Awˬ lawn awˬ tanˇ hk'a gaˬ hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Leuˆ yuˬ g'a ve teˇ hpaˍ cawˬ taˍ ve liꞈ mehˆ hpfuhˇ nyiˇ k'oˆ teˇ k'oˆ lo hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Awˬ hk'aˇ lonˉ maˬ teˇ hpaˍ cawˬ taˍ ve liꞈ mehˆ hpfuhˇ lo hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve Chaw

Laˇhuˍ hkawˇ

A shu Yaˬhoˉvaˬ ve A loˍ Awˬ hk’aˇ suh Te Chehˇ ve le

 Awˬ lawn 19

Ka tiꞈ yeˬ leh Cuˇ yiˍ cawˬ ve Awˬ ceˬ A shu le

Ka tiꞈ yeˬ leh Cuˇ yiˍ cawˬ ve Awˬ ceˬ A shu le

Co ha hpawˇ ve caˇ tuˬ awˬ bon cawˬ ve yoˬ

Yeˍsuˆ maˇ suh sheˍ g’uˇ suhˍ maˇ maw htaˇ, yawˇ lehˬ yawˇ ve awˬ laꞈ g’awˇ hui awˇ g’aˇ Peˍtruˆ, Yaˍkoˆ, Yoˇhanˬ leh Anˍdrehˍ geh naꞈ uˉ te daꞈ ve yoˬ. Yawˇ chehˇ taˍ tuˬ ve awˬ heˆ htaꞈ yawˇ k’oˆ ve teˇ yanˇ, a yeˇ uiˍ ve na nyi hkawˇ teˇ maˬ na piˇ ve, “Ka tiꞈ yeˬ leh cuˇ yiˍ cawˬ ve awˬ ceˬ teˇ g’aˇ lehˬ, a shu le. Awˬ shehˍ hpaˇ ve yehˬ yaˇ k’a yaˇ teˇ hpaˍ htaꞈ awˬ yanˇ cawˇ lehˍ caˇ tuˬ dawˬ tuˬ pehˬ piˇ tuˬ awˬ pon, yawˇ ve awˬ shehˍ hpaˇ lehˬ awˬ ceˬ oˇ ve htaꞈ awˬ hoˉ te tcuh ve yoˬ.” (Maꞈhtehˍ 24:3, 45; Maˍkuˆ 13:3, 4) Yeˍsuˆ awˬ laꞈ g’awˇ hui htaꞈ htawˆ hkanˍ piˇ ve, yawˇ hui ve “awˬ shehˍ hpaˇ” hpehꞈ ve awˬ hk’aw lo yawˇ awˬ hk’aˇ suh g’aꞈ yuˬ ve chaw htaꞈ awˬ leh ve awˬ yanˇ hk’a zuh-ehˍ co ha hpawˇ ve caˇ tuˬ caˍ piˇ ve yoˬ.[1] Ka tiꞈ yeˬ leh cuˇ yiˍ cawˬ ve awˬ ceˬ chi ve a shu le.

Yawˇ hui lehˬ, G’uiˬ sha ve awˬ ha hpu leuˆ yuˬ piˇ ve Yeˍsuˆ ve awˬ laꞈ g’awˇ hpehꞈ ve yoˬ. “Awˬ ceˬ” chi ve lehˬ, Yaˬhoˉvaˬ htaꞈ oˉ k’oˍ pui ve awˬ chawˇ htaꞈ co ha hpawˇ ve caˇ tuˬ awˬ yanˇ cawˇ lehˍ caˍ piˇ ve yoˬ. Ngaˬ hui htaꞈ “awˬ yanˇ cawˇ lehˍ caˇ tuˬ dawˬ tuˬ pehˬ” laˇ ve awˬ ceˬ chi htaꞈ ngaˬ hui g’a cuˇ ve yoˬ.[2] (Luˉkaꞈ 12:42)

Yawˇ hui G’uiˬ sha ve yehˬ k’a htaꞈ nyi haꞈ shaˉ ve yoˬ. (1 Tiˆmoˉseˍ 3:15) Awˬ ceˬ chi ve htaꞈ a yeˇ uiˍ ve awˬ vuiˬ Yeˍsuˆ aꞈ piˇ leh miˬ guiˬ hk’oˆ chehˇ ve Yaˬhoˉvaˬ ve kanˉ hk’aˇ Hkriꞈ yaˇ awˬ moˍ htaꞈ cuˇ leh maˍ ve, hto toˇ ve, leh mawˇ jeˬ htaꞈ nyi haꞈ shaˉ tcuh ve yoˬ. Chi htaꞈ pa taw ngaˬ hui loˍ ve awˬ ceuˬ ngaˬ hui loˍ ve awˬ yanˇ awˬ hk’aw lo peꞈ laˇ tuˬ, hto toˇ ve kanˉ hk’aw yehˇ ve liꞈ k’oˆ teˇ hpaˍ, Hkriꞈ yaˇ hpawnˬ daꞈ kuiˬ yehˬ leh hpawnˬ daꞈ lonˉ teˇ hpaˍ hk’aw g’a henˇ ve awˬ lawn htaꞈ cuˇ ve awˬ hk’aw lo “ka tiꞈ yeˬ leh cuˇ yiˍ cawˬ ve awˬ ceˬ” ngaˬ hui htaꞈ co ha hpawˇ caˇ tuˬ pehˬ laˇ ve yoˬ.

Awˬ ceˬ chi ve Liꞈ hpu hk’aw cawˬ ve awˬ tehˬ ve teˇ ceuˬ, leh daꞈ ve awˬ lawn sha tanˇ hto toˇ ve kanˉ awˬ vuiˬ htaꞈ yawˇ hui ka tiꞈ yeˬ leh, miˬ guiˬ hk’oˆ Yeˍsuˆ Hkriꞈ ve mawˇ htaꞈ haꞈ shaˉ tuˬ yawˇ hui cuˇ yiˍ cawˬ ve yoˬ. (Tcuh yaˇ 10:42) Yaˬhoˉvaˬ yawˇ hui ve kanˉ htaꞈ awˬ bon naꞈ piˇ ve pa taw co ha hpawˇ ve caˇ tuˬ hk’a biˇ cawˬ leh kanˉ oˇ ve uiˍ la mvuh la ve yoˬ.[3] (Iˉsaˍyaˆ 60:22; 65:13)

  •  Yeˍsuˆ ve awˬ laꞈ g’awˇ htaꞈ co ha hpawˇ caˇ tuˬ pehˬ piˇ tuˬ yawˇ a shu htaꞈ leuˆ teh ve le.

  •  Awˬ ceˬ chi ve ka tiꞈ yeˬ leh cuˇ yiˍ cawˬ ve hk’aˬ hk’e hpawˇ le.