’aw ve tcuh kaˍ paˍ tawˇ hkawˇ hk’a peu-eˬ biˇ la ve yoˬ. Aˬ sho-eˬ ve Baˍbuˍlonˍ venˇ htaꞈ te luˬ tuˬ ve awˬ lawn Liꞈ hpu hk’aw 200 hk’awꞈ awˬ g’uˇ suhˍ htaˇ kaꞈ k’oˆ taˍ ve yoˬ. (Iˉsaˍyaˆ 13:17-22) Venˇ chi ve htaꞈ te luˬ tuˬ ve awˬ hk’aˇ htaꞈ ceh k’oˆ taˍ ve maˇ heˆ. Yaꞈ hk’aˇ, venˇ oˇ ve htaꞈ bawˆ g’aˇ tuˬ ve chaw awˬ meh kaꞈ bvuhꞈ taˍ ve yoˬ. (Iˉsaˍyaˆ 45:1-3)

Liꞈ hpu hk’aw tcuh kaˍ paˍ tawˇ hkawˇ htaꞈ hk’a ceˆ hk’a cuˍ biˇ la ve yoˬ. G’uiˬ sha geh laˬ ve liꞈ lehˬ oˇ hk’e hpehꞈ tuˬ yoˬ tehꞈ dawˇ law ve maˇ heˆ laˇ. (2 Peˍtruˆ 1:21)

 DAWˇ NYI CAWˇ VE NA NYI HKAWˇ

G’uiˬ sha ve tawˇ hkawˇ nawˬ a shaꞈ teꞈ kuiˬ lo hk’aˬ hk’e gu daꞈ laˇ g’a ve le.

Na nyi hkawˇ chi ve htaꞈ Liꞈ hpu IˉSAˍYAˆ liꞈ 48:17, 18 leh 2 TIˆMOˉSEˍ liꞈ 3:16, 17 awˬ hk’aw lo hk’awꞈ laˇ taˍ ve yoˬ.