Awˬ lawn awˬ tanˇ hk'a gaˬ hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Leuˆ yuˬ g'a ve teˇ hpaˍ cawˬ taˍ ve liꞈ mehˆ hpfuhˇ nyiˇ k'oˆ teˇ k'oˆ lo hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Awˬ hk'aˇ lonˉ maˬ teˇ hpaˍ cawˬ taˍ ve liꞈ mehˆ hpfuhˇ lo hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve Chaw

Laˇhuˍ hkawˇ

A shu Yaˬhoˉvaˬ ve A loˍ Awˬ hk’aˇ suh Te Chehˇ ve le

Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve chaw lehˬ miˬ guiˬ hk’a peu-eˬ hk’oˆ chehˇ leh chaw ceuˬ teˇ ceuˬ le le leh chaw liˇ vaˇ liˇ teˇ ceuˬ le le awˬ hk’aw lo laˬ taˍ ve yoˬ. Aˬ htoꞈ ma pa taw chaw chi teˇ hpaˍ awˬ viˉ awˬ nyi hk’e hpehꞈ la g’a ve le.

G’uiˬ sha ve A loˍ Aˬ htoꞈ ma le

Yawˇ ve a loˍ hk’aˬ hk’e hpehꞈ ve awˬ lawn miˬ guiˬ hk’a peu-eˬ hk’oˆ chehˇ ve chaw htaꞈ shiˍ piˇ gaˇ ve yoˬ. A loˍ oˇ ve aˬ htoꞈ ma le, leh chi beuꞈ chaw yaˇ lehˬ G’uiˬ sha ve a loˍ htaꞈ shiˍ tuˬ a shu maˍ piˇ chehˇ ve le

Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve Chaw Hk’aˬ hk’e ve Chaw Hpehꞈ ve le

Nawˬ Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve chaw htaꞈ hk’aˬ nyiˇ g’aˇ shiˍ daꞈ ve le. Ngaˬ hui ve awˬ lawn nawˬ awˬ tehˬ awˬ na aˬ htoꞈ ma shiˍ ve le.

Aˬ htoꞈ ma pa taw Ngaˬ hui htaꞈ Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve chaw tehꞈ Kuˬ ve le

Aˬ htoꞈ ma pa taw ngaˬ hui awˬ meh chi ve htaꞈ yuˬ yehˇ ve tehꞈ dawˇ nyi sheˍ.

Liꞈ hpu Hk’aw Awˬ tehˬ ma htaꞈ Hk’aˬ hk’e te leh Teˇ pawˆ K’awꞈ Ca mawˬ ve le

Liꞈ hpu hk’aw maˍ laˇ ve awˬ ceuˬ htaꞈ ngaˬ hui hteˇ lehˍ cawˇ lehˍ na g’a ve, hk’aˬ hk’e yonˍ hpehꞈ ve le.

Aˬ htoꞈ ma pa taw Ngaˬ hui Liꞈ hpu Miˬ guiˬ Suhˉ Teˇ k’oˆ Te Tawˆ la ve le

Tawˇ hkawˇ yuˬ tawˆ ve Liꞈ hpu chi ve teˇ k’oˆ aˬ htoꞈ ma pa taw awˬ kaˍ awˬ nu yuˬ tawˆ ve Liꞈ hpu htaꞈ maˇ shuˍ daꞈ ve le.

Ngaˬ hui Hkriꞈ yaˇ Hpawnˬ daꞈ Kuiˬ lo Nawˬ Aˬ htoꞈ ma G’a mawˬ G’a hpuˇ ve le.

Liꞈ hpu htaꞈ henˇ shiˍ leh teˇ g’aˇ leh teˇ g’aˇ awˬ g’aˇ piˇ daꞈ tuˬ ngaˬ hui hpawnˬ daꞈ ve yoˬ. Nawˬ htaꞈ ha lehˬ ha k’a haꞈ yuˬ laˇ tuˬ yoˬ.

Hkriꞈ yaˇ Hpehꞈ ve Awˬ chawˇ Geh Hpoˆ la ve Teˇ ceuˬ Ngaˬ hui Awˬ bon Hk’aˬ hk’e G’a le

G’uiˬ sha ve Tawˇ hkawˇ hk’aw Hkriꞈ yaˇ hpoˆ la leh awˬ chawˇ te daꞈ tuˬ awˬ g’aˇ peꞈ laˇ ve yoˬ. Chi hk’e te ve teˇ ceuˬ nawˬ htawˇ awˬ bon hk’aˬ hk’e g’a tuˬ le tehꞈ henˇ shiˍ la sheˍ.

Ngaˬ hui Hpawnˬ daꞈ ve Teˇ ceuˬ Hk’aˬ hk’e Hpehꞈ ve le

Ngaˬ hui hpawnˬ daꞈ kuiˬ lo hk’aˬ hk’e te ve le tehꞈ nawˬ htawˇ dawˇ nawˬ dawˇ dawˇ jaw ve laˇ. Oˇ kaˬ lo Liꞈ hpu henˇ ve awˬ hk’aˇ nawˬ dawˇ cawˇ tuˬ yoˬ hehˉ.

Aˬ htoꞈ ma pa taw Hpawnˬ daꞈ tuˬ Awˬ pon Ngaˬ hui Awˬ hkiˇ shawˍ ve le

Ngaˬ hui veuꞈ deh ve awˬ hk’aˇ G’uiˬ sha mehˆ g’uˇ suhˍ lo a yeˇ uiˍ ve laˇ. Liꞈ hpu hk’aw awˬ liˇ awˬ hk’aˇ ngaˬ hui awˬ hkiˇ shawˍ ve awˬ hk’aˇ htaꞈ beˆ maˍ piˇ ve awˬ lawn henˇ shiˍ la sheˍ.

Hpawnˬ daꞈ tuˬ Ngaˬ hui Hk’aˬ hk’e Gu Hehnˇ tuˬ le

Hpawnˬ daꞈ kuiˬ lo henˇ tuˬ ve awˬ lawn awˬ tanˇ htaꞈ g’aw leh henˇ ve k’o, nawˬ awˬ bon hk’a biˇ g’a tuˬ ga laˇ tuˬ yoˬ.

Yehˬ k’a hk’aw Teˇ geh Oˉ k’oˍ pui ve Aˬ htoꞈ ma le

Chi hk’e te ve lehˬ nawˬ G’uiˬ sha awˬ paˇ lo maˇ maˇ jiˆ k’ai leh yehˬ k’a hk’aw meuˆ daꞈ maˇ la tuˬ hk’aˬ hk’e ga piˇ g’a ve le tehꞈ dawˇ nyi la sheˍ.

Aˬ htoꞈ ma pa taw Ngaˬ hui Hpawnˬ daꞈ lonˉ lo K’ai ve le

Teˇ hk’awꞈ le le, ngaˬ hui hpawnˬ daꞈ lonˉ te ve shehˆ pawˆ cawˬ ve yoˬ. Hpawnˬ daꞈ lonˉ lo k’ai ve teˇ ceuˬ nawˬ awˬ bon hk’aˬ hk’e g’a tuˬ le

Ngaˬ hui G’uiˬ sha ve Mvuhˇ miˬ Awˬ lawn Hto toˇ ve Kanˉ htaꞈ Hk’aˬ hk’e Gu taˍ ve le

Yeˍsuˆ miˬ guiˬ hk’oˆ chehˇ htaˇ, yawˇ te ve hk’a shuˍ ngaˬ hui te ve yoˬ. Hto toˇ ve awˬ hk’aˇ teˇ hpaˍ aˬ htoꞈ ma cawˬ ve le.

G’uˇ suhˍ peuˍ ve chaw A shu le.

Shaˉhkiˆhkanˍ ve chaw teˇ hpaˍ hpaˍ teˇ ha pa leh teˇ ha pa awˬ yanˇ 30, 50, maˇ heˆ leh oˇ ve aꞈ kehˉ yehˇ leh hto toˇ ve kanˉ te ve yoˬ. Oˇ hk’e te gaˇ tuˬ aˬ htoꞈ ma teˇ ceuˬ yawˇ hui htaꞈ awˬ g’aˇ piˇ ve le.

Miˍshenˍnaˍliˍ ve Kanˉ Hk’aˬ hk’e Hpehꞈ ve le

Miˍshenˍnaˍliˍ hpehꞈ la tuˬ hk’aˬ hk’e g’a te ve le. Hk’aˬ hk’e te jawˬ te henˇ ve le.

Chaw mawˇ chaw kehˉ Hkriꞈ yaˇ Awˬ moˍ Awˬ pon Aˬ htoꞈ ma Kanˉ Te ve le

Chaw mawˇ chaw kehˉ lehˬ co ha hpawˇ uiˍ la mvuh la peuˬ ve hawˉ hk’aˆ hpehꞈ leh Hkriꞈ yaˇ awˬ moˍ hk’aw sheh k’ai ve yoˬ. Yawˬ hui awˬ moˍ htaꞈ hk’aˬ hk’e ga piˇ g’a ve le.

Ga piˇ Shehˍ hpaˇ Aˬ htoꞈ ma Awˬ vuiˬ Cawˬ ve le

Hkriꞈ yaˇ awˬ moˍ awˬ pon g’a te ve kanˉ hk’a peu-eˬ hk’a sha sha-ehˍ te k’ai tuˬ ga piˇ shehˍ hpaˇ ga piˇ ve yoˬ. Yawˇ hui te ve kanˉ lehˬ hk’a hpawnˬ daꞈ la ve chaw awˬ pon awˬ bon hk’aˬ hk’e cawˬ ve le tehꞈ henˇ shiˍ la sheˍ.

Toˇ nyi Shehˍ hpaˇ Ngaˬ hui htaꞈ Hk’aˬ hk’e Ga laˇ ve le

Aˬ htoꞈ ma pa taw toˇ nyi shehˍ hpaˇ lehˬ Hkriꞈ yaˇ awˬ moˍ teˇ hpaˍ htaꞈ toˇ nyi ve le. Yawˇ hui ca guiˇ la htaˇ nawˬ awˬ bon hk’aˬ hk’e g’a ve le.

Dawˇ haˍ hpehꞈ haˍ Chehˇ ve Awˬ viˉ awˬ nyi htaꞈ Ngaˬ hui Hk’aˬ hk’e Ga Piˇ ve le

Kawˆ tuˬ dawˇ haˍ tuˬ keuˆ la htaˇ, dawˇ haˍ hpehꞈ haˍ chehˇ ve chaw htaꞈ hpu shi mawˇ jeˬ hpawˇ maˇ k’oˆ, co ha hpawˇ maˇ k’oˆ, laꞈ haˉ ca ga tuˬ ngaˬ hui gu taˍ hehnˇ taˍ ve yoˬ. Ngaˬ hui aˬ htoꞈ ma ga g’a tuˬ le.

Ka tiꞈ yeˬ leh Cuˇ yiˍ cawˬ ve Awˬ ceˬ A shu le

Awˬ yanˇ cawˇ lehˍ co ha hpawˇ ve caˇ tuˬ caˍ piˇ ve awˬ ceˬ htaꞈ leuˆ teh taˍ tuˬ yoˬ tehꞈ Yeˍsuˆ ka tiꞈ te ve yoˬ. Yawˇ oˇ hk’e hk’aˬ hk’e te ve le.

Uˉ peunˍ ve Kawˍmiˍtiˍ Chi beuꞈ teˇ co-e Aˬ htoꞈ ma Kanˉ te ve le

Awˉ lawˉ ve Hkriꞈ yaˇ awˬ co-e awˬ hk’aw lo, chaw mawˇ chaw kehˉ leh tcuh yaˇ teˇ hpaˍ hpaˍ Hkriꞈ yaˇ awˬ moˍ awˬ pon uˉ peunˍ ve kawˍmiˍtiˍ hpehꞈ ve yoˬ. Chi beuꞈ teˇ co-e cawˬ ve laˇ.

Beˍteˍlaˆ Aˬ htoꞈ ma le

Beˍteˍlaˆ lehˬ a yeˇ uiˍ jaˇ ve kanˉ te kuiˬ hpehꞈ ve yoˬ. Oˇ kaˬ lo ve kanˉ te ve chaw awˬ lawn henˇ shiˍ maˇ la sheˍ.

Awˬ tcuhˆ puiˍ lo Aˬ htoꞈ ma Kanˉ te ve le

Awˬ tcuhˆ puiˍ teˇ kaˬ le le lo hkehˉ chaw htaꞈ ha lehˬ ha k’a haꞈ yuˬ ve yoˬ. Ca guiˇ la sheˍ.

Ngaˬ hui ve Liꞈ Hk’aˬ hk’e te leh Bvuhꞈ tawˆ leh Tawˇ hkawˇ laiˉ ceuˬ Hk’aw Yuˬ tawˆ ve le

Ngaˬ hui ve liꞈ tawˇ hkawˇ 700 hpaˆ awˬ hk’aw lo yuˬ tawˆ ve yoˬ Aˬ htoꞈ ma pa taw ngaˬ hui chi taw taw te ve le.

Miˬ guiˬ Hk’a peu-eˬ Hk’oˆ Ngaˬ hui ve Kanˉ htaꞈ Te G’a tuˬ Hpu Hk’aˬ kaꞈ lo Laˬ ve le

Ngaˬ hui ve kanˉ hk’aˇ kanˉ te tuˬ hpu yuˬ laˬ kuiˬ awˬ kaˍ awˬ nu bon liˇ htaꞈ hk’aˬ hk’e peun daꞈ ve le.

Aˬ htoꞈ ma pa taw Ngaˬ hui Hpawnˬ daꞈ kuiˬ yehˬ Te ve le Leh Hk’aˬ hk’e Te ve le

Aˬ htoꞈ ma pa taw ngaˬ hui Hpawnˬ daꞈ kuiˬ yehˬ te ve le. Hpawnˬ daꞈ kuiˬ yehˬ chi teˇ hpaˍ ngaˬ hui ve Hkriꞈ yaˇ awˬ moˍ teˇ hpaˍ htaꞈ hk’aˬ hk’e ga piˇ g’a ve le tehꞈ henˇ shiˍ maˇ la sheˍ.

Hpawnˬ daꞈ kuiˬ yehˬ htaꞈ Ngaˬ hui Hk’aˬ hk’e G’a Ga Nyi haꞈ shaˉ ve le

Daꞈ kehˬ leh nyi sha ve Hpawnˬ daꞈ kuiˬ yehˬ ngaˬ hui ve G’uiˬ sha htaꞈ awˬ meꞈ awˬ hponˇ cawˬ piˇ ve yoˬ. Hpawnˬ daꞈ kuˬ yehˬ htaꞈ nyi haꞈ shaˉ tuˬ hk’aˬ hk’e gu taˍ ve le.

Hpawnˬ daꞈ kuiˬ yehˬ lo Liꞈ teh kuiˬ bawehˇ Ngaˬ hui Awˬ pon Awˬ bon Hk’aˬ hk’e Cawˬ le

Nawˬ Liꞈ hpu awˬ lawn shiˍ maˇ la tuˬ ca hpfuhˆ gaˇ ve laˇ. Hpawnˬ daꞈ kuiˬ yehˬ lo liꞈ teh kuiˬ bawehˇ ca nyi guiˇ k’ai sheˍ.

Ngaˬ hui ve Vehˆ saiˉ Hk’aw Aˬ htoꞈ ma Cawˬ ve le

Ngaˬ hui leh ngaˬ hui ve yonˍ hk’aˇ awˬ lawn henˇ shiˍ g’a ve yoˬ. Maˇ heˆ leh Liꞈ hpu htaꞈ caˉ daꞈ ve na nyi hkawˇ htaꞈ k’awꞈ yaw hk’awꞈ tuˬ ca mawˬ g’a ve yoˬ.

Yaˬhoˉvaˬ ve A loˍ Awˬ hk’aˇ suh Nawˬ G’aꞈ Te tuˬ laˇ

Yaˬhoˉvaˬ nawˬ htaꞈ awˬ tehˬ awˬ na haꞈ jaˇ ve yoˬ. Teˇ nyiˇ le le yawˇ nyi hk’aˇ suh tuˬ hk’aˬ hk’e te piˇ tuˬ le