Awˬ lawn awˬ tanˇ hk'a gaˬ hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Leuˆ yuˬ g'a ve teˇ hpaˍ cawˬ taˍ ve liꞈ mehˆ hpfuhˇ nyiˇ k'oˆ teˇ k'oˆ lo hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve Chaw

Laˇhuˍ hkawˇ

Awˬ g’uˇ suhˍ hpawˇ Hk’aˬ hk’e Hpehꞈ la tuˬ Dawˇ ve le

Awˬ g’uˇ suhˍ hpawˇ Hk’aˬ hk’e Hpehꞈ la tuˬ Dawˇ ve le

Ngaˬ hui ve miˬ guiˬ . . .

  • maˇ pa k’ai tuˬ laˇ

  • luˬ k’ai sheˆ k’ai tuˬ laˇ

  • daꞈ la tuˬ laˇ

 LIꞈ HPU HK’AW K’Oˆ VE AWˬ CEUˬ

“G’uiˬ sha” “lehˬ, yawˇ hui ve mehˆ g’uiˬ hk’a peu-eˬ htaꞈ shiˆ baˬ piˇ tuˬ yoˬ. Suh ve teˇ ceuˬ maˇ k’awꞈ cawˬ. Dawˇ haˍ ve, paˆ hawˬ ve, naˬ ve, awˬ ceuˬ chi teˇ hpaˍ htawˇ maˇ k’awꞈ cawˬ. Awˬ lawn k’o, awˉ lawˉ htaˇ cawˬ ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ mehˉ k’ai peuˬ tehꞈ k’oˆ ve yoˬ.” (Hpeuꞈ maˍ ve 21:3, 4)

NAWˬ AWˬ PON Aˬ HTOꞈ MA TCUHˉ KUIˬ CAWˬ VE LE

Awˬ bon cawˬ leh nyi hk’aˇ suh ve kanˉ cawˬ tuˬ yoˬ. (Iˉsaˍyaˆ 65:21-23)

Naˬ ve gawˬ ve leh tuꞈ ve hkanˍ ve hk’aˬ ve teˇ ceuˬ htawˇ maˇ k’awꞈ cawˬ. (Iˉsaˍyaˆ 25:8; 33:24)

Ha lehˬ ve awˬ hk’aw lo yehˬ k’a leh awˬ chawˇ teˇ geh maˇ peuˬ maˇ leh puiˉ ve a shaꞈ g’a teꞈ chehˇ tuˬ yoˬ. (Chiˇ mvuh ve 37:11, 29)

 LIꞈ HPU HK’AW K’Oˆ VE HTAꞈ YONˍ G’A TEHˬ TEHˬ VE LAˇ

Yonˍ g’a ve yoˬ. Awˬ lawn k’o . . .

  • G’uiˬ sha lehˬ ka tiꞈ oˇ ve htaꞈ biˇ la piˇ tuˬ te g’a ve yoˬ. Liꞈ hpu awˬ hk’aw lo, Yaˬhoˉvaˬ G’uiˬ sha teˇ g’aˇ htaꞈ ceh tiˉ k’oˆ taˍ ve “Kanˇ paˆ uiˍ jaˇ shehˍ hpaˇ” hpehꞈ ve yoˬ. (Hpeuꞈ maˍ ve 15:3, MGS) Hk’e te leh, yawˇ ve ka tiꞈ htaꞈ hk’a dehꞈ haꞈ shaˉ taˍ leh ngaˬ hui ve miˬ guiˬ daꞈ la tuˬ pa piˇ g’a ve yoˬ. Liꞈ hpu awˬ hk’aw lo k’oˆ ve, “G’uiˬ sha lehˬ hk’a peu-eˬ htaꞈ te g’a ve yoˬ”. (Maꞈhtehˍ 19:26)

  • Ka tiꞈ oˇ ve htaꞈ biˇ la tuˬ G’uiˬ sha te gaˇ ve yoˬ. Tawˇ pa haˉ te k’o, suh peuˬ ve chaw htaꞈ teꞈ tu la piˇ tuˬ Yaˬhoˉvaˬ “nyi ma cawˇ” ve yoˬ. (Yawˇbaˆ 14:14, 15)

G’uiˬ sha ve Yaˇ hpu Yeˍsuˆ Hkriꞈ naˬ ve chaw htaꞈ gu na-e piˇ ve yoˬ tehꞈ Liꞈ hpu hk’aw maˍ laˇ taˍ ve yoˬ. Aˬ htoꞈ ma pa taw yawˇ oˇ hk’e te ve le. Awˬ lawn k’o, yawˇ te piˇ gaˇ ve yoˬ. (Maˍkuˆ 1:40, 41) Yeˍsuˆ ve Awˬ pa hk’a shuˍ, loˍ ve chaw htaꞈ yawˇ ga piˇ gaˇ ve yoˬ. (Yoˇhanˬ 14:9)

Chi htaꞈ pa taw awˬ g’uˇ suhˍ hpawˇ ha lehˬ dawˇ sha ve cawˬ tuˬ Yaˬhoˉvaˬ leh Yeˍsuˆ ga laˇ gaˇ ve yoˬ tehꞈ yonˍ hpehꞈ ve yoˬ. (Chiˇ mvuh ve 72:12-14; 145:16; 2 Peˍtruˆ 3:9)

 DAWˇ NYI CAWˇ VE NA NYI HKAWˇ

G’uiˬ sha lehˬ ngaˬ hui ve miˬ guiˬ htaꞈ hk’aˬ hk’e k’awꞈ daꞈ la piˇ g’a tuˬ le.

Na nyi hkawˇ chi ve htaꞈ Liꞈ hpu MAꞈHTEHˍ liꞈ 6:9, 10 leh DAˍYEˍLAˆ liꞈ 2:44 awˬ hk’aw lo hk’awꞈ laˇ taˍ ve yoˬ.