Awˬ lawn awˬ tanˇ hk'a gaˬ hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Leuˆ yuˬ g'a ve teˇ hpaˍ cawˬ taˍ ve liꞈ mehˆ hpfuhˇ nyiˇ k'oˆ teˇ k'oˆ lo hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Awˬ hk'aˇ lonˉ maˬ teˇ hpaˍ cawˬ taˍ ve liꞈ mehˆ hpfuhˇ lo hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve Chaw

Laˇhuˍ hkawˇ

A shu Yaˬhoˉvaˬ ve A loˍ Awˬ hk’aˇ suh Te Chehˇ ve le

 Awˬ lawn 11

Aˬ htoꞈ ma pa taw Ngaˬ hui Hpawnˬ daꞈ lonˉ lo K’ai ve le

Aˬ htoꞈ ma pa taw Ngaˬ hui Hpawnˬ daꞈ lonˉ lo K’ai ve le

Mehˆsiˬkoˬ

Jaˬmaˬniˬ

Baˆsaw-a naˬ

Niˬkaˬraˬgaw-aˬ

Iˉtaˬliˬ

Aˬ htoꞈ ma pa taw chaw chi teˇ hpaˍ ha lehˬ jaˇ ve le. Awˬ lawn k’o, yawˇ hui Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve chaw hpawnˬ daꞈ lonˉ lo k’ai ve yoˬ. Aˬ sho-eˬ htaˇ, G’uiˬ sha ve kanˉ htaꞈ te ve chaw teˇ hk’awꞈ shehˆ pawˆ hpawnˬ daꞈ tuˬ tawˇ piˇ taˍ ve hk’a shuˍ, hpawnˬ daꞈ lonˉ lo k’ai ve teˇ ceuˬ ngaˬ hui awˬ pon ha lehˬ kuiˬ hpehꞈ ve yoˬ. (Bon maˍ ve 16:16) Teˇ hk’awꞈ le le, ngaˬ hui hpawnˬ daꞈ lonˉ lehˬ, hpawnˬ daꞈ lonˉ teˇ nyi, hpawnˬ daꞈ lonˉ nyiˇ nyi, leh hpawnˬ daꞈ lonˉ shehˆ nyi cawˬ ve yoˬ. Hpawnˬ daꞈ ve chi teˇ hpaˍ hk’aw ngaˬ hui aˬ htoꞈ ma awˬ bon g’a ve le.

Ngaˬ hui Hkriꞈ yaˇ awˬ viˉ awˬ nyi meuˆ daꞈ maˇ la tuˬ te ve yoˬ. “Chaw moˍ lonˉ hpawnˬ daꞈ kuiˬ hk’aw lo” Iˉsaˍreˍlaˆ chaw Yaˬhoˉvaˬ htaꞈ chiˇ mvuh htaˇ, ha lehˬ ve hk’a shuˍ hpawnˬ daꞈ lonˉ lo, ngaˬ hui yawˇ htaꞈ teˇ geh oˉ k’oˍ pui ve awˬ hk’aw lo ha lehˬ ve yoˬ. (Chiˇ mvuh ve 26:12; 111:1) Hpawnˬ daꞈ lonˉ chi ve hk’aw laiˉ kaˬ lo laˬ ve maˇ heˆ leh awˬ nu ve mvuhˇ miˬ lo laˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve chaw htaꞈ hpuˇ daꞈ mawˬ daꞈ leh awˬ chawˇ te daꞈ ve awˬ yanˇ kaꞈ hpehꞈ ve yoˬ. Sha g’uˇ htaˇ, hpawnˬ daꞈ lonˉ hk’aw awˍ teˇ geh caˇ ve k’o, awˬ chawˇ te daꞈ ve awˬ yanˇ hpehꞈ ve pa taw ngaˬ hui ha lehˬ jaˇ ve yoˬ. (Tcuh yaˇ 2:42) Oˇ kaˬ lo miˬ guiˬ hk’a peu-eˬ hk’oˆ chehˇ ve “Awˬ viˉ awˬ nyi teˇ hpaˍ” haꞈ pehnˇ ve htaꞈ ngaˬ hui g’a mawˬ ve yoˬ. (1 Peˍtruˆ 2:17)

Co ha hpawˇ uiˍ la mvuh la tuˬ ngaˬ hui htaꞈ ga laˇ ve yoˬ. Iˉsaˍreˍlaˆ chaw G’uiˬ sha ve “awˬ liˇ tawˇ hkawˇ teˇ hpaˍ htaꞈ na g’a” tuˬ yawˇ hui htaꞈ tcuhˉ kuiˬ k’awꞈ yuˬ tawˆ maˍ piˇ ve pa taw, yawˇ hui awˬ bon g’a ve yoˬ. (Neˍhaˍmiˆ 8:8, 12) Hpawnˬ daꞈ lonˉ lo Liꞈ hpu hk’aw maˍ ve awˬ ceuˬ awˬ bon cawˬ ve tehꞈ ngaˬ hui shawˍ ve yoˬ. Hpawnˬ daꞈ kuiˬ lo awˬ lawn awˬ tanˇ teˇ lawn le le Liꞈ hpu htaꞈ cuˇ ve yoˬ. Bon maˍ hkawˇ leh awˬ tehˬ g’a hpuˇ ve awˬ lawn te maˍ ve awˬ hk’aw lo G’uiˬ sha a loˍ te ve awˬ hk’aˇ ngaˬ hui g’a henˇ shiˍ ve yoˬ. Haˍ ve awˬ yanˇ chi awˬ hk’aw lo Hkriꞈ yaˇ ve hk’e a shaꞈ teꞈ ve chaw yawˇ hui ve awˬ lawn kaˇ laˇ htaˇ ngaˬ hui awˬ bon g’a ve yoˬ. Hpawnˬ daꞈ kuiˬ lo Liꞈ hpu hk’aw ve awˬ lawn awˬ tanˇ awˬ han te maˍ laˇ leh, awˬ tehˬ awˬ na yuˬ yehˇ kuiˬ henˇ yuˬ g’a ve yoˬ. Hpawnˬ daꞈ lonˉ lo teˇ pawˆ le le, a shu yawˇ ve a shaꞈ G’uiˬ sha htaꞈ chiˇ aꞈ piˇ leh baˆtiˆsaˬ haꞈ yuˬ gaˇ ve k’o, baˆtiˆsaˬ haꞈ yuˬ kuiˬ gu taˍ ve yoˬ.

  •  Aˬ htoꞈ ma htaꞈ pa taw hpawnˬ daꞈ lonˉ lo ha lehˬ tuˬ cawˬ ve le.

  •  Hpawnˬ daꞈ lonˉ lo k’ai ve nawˬ aˬ htoꞈ ma awˬ bon g’a ve le.