Awˬ lawn awˬ tanˇ hk'a gaˬ hteˇ lehˍ k'ai tuˬ

Yaˬhoˉvaˬ ve Shaˉhkiˆhkanˍ ve Chaw

Select language Laˇhuˍ hkawˇ

Liꞈ hpu Aˬ htoꞈ ma Awˬ lawn Cawˬ ve le

DOWNLOAD VE AWˬ HK'Aˇ TEˇ HPAˍ