Sawˉlaˆmonˍ conˇ

Kaˬneˬdaˬ

Aˍfaˍriˆkaˆ Awˬ hawˉ hpawˇ

Beˍteˍlaˆ yehˬ yaˇ k’a yaˇ lehˬ laiˉ hpawˇ ve kanˉ te ve yoˬ. Kanˉ chi teˇ hpaˍ te ve awˬ hk’aw lo, yawˇ hui lehˬ hto toˇ ve kanˉ htaꞈ mvuhˇ miˬ teˇ peˆ maˇ heˆ leh nyiˇ shehˆ peˆ hk’aw nyi haꞈ shaˉ ve yoˬ. Liꞈ yuˬ tawˆ ve kanˉ, liꞈ k’oˆ yanˍ ve, awˬ k’oˆ hpehꞈ tuˬ tawˉ nehˉ ve, liꞈ feu ve, awˬ han leh awˬ hkawˇ te tawˆ ve, maˇ heˆ leh awˬ kaˍ awˬ nu kanˉ htaꞈ a yeˇ te ve yoˬ.

Awˬ tcuhˆ puiˍ ve Kawˍmiˍtiˍ lehˬ kanˉ teˇ hpaˍ htaꞈ nyi haꞈ shaˉ ve yoˬ. Uˉ peunˍ ve Kawˍmiˍtiˍ lehˬ Awˬ tcuhˆ puiˍ ve Kawˍmiˍtiˍ tehꞈ k’oˆ ve chaw mawˇ chaw kehˉ keunˍ ve chaw shehˆ awˇ g’aˇ htaꞈ teh taˍ leh awˬ tcuhˆ puiˍ teˇ kaˬ leh teˇ kaˬ ve kanˉ htaꞈ nyi haꞈ shaˉ tcuh ve yoˬ.[1] Kawˍmiˍtiˍ chi ve lehˬ, yawˇ haꞈ shaˉ chehˇ ve mvuhˇ miˬ teˇ peˆ leh teˇ peˆ uiˍ la mvuh la ve leh hpehꞈ la puiˉ ve htaw kuiˬ k’aˉ kuiˬ ve awˬ lawn Uˉ peunˍ ve Kawˍmiˍtiˍ htaꞈ hk’aˬ htaˆ kaꞈ hto piˇ shiˍ piˇ ve yoˬ. Uˉ peunˍ ve Kawˍmiˍtiˍ lehˬ liꞈ k’oˆ teˇ hpaˍ hk’aw, Hkriꞈ yaˇ awˬ moˍ hpawnˬ daꞈ ve, leh hpawnˬ daꞈ lonˉ hk’aw dawˇ nyi tuˬ ve awˬ lawn leuˆ yuˬ tuˬ awˬ pon, hto piˇ shiˍ piˇ ve awˬ lawn chi teˇ hpaˍ yawˇ hui htaꞈ ga piˇ ve yoˬ.[2] Uˉ peunˍ ve Kawˍmiˍtiˍ lehˬ, yawˇ hui ve awˬ tan te ve chaw mawˇ chaw kehˉ teˇ g’aˇ awˬ tcuhˆ puiˍ teˇ hpaˍ htaꞈ ca guiˇ k’ai tcuh leh, Awˬ tcuhˆ puiˍ ve Kawˍmiˍtiˍ htaꞈ aꞈ piˇ ve kanˉ te hk’aˇ beˆ maˍ piˇ ve yoˬ.[3] (Tawˇ naˉ ve 11:14) Awˬ tcuhˆ puiˍ awˬ ti oˇ ve hk’aw chehˇ ve awˬ viˉ awˬ nyi htaꞈ awˬ g’aˇ piˇ tuˬ, Uˉ peunˍ ve Kawˍmiˍtiˍ awˬ tan te ve chaw mawˇ chaw kehˉ bon hkawˇ maˍ ve yoˬ.[4]

Hkriꞈ yaˇ awˬ moˍ teˇ hpaˍ htaꞈ ga piˇ ve yoˬ. Hkriꞈ yaˇ awˬ moˍ awˬ suhˉ maˇ heˆ leh, chaw mawˇ chaw kehˉ leh ga piˇ shehˍ hpaˇ awˬ suhˉ teh tuˬ awˬ tcuhˆ puiˍ lo chehˇ ve awˬ vuiˬ pfuhˇ taˍ ve awˬ viˉ awˬ nyi hawˉ hk’aˆ a hkaw-anˬ piˇ ve yoˬ. Chi ve awˬ hk’oˆ, awˬ tcuhˆ puiˍ awˬ ti hk’aw chehˇ ve g’uˇ suhˍ peuˍ ve chaw, miˍshenˍnaˍliˍ, leh toˇ nyi shehˍ hpaˇ ve kanˉ htaꞈ yawˇ hui sheh k’ai ve yoˬ. Yawˇ hui hpawnˬ daꞈ lonˉ cawˬ tuˬ gu ve, Hpawnˬ daꞈ kuiˬ yehˬ htaꞈ te ve kanˉ nyi haꞈ shaˉ ve, leh Hkriꞈ yaˇ awˬ moˍ loˍ ve liꞈ teˇ hpaˍ feu piˇ ve yoˬ. Awˬ tcuhˆ puiˍ lo kanˉ te ve teˇ ceuˬ le le hto toˇ ve kanˉ peuˬ tuˬ ga piˇ ve yoˬ. (1 Kawˇrenˍhtuˆ 14:33, 40)

  •  Awˬ tcuhˆ puiˍ ve Kawˍmiˍtiˍ lehˬ Uˉ peunˍ ve Kawˍmiˍtiˍ htaꞈ hk’aˬ hk’e ga piˇ ve le.

  •  Awˬ tcuhˆ puiˍ lo aˬ htoꞈ ma awˬ vuiˬ teˇ hpaˍ cawˬ ve le.