Awˬ lawn awˬ tanˇ hk'a gaˬ hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Awˬ hk'aˇ lonˉ maˬ teˇ hpaˍ cawˬ taˍ ve liꞈ mehˆ hpfuhˇ lo hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve Chaw

Select language Laˇhuˍ hkawˇ

 Awˬ lawn 23

Ngaˬ hui ve Liꞈ Hk’aˬ hk’e te leh Bvuhꞈ tawˆ leh Tawˇ hkawˇ laiˉ ceuˬ Hk’aw Yuˬ tawˆ ve le

Ngaˬ hui ve Liꞈ Hk’aˬ hk’e te leh Bvuhꞈ tawˆ leh Tawˇ hkawˇ laiˉ ceuˬ Hk’aw Yuˬ tawˆ ve le

Bvuhꞈ hpawˇ ve kanˉ, Aˍmeˬriˆkaꞈ

Koˇriˇaˇ Awˬ hawˉ hpawˇ

Aˍmeˇniˇ-aˇ

Buˬruˬdiˬ

Saˬriˆlaˬkaˬ

Daꞈ ve awˬ lawn sha tanˇ “mvuhˇ miˬ teˇ peˆ le le”, “awˬ ceuˬ awˬ hk’aˇ teˇ ceuˬ le le”, “tawˇ hkawˇ teˇ ceuˬ le le” leh “chaw ceuˬ teˇ ceuˬ le le htaꞈ” hto piˇ tuˬ awˬ pon tawˇ hkawˇ 600 hpaˆ htaꞈ ngaˬ hui bvuhꞈ tawˆ ve yoˬ. (Hpeuꞈ maˍ ve 14:6) Ngaˬ hui haˍ ve kanˉ chi htaꞈ hk’aˬ hk’e te g’a ve le. Awˬ lawn k’o, liꞈ yuˬ tawˆ ve chaw aˬ laˬ hk’e 3,000 g’aˇ, leh laiˉ mvuhˇ miˬ lo chehˇ ve bvuhꞈ hpawˇ ve kanˉ te ve chaw cawˬ ve yoˬ. Yawˇ hui hk’a peu-eˬ Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve chaw hpehꞈ ve yoˬ.[1]

Awˉ lawˉ htaˇ liꞈ teˇ k’oˆ Eˍgaˍlanˍ hkawˇ awˬ hk’aw lo bvuhꞈ taˍ ve yoˬ.[2] Awˬ tcuhˆ puiˍ lonˉ lo bvuhꞈ hpawˇ ve kanˉ htaꞈ Uˉ peunˍ ve Kawˍmiˍtiˍ nyi haꞈ shaˉ ve yoˬ. Bvuhꞈ hpawˇ ve kanˉ awˬ tcuhˆ puiˍ lonˉ maˇ heˆ leh, awˬ tcuhˆ puiˍ teˇ hpaˍ hpaˍ hk’aw chehˇ ve chaw htaꞈ aꞈ piˇ ve yoˬ. Bvuhꞈ ve chaw laiˉ mvuhˇ miˬ geh laˬ ve pa taw, ngaˬ hui ve liꞈ chaw liˇ vaˇ liˇ laiˉ chaw ceuˬ awˬ pon g’aw gaˇ ve awˬ lawn cawˬ ve yoˬ.

Yuˬ tawˆ ve chaw hui lehˬ bvuhꞈ taˍ ve awˬ lawn g’a haꞈ yuˬ ve yoˬ. Awˬ lawn htaꞈ gu leh sha hpawˇ cawˬ peuˬ hk’awꞈ nawˉ, gu g’aw tuˬ, chaˬ nyi tuˬ, leh yuˬ tawˆ tuˬ miˬ guiˬ hk’a peu-eˬ hk’oˆ yuˬ tawˆ ve chaw htaꞈ hkaw hpi-u teuˇ caꞈ hk’aw feu piˇ ve yoˬ. Eˍgaˍlanˍ hkawˇ tcuhˉ kuiˬ htaꞈ a shu yawˇ ve tawˇ hkawˇ hk’a ceˆ hk’a cuˍ yuˬ tawˆ tuˬ awˬ pon, yawˇ hui coˇ caˇ leh “cawˇ ve tawˇ” htaꞈ leuˆ yuˬ ve yoˬ. (Cuˇ yiˍ piˇ ve 12:10)[3]

Kanˉ te vaiˇ maˇ la tuˬ hkaw hpi-u teuˇ caꞈ ga laˇ ve yoˬ. Bvuhꞈ ve leh yuˬ tawˆ ve chaw yaˇ awˬ tan hkaw hpi-u teuˇ caꞈ te maˇ g’a. Yaꞈ hk’aˇ, hkaw hpi-u teuˇ caꞈ hk’aw awˬ hk’eun teˇ hpaˍ yehˇ ve awˬ hk’aw lo yawˇ hui kanˉ te vaiˇ ve yoˬ. Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve chaw tawˇ hkawˇ laiˉ chaw ceuˬ yanˍ tawˆ tuˬ ve kanˉ hk’aˇ (MEPS) te tawˆ ve yoˬ. Kanˉ hk’aˇ chi htaꞈ pa taw, liꞈ mehˆ laiˉ chaw ceuˬ tawˇ hkawˇ keu g’a ve, awˬ han keu g’a ve, leh yanˍ tawˆ tuˬ awˬ pon gu g’a ve yoˬ.

Tawˇ hkawˇ oˇ ve hk’aw yaw ve chaw hk’aˬ nyiˇ hinˉ g’aˇ maˇ cawˬ htawˇ, aˬ htoꞈ ma pa taw ngaˬ hui chi taw taw coˇ caˇ leh te ve le. Awˬ lawn k’o, Yaˬhoˉvaˬ lehˬ “Chaw hk’a peu-eˬ htaiˍ hk’awꞈ ve htaꞈ g’a tuˬ ve awˬ hk’oˆ kaꞈ, hteˇ ve cawˇ ve htaꞈ shiˍ la tuˬ yawˇ heuˆ gaˇ ve yoˬ.” (1 Tiˆmoˉseˍ 2:3, 4)

  •  Ngaˬ hui ve liꞈ hk’aˬ hk’e te bvuhꞈ tawˆ la ve le.

  •  Aˬ htoꞈ ma pa taw ngaˬ hui ve liꞈ tawˇ hkawˇ laiˉ ha ceuˬ awˬ hk’aw lo yuˬ tawˆ ve le.